Българска Национална присъждаща комисия за EuroPsy

На 11 януари 2021 Дружеството на психолозите в Република България кандидатства пред Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към EFPA за оторизиране на Българска Национална присъждаща комисия (Bulgarian National awarding comity – NAC), която да прилага стандартите на EuroPsy сертификацията за България.

 

На 15 ноември 2021 Дружеството на психолозите в Република България получи одобрение за учредяване на Национална присъждаща комисия (Bulgarian NAC) в състав:

1.    Проф. дпсн Ирина Зиновиева  Председател на Bulgarian NAC; председател на Секция „Обща психология”
2.    Проф. дпсн Сава Джонев Председател на ДПРБ
3.    Доц. д-р Камелия Ханчева Председател на Секция „Психология на развитието и образованието”
4.    Проф. дпсн Ваня Матанова Председател на Секция „Клинична психология и психотерапия”
5.    Доц. д-р Неделчо Стойчев Председател на Секция „Криминална и юридическа психология”
6.    Проф. д-р Йоланда Зографова Председател на Секция „Социална, политическа и етно-психология”
7.    Проф. дпсн Снежана Илиева Председател на Секция „Трудова и организационна психология”
8.    Стою Недин Заместник председател на ДПРБ

.

Приоритетни задачи пред Дружеството на психолозите във връзка с функционирането и утвърждаването на Българската Национална присъждаща комисия:

Разгласяване на информацията относно EuroPsy сертифицирането чрез създаване на EuroPsy уебсайт и в партньорските контакти на Дружеството с образователните и деловите институции.

Организиране на супервизирана практика в контакт с университетите и институциите, които могат да я провеждат.

Включване „продължаващо професионално развитие” (Continuing Professional Development – CPD) в стратегията на Секциите на Дружеството, университетските и ведомствени програми на партньорите на ДПРБ и личните планове на членовете на Дружеството.

Както и всичко друго, изискващо се за EuroPsy сертифицирането.

УС на ДПРБ

 

 Приключи работа

Общото събрание
на ДПРБ

18 Септември 2021 г.

„За единство на теория и практика!”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България, състояло се на 18.09.2021 г.,  приключи своята работа с приемането на два важни документа: Устав и Стратегия за дейността на Дружеството през 2021 г.

Устав, който да утвърди и да разгърне Секционната структура в работата на организацията, да събере за съвместно професионално общуване психолозите с общи интереси, да ги представи пред обществото в пълния им капацитет и да осигури най-високо равнище на психологическа помощ за нуждаещите се;

– и Стратегия, която да отъпче пътя към две важни цели:

 • приемане на „Закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите”;
 • учредяване на българска „Национална присъждаща комисия” (NAC) за EuroPsy сертификация към Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Това са посланията на Дружеството към всички психолози в страната и ангажиментът му към съсловието и психологията в България.

ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ
ЗА УЧАСТИЕ В

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, с решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 23 юни 2021 г., се свиква
Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България:
на 18.09.2021 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”
бул. „Цар Освободител” 15,
София.

Дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2020 г.
 2. Финансов отчет за 2020 г. – заключение на Ревизионната комисия.
 3. Отчет на Етичната комисия.
 4. Промени в Устава.
 5. Информация от EFPA по кандидатурата на България за EuroPsy NAC (Национална присъждаща комисия).
 6. Предложения за стратегия на ДПРБ.
 7. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 18.09.2021 г.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

Настоятелно напомняме актуалната заповед на здравния министър от 7 септември, за въвеждането на нови противоепидемични мерки на територията на България:

 1. Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и с до 30 участника, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.

Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия:

100% от персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

– ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
 • представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

Задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия.

Заповедта е в сила до 31.10.2021 г.

От името на УС
Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ

 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –

 РЕГУЛАЦИЯ

Разяснения по „Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” след среща на представители УС на ДПРБ с психолози от системата на МВР – 13.05.2021 г.

Представяме следното обобщение на най-важното за Законопроекта, което трябва да бъде пределно ясно:

„Регулирана професия” означава контрол върху професионалната дейност на психолозите от съсловната организация, на която всички, които упражняват професията си, са членове.

Сравнете със Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
(Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.)

Защо?

 1. С дипломирането си в акредитиран ВУЗ всеки бакалавър, магистър или доктор по психология получава различна подготовка за упражняване на професията „психолог”.
 2. С дипломирането си всеки от тях ще има „лиценз” за вписване в Регистъра на психолозите (Секция: „Обща психология”) и право да упражнява професията си по-нататък в съответствие със стандартите на Секциите, в които членува.
 3. Оттам нататък отговорността за оценка качеството на неговата професионална дейност (след ВУЗ) се поема от Дружеството (съсловната организация) чрез информационен контрол на:
  • неговия професионален профил чрез членството му в съответна Секция или Секции;
  • вписването му в Регистъра, като отговарящ на стандартите на тези Секции;
  • чрез системата за периодична пререгистрация, която отчита динамиката на неговата квалификация през годините (съхранение, развитие, деквалификация).
 4. Вписването на психолога в някоя от профилираните Секции не е лиценз за работа по този профил, а оценка на квалификацията му. Работодателят решава психолог с каква регистрация ще избере да назначи на дадена позиция.

Проф. С. Джонев,
Председател на УС на ДПРБ

PS МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ТУК!

Уважаеми колеги-психолози!

Продължава процесът на обсъждане и усъвършенстване на регулативните документи,  утвърждаващи европолитиката на ДПРБ в общността на психолозите – „Законопроектът за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” и кандидатурата ни за EuroPsy сертифициране към EFPA.

За да използваме пълноценно времето до следващото разглеждане на Законопроекта в Парламента, като го усъвършенстваме така, че да допринесе максимално за утвърждаване авторитета на психологическата професия и ползата от нея в общественото съзнание, призоваваме всички заинтересовани лица и институции да изпращат своите становища и предложения на E-mail адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org.

При първа възможност, след отменяне на карантината, ще организираме срещи с представителни групи на отделните психологически направления, за да обсъдим техните очаквания и проблеми, нуждаещи се от решение. За тази цел ги призоваваме да се подготвят и отзоват още сега, а при първа възможност да се срещнем, когато условията го позволят, за да излезем с общ проект, който да отразява всички интереси на съсловието и обществото.

Нека бъдем максимално конструктивни в общуването помежду си и изградим в общественото пространство такъв образ за себе си, с който да се гордеем и ние, и поколението което ни следва. За Дружеството на психолозите консолидацията на общността е от първостепенна важност за успеха на мисията, която психологията има в обществото.

Очакваме вашето активно участие!

Управителен съвет
на ДПРБ

ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА „ДИАЛОГ С НАС”

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

С внасянето в Парламента на Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите общността доказа, че живее в новия реален свят на 21 век – с нови обществени взаимоотношения, със закономерностите и образците на модерна Европа.
Законопроектът е обмислен, обсъждан, синхронизиран до степента да работи не единствено за съсловието и професионалната дейност на психолозите. Неговата главна задача е да регулира взаимоотношенията на съсловната организация с обществения интерес.
Затова законът изисква поемането на отговорност – да се издигне качеството на психологическата помощ, да се отстранят имитаторите и некомпетентността от професията, да се утвърди авторитетът на психологията и психолозите.
Законът е дисциплината, която ни ограничава в своеволието и безпорядъка, в навика, който, без да е най-доброто, ни е най-удобното. Затова е разбираем парадоксът с приемането му – да искаш на думи закон и да го отхвърляш на практика…?!

Това предполага разяснения и търпение!

Във връзка с приетия на първо четене Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, във връзка с предизвикания силен интерес и големия приток на нови членове в Дружеството, последвал събитието, Управителният съвет публикува отговори на най-често задаваните въпроси.

Защо вярваме, че този законопроект ще постигне декларираните цели?

Структурно и функционално той е изграден, кадрово е обезпечен, експериментално е потвърден!
Секционната структура, която внася законопроектът, позволява профилирането на стандартите за изпълнение на психологическата дейност в зависимост от спецификата на професионалното направление.
В Европейската регулация на професията, в научно-изследователското и образователното пространство ще откриете същата структура в EuroPsy сертифицирането, доведена до 4 направления: обща психология, психотерапия, трудова и организационна психология, образователна психология. Във всяко направление се разработват стандарти „с цел потвърждаване на достигнато специализирано или допълнително ниво на компетенции и експертиза за определени частни области на практиката”. (EuroPsy, European Certificate in Psychology 2019, Moscow).
Този модел не е копиран в законопроекта. Можем да заявим с гордост – той съвпадна във философията си с EuroPsy сертифицирането, към което се стремим. Българският законопроект е съобразен със спецификата на националното развитие на професията и предвижда това профилиране да влезне в съсловната организация чрез Секционната структура, да внесе EuroPsy стандартите и да разреши въпроса за съотнасянето на бакалавърската и магистърската степен.

В експериментален порядък Секциите и секционните комисии се учредиха кадрово и функционално през миналата година. Набраха членове. Утвърдиха се и оползотвориха неподозиран мотивационен потенциал и добросъвестност на членовете на Дружеството на психолозите. Секциите проведоха успешно IX Конгрес по психология 2020 г. В настоящия момент по-нататъшното развитие на секциите се определя от приемането на закона, който да им придаде нужната легитимност и реализация на богатата функционалност, която носят в себе си, при регулиране на дейността на психолозите в различните професионални направления.

Защо да вярваме на този Управителен съвет?

 Защото търсената структура и водещият принцип в работата на Управителния съвет са: „В секционните ръководства ние привличаме най-добрите и се отместваме от пътя им, за да не им пречим да си вършат работата!”.

Гаранция за високото равнище на членовете на Секционните комисии законопроектът постига с тяхната номинация от Секционните събрания и изборност от Общото събрание.

 • Защото демократичната философия на мислене в законопроекта ще позволи на всяко направление да разполага със съдбата си в името на обществената полза. Общото събрание на Дружеството е органът, който утвърждава критериите и стандартите, които секционните комисии определят и въвеждат след консенсус между техните членове.
 • Защото и този Управителен съвет, доказа предаността си към съсловието: съхрани авторитета и членството на Дружеството на психолозите в Европейската федерация; преодоля големи финансови и имуществени сътресения.
 • Защото това са хората, които ви предадоха своя опит и знания в университетите и сега са отговорни и милеят за съдбата на това, което са създали.
 • И защото имат мисията, съзнанието и ангажираността пред вас да доведат закона докрай и да изградят приемственост с бъдещите поколения психолози.
 • Управителният съвет няма други интереси, освен интересите на членовете на Дружеството!

Как да съм сигурен, че ще получа заслужена оценка за квалификацията си и подобаващо ми се място в секционната структура и в Регистъра?

 Основните критерии за вписване в Секциите и в Регистъра са: психологическото образование, съобразно изискванията на Закона за висшето образование, трудовата заетост като психолог и надграждащата квалификация след дипломирането, а когато това се налага от спецификата на дейността в Секцията, ще се обсъжда въвеждането на допълнителни критерии. Логично и справедливо!
Законът гарантира правото на възнаграждение, частната практика и отчитането ѝ при регистрацията. Той закриля от нелоялната конкуренция на имитатори.
Извън скоби ще останат само онези, на които мястото не е в съсловието на психолозите.

Обсъждан ли е широко законопроектът?

 • Първоначално всички становища по предходния законопроект бяха задълбочено анализирани. С всички институции, които имаха несъгласие, бяха проведени срещи за доизясняване на основанията им.
 • След допълнително проучване на чуждото законодателство, всички мнения бяха обмислени и отчетени в настоящия проектозакон в степента, в която не си противоречат помежду си.
 • Готовият проект беше разпратен за мнение на ръководствата и екипите на 13 институции и висши учебни заведения. Обратните коментари отбелязаха значителен спад на съпротивите и приемане на новата философия.
 • На 25.10.2019 г. проектозаконът беше качен на сайта на Дружеството за широко обсъждане от съсловието и обществеността. Получиха се още някои мнения, които бяха обсъдени с авторите им и отразени в законопроекта в степента, в която те се вписваха в цялостната му концепция.
 • На 08.02.2020 г. така балансиран, законопроектът бе поставен за гласуване на Общо събрание на Дружеството за предоставяне на юристи за редакция и внасяне в Парламента. Законопроектът беше приет с мнозинство от 87,5% (7,5% против, 5,0% въздържали се).
 • След като премина през 3 юридически редакции, той беше внесен от Комисията по здравеопазване на Парламента за обсъждане.
 • От всички мнения и становища, в законопроекта са възприети тези, които съответстват на действащото в страната законодателство, на възприетите европейски модели, подчиняват се на разрешаването на националните задачи пред психологията и на интересите на обществото.

Утвърждаването на  национална рамка, която да легитимира дейността на психолозите и да ги защити от множеството „псевдопсихолози“, които не отговорят на изискванията за упражняването на професията, е инициатива, която изисква разбиране, подкрепа, доверие, обратна връзка и постигане на консенсус. В досегашните си действия УС на ДПРБ е разчитал на тази подкрепа и обратна връзка и поддържа усилията и готовността си за обсъждане и постигане на консенсус при спазване на законовите регламенти и установените европейски практики и традиции. Утвърждаването и имиджа на професията  зависят от всички нейни представители, чието действие или бездействие може да е решаващо както за настоящите, така и за бъдещите поколения психолози. Приносите и интегрирането на усилията на всички заинтересовани страни са от съществено значение за регламентиране и регулиране на професионалната дейност на психолозите.

Благодарим за разбирането и подкрепата!

Управителен съвет на ДПРБ

От 15.12.2020 г. ДПРБ е в ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРИСЪЖДАЩА КОМИСИЯ за EuroPsy сертифициране

Паралелно с регулацията, която се възлага на „Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” Дружеството на психолозите полага усилия за присъединяване на България към EuroPsy сертифицирането  на Европейската федерация на психологическите асоциации  (EFPA).

В съзвучие двете инициативи утвърждават едни и същи високи критерии за психологически дейности и заедно със системата на висшето образование гарантират европейска култура на психологическо обслужване на обществото.

EuroPsy сертификатът е оценка за качество на психологическата подготовка!

От 15.12.2020 г. ДПРБ е в официална процедура за регистрация на Национална присъждаща комисия (NAC – National Awarding Committee) за EuroPsy сертифициране.

Кандидат-членове на Националната присъждаща комисия от българска страна са председателите на шестте секции, дефинирани съобразно общите стандарти, които регулират дейностите в тях.

На 09.03.2021 г. представители на Европейската присъждаща комисия проведоха online среща с ръководството на Дружеството и на Националната присъждаща комисия, в която беше разяснена процедурата по подготовката на документацията, оценката на състоянието и начините на преодоляване на проблемите, ако възнокнат такива, около кандидатурата на ДПРБ.

На 12.03.2020 г. взехме участие в Годишното събрание на Председателите на (Специализираните) Национални присъждащи комисии за EuroPsy сертификат на страните-членове (24) и кандидат-членове (3) по програмата, председателствана от Розалина МакЕлваней. Запознахме се със задачите, целите и решенията на общността. Открихме своето място сред другите.

Предстои набирането на необходимата информация, обобщаването ѝ, изготвянето на документацията и изчакване решението на EAC (European Awarding Committee – Европейската присъждаща комисия) за България и препоръките ѝ.

От нашата отзивчивост, единство и мобилизация зависи успехът ни да направим още една решителна крачка към регулацията на психологическата дейност и съпричастието си към този процес!

РЕГУЛАЦИЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕДПОЛАГА ИЗРАБОТВАНЕТО, УЗАКОНЯВАНЕТО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКА НА НЯКОЛКО ОСНОВНИ ДОКУМЕНТА:

 1. Закон за съсловната организация и дейността на психолозите.
 2. Устав на Дружеството на психолозите.
 3. Стандарти за изпълнение на психологическите дейности.
 4. Регистър на правоспособните психолози.
 5. EuroPsy Certificate in Psychology.
favicon

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПСИХОЛОЗИ
В СЛУЖБА НА ХОРАТА, НАУКАТА И ПРОГРЕСА!

Дружеството е учредено като научно-професионална асоциация с идеална цел на 5 май 1969 година.

Негови учредители са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

ДПРБ е национално представителна организация на българските психолози в Световния съюз на психолозите, Европейската федерация на психологическите асоциации и Международната асоциация по приложна психология.

ДПРБ администрира Публичния регистър на психолозите в Република България и Националния тестов регистър.

Официалното научно издание на ДПРБ е Българско списание по психология.

Интернет порталът на Дружеството на психолозите в Република България и свързаните с него сайтове са създадени 2001 г.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

УС на ДПРБ

favicon