ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) се проведе на 27 ноември (събота) 2010 г.  в София , Хотел “Дом на учения” (Хотел на БАН),  при следния дневен ред:

 1. Връчване на удостоверения за членство в Дружеството на психолозите на нови членове вписани в Публичния регистър на психолозите в България.
 2. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността и развитието на Дружеството на психолозите в България за 2010 година и проекто-бюджет 2011 г.
 3. Обсъждане и приемане на състава на националните комисии за прилагане на EuroPsy Certificate of Psychology.
 4. Избор на програмен и организационен комитети по подготовка на Националния конгрес по психология – София, 2011 г.
 5. Други  – Връчване на Годишната награда на Българска асоциация по приложна психология за принос в развитието на психологията – 2009 год. на проф.дпсн Пламен Калчев.

Общото събрание на Дружеството на психолозите в България прие следните РЕШЕНИЯ:

 1. Приема се отчета на УС на ДПБ за 2010 г.
 2. Приема се бюджет 2011г.
 3. Размерът на членския внос за 2011 година се променя  на 30 лв./год. за редовните членове на ДПБ.
 4. Връчване на удостоверения и вписване в Публичния регистър на психолозите в България се прави само след внасяне на членски внос за текущата година.
 5. Събираният членски внос в регионалните клонове на ДПБ за 2011 година се разпределя като 50% остават на разпореждане на клоновете.
 6. Срокът за внасяне на членски внос за 2011 година е до края на първото тримесечие (30 март 2011 г.).
 7. Абонаментът за Българско списание по психология (от бр. 1-2/2010 г.) става: 20 лева за членове на ДПБ; 30 лева за нечленуващи в ДПБ, библиотеки и институции.
 8. Нечленуващите автори внасят 40 лв – такса за публикация в Българско списание по психология.
 9. Тиражът на списанието се променя от 500 бр на 300 броя.
 10. Регионалните клонове да се привлекат в съвместната реализация на тиража на списанието като УС на ДПБ съгласува конкретен механизъм и квоти с ръководствата на клоновете.
 11. Упълномощава се УС на ДПБ да разработи и внедри проект за регистрационен механизъм за информационните услуги на ДПБ – до края на м. февруари 2011 г.
 12. Избират се 4 национални комисии за управление на EuroPsy Certificate of Psychology в състав: (Приложение)
 13. Избраните национални комисии по EuroPsy Certificate of Psychology провеждат първите си заседания до края на 2010 година съвместно с УС на ДПБ и определят своите ръководители и функции.
 14. Упълномощава се УС на ДПБ съвместно с ръководителите на национални комисии по EuroPsy Certificate of Psychology да определи размера на таксите и процедурата по сертификацията на български психолози до 30 март 2011 година.
 15. Избират се организационен комитет и комитет по научната програма на 6-я национален конгрес по психология в състав:(Приложение).
 16. Избраните организационен и програмен комитети по подготовката и реализацията на 6-я национален конгрес по психология провеждат първо работно заседание до края на 2010 година със съдействието на УС на ДПБ.

За допълнителна информация и коментари – e-mail: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730.

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България