IX Международен конгрес по психология
13, 14, 15 Ноември 2020
СОФИЯ – СУ „Св. Климент Охридски”

IX International Congress of Psychology
13, 14, 15 November 2020
SOFIA – SU “St. Kliment Ohridski”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на IX Международен конгрес по психология. Съорганизатор и домакин на конгреса – СУ „Св. Климент Охридски“

The General Assembly of the Bulgarian Psychological Society on February 8, 2020 decided to organize the IX International Congress of Psychology. Co-organizer and host of the congress – Sofia University „St. Kliment Ohridski“

ПОКАНА

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в IX-я Международен конгрес по психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

.

INVITATION

The Management Board of the Bulgarian Psychological Society, the Organizing and Scientific Committee invites all Bulgarian psychologists and guests from abroad to participate in the IX International Congress of Psychology. The Congress aims to attract representatives of all fields of psychology: professionals in departments and institutions, academic units, universities and NGOs, researchers, private practitioners, students in the upper levels of psychological education. Together to contribute to psychological theory and practice.

Виж пълната информация/See full information

Добре дошли в интернет портала на Дружеството на психолозите в Република България – Професионалната общност на българските психолози в служба на хората, науката и прогреса. Дружеството е учредено като научно-професионална асоциация с идеална цел на 5 май 1969 година.

Негови учредители са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

ДПРБ е национално представителна организация на българските психолози в Световния съюз на психолозите, Европейската федерация на психологическите асоциации и Международната асоциация по приложна психология.

ДПРБ администрира Публичния регистър на психолозите в Република България и Националния тестов регистър.

Официалното научно издание на ДПРБ е Българско списание по психология.

Интернет порталът на Дружеството на психолозите в Република България и свързаните с него сайтове са създадени 2001 г.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

УС на ДПРБ