Начало2024-05-14T13:29:18+03:00

EFPA

ENJOY READING OUR NEWS MAGAZINE June 2022!

https://efpa.magzmaker.com/june_2022

„Уважаеми колеги,

Със сигурност няма недостиг на предизвикателства пред психологията! Даже и да изглежда, че ситуацията около пандемията е облекчена, ние продължаваме да очакваме есента с безпокойство. Това безпокойство със сигурност е  доминирано в момента от войната в Украйна.

В настоящия брой на списанието ние съобщаваме за извънредното  Общо събрание за изключване на Руското Психологическо Дружество. Ние виждаме колко решително нашите структури и Членуващи в EFPA Асоциации работят за хората на Украйна. Желанието на EFPA тук е да се даде трибуна, така че да се развиват хубави идеи и да се предостави ефективна помощ също за тези колеги от Русия, които са ангажирани с човешките права и мира, и сме благодарни, че някои от нашите Членове-Асоциации търсят как биха могли да окажат помощ на тези колеги.“

Отговор на европейската психология на настоящия конфликт

Сериозният конфликт, развиващ се в Източна Европа, предизвиква голямо безпокойство. Никой не е незасегнат, но особено напрежение е стоварена върху хората от засегнатите райони.

EFPA има колеги психолози, които идват от държави от двете страни на конфликта и желае да изрази съчувствието си към пряко изложените.

Като неполитическа, неактивистка организация, ние сме загрижени преди всичко за тежкото психологическо въздействие на кризата. Надяваме се, че психологията, както като наука, така и като професия, ще се прилага за поставяне на споделени ценности и интереси над тези, които разделят, и за предоставяне на психологическа помощ и подкрепа.

Готови сме да предложим помощ от професионалните ресурси на нашата асоциация и способността да се възползваме от колективния капацитет на нашето членство.

Изпълнителният съвет на EFPA

Пожар в Йонийско море!

Екипът на „Секцията по кризисна интервенция“ към Дружеството на психолозите в Република България е в готовност да оказва психологична подкрепа на засегнатите и техните близки от пожара на ферибота край остров Корфу.
________
Телефон за връзка: 0887 628 909 – Христо Монов

Общо Събрание на ДПРБ – 2022

ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ
ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ

на 26. 02. 2022 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”
бул. „Цар Освободител” 15,
София.

Дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2021 г.
 2. Финансов отчет за 2021 г. – заключение на Ревизионната комисия.
 3. Избор на ново ръководство на Дружеството на психолозите в Република България.
 4. Предложения за стратегия на ДПРБ за 2022 г.
 5. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 26. 02. 2022 г.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден от 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.
Възможно е в случай на карантина или lockdown на национално ниво събранието да бъде отложено за друга дата докато официално се свалят ограниченията!

Българска Национална присъждаща комисия за EuroPsy

На 11 януари 2021 Дружеството на психолозите в Република България кандидатства пред Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към EFPA за оторизиране на Българска Национална присъждаща комисия (Bulgarian National awarding comity – NAC), която да прилага стандартите на EuroPsy сертификацията за България.

На 15 ноември 2021 Дружеството на психолозите в Република България получи одобрение за учредяване на Национална присъждаща комисия (Bulgarian NAC) в състав:

1.    Проф. дпсн Татяна Янчева
Председател на Националната присъждаща комисия;
2.    Проф. дпсн Сава Джонев Председател на ДПРБ; Председател на Секция „Обща психология”
3.    Доц. д-р Камелия Ханчева Председател на Секция „Психология на развитието и образованието”
4.    Проф. дпсн Ваня Матанова Председател на Секция „Клинична психология и психотерапия”
5.    Доц. д-р Неделчо Стойчев Председател на Секция „Криминална и юридическа психология”
6.    Проф. д-р Йоланда Зографова Председател на Секция „Социална, политическа и етно-психология”
7.    Проф. дпсн Снежана Илиева Председател на Секция „Трудова и организационна психология”
8.    Стою Недин Заместник председател на ДПРБ

.

Приоритетни задачи пред Дружеството на психолозите във връзка с функционирането и утвърждаването на Българската Национална Присъждаща комисия:

Разгласяване на информацията относно EuroPsy сертифицирането чрез създаване на Национален EuroPsy уебсайт и в партньорските контакти на Дружеството с образователните и деловите институции.

Организиране на супервизирана практика в контакт с университетите и институциите, които могат да я провеждат.

Включване „продължаващо професионално развитие” (Continuing Professional Development – CPD) в стратегията на Секциите на Дружеството, университетските и ведомствени програми на партньорите на ДПРБ и личните планове на членовете на Дружеството.

Както и всичко друго, изискващо се за EuroPsy сертифицирането.

УС на ДПРБ

 

 Приключи работа

Общото събрание
на ДПРБ

18 Септември 2021 г.

„За единство на теория и практика!”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България, състояло се на 18.09.2021 г.,  приключи своята работа с приемането на два важни документа: Устав и Стратегия за дейността на Дружеството през 2021 г.

Устав, който да утвърди и да разгърне Секционната структура в работата на организацията, да събере за съвместно професионално общуване психолозите с общи интереси, да ги представи пред обществото в пълния им капацитет и да осигури най-високо равнище на психологическа помощ за нуждаещите се;

– и Стратегия, която да отъпче пътя към две важни цели:

 • приемане на „Закон за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите”;
 • учредяване на българска „Национална присъждаща комисия” (NAC) за EuroPsy сертификация към Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Това са посланията на Дружеството към всички психолози в страната и ангажиментът му към съсловието и психологията в България.

ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ
ЗА УЧАСТИЕ В

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, с решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 23 юни 2021 г., се свиква
Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България:
на 18.09.2021 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”
бул. „Цар Освободител” 15,
София.

Дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2020 г.
 2. Финансов отчет за 2020 г. – заключение на Ревизионната комисия.
 3. Отчет на Етичната комисия.
 4. Промени в Устава.
 5. Информация от EFPA по кандидатурата на България за EuroPsy NAC (Национална присъждаща комисия).
 6. Предложения за стратегия на ДПРБ.
 7. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 18.09.2021 г.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

Настоятелно напомняме актуалната заповед на здравния министър от 7 септември, за въвеждането на нови противоепидемични мерки на територията на България:

 1. Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и с до 30 участника, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.

Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия:

100% от персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

– ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
 • представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

Задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия.

Заповедта е в сила до 31.10.2021 г.

От името на УС
Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ

 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –

 РЕГУЛАЦИЯ

Разяснения по „Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” след среща на представители УС на ДПРБ с психолози от системата на МВР – 13.05.2021 г.

Представяме следното обобщение на най-важното за Законопроекта, което трябва да бъде пределно ясно:

„Регулирана професия” означава контрол върху професионалната дейност на психолозите от съсловната организация, на която всички, които упражняват професията си, са членове.

Сравнете със Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
(Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.)

Защо?

 1. С дипломирането си в акредитиран ВУЗ всеки бакалавър, магистър или доктор по психология получава различна подготовка за упражняване на професията „психолог”.
 2. С дипломирането си всеки от тях ще има „лиценз” за вписване в Регистъра на психолозите (Секция: „Обща психология”) и право да упражнява професията си по-нататък в съответствие със стандартите на Секциите, в които членува.
 3. Оттам нататък отговорността за оценка качеството на неговата професионална дейност (след ВУЗ) се поема от Дружеството (съсловната организация) чрез информационен контрол на:
  • неговия професионален профил чрез членството му в съответна Секция или Секции;
  • вписването му в Регистъра, като отговарящ на стандартите на тези Секции;
  • чрез системата за периодична пререгистрация, която отчита динамиката на неговата квалификация през годините (съхранение, развитие, деквалификация).
 4. Вписването на психолога в някоя от профилираните Секции не е лиценз за работа по този профил, а оценка на квалификацията му. Работодателят решава психолог с каква регистрация ще избере да назначи на дадена позиция.

Проф. С. Джонев,
Председател на УС на ДПРБ

PS МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ТУК!

Уважаеми колеги-психолози!

Продължава процесът на обсъждане и усъвършенстване на регулативните документи,  утвърждаващи европолитиката на ДПРБ в общността на психолозите – „Законопроектът за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” и кандидатурата ни за EuroPsy сертифициране към EFPA.

За да използваме пълноценно времето до следващото разглеждане на Законопроекта в Парламента, като го усъвършенстваме така, че да допринесе максимално за утвърждаване авторитета на психологическата професия и ползата от нея в общественото съзнание, призоваваме всички заинтересовани лица и институции да изпращат своите становища и предложения на E-mail адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org.

При първа възможност, след отменяне на карантината, ще организираме срещи с представителни групи на отделните психологически направления, за да обсъдим техните очаквания и проблеми, нуждаещи се от решение. За тази цел ги призоваваме да се подготвят и отзоват още сега, а при първа възможност да се срещнем, когато условията го позволят, за да излезем с общ проект, който да отразява всички интереси на съсловието и обществото.

Нека бъдем максимално конструктивни в общуването помежду си и изградим в общественото пространство такъв образ за себе си, с който да се гордеем и ние, и поколението което ни следва. За Дружеството на психолозите консолидацията на общността е от първостепенна важност за успеха на мисията, която психологията има в обществото.

Очакваме вашето активно участие!

Управителен съвет
на ДПРБ

ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА „ДИАЛОГ С НАС”

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

С внасянето в Парламента на Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите общността доказа, че живее в новия реален свят на 21 век – с нови обществени взаимоотношения, със закономерностите и образците на модерна Европа.
Законопроектът е обмислен, обсъждан, синхронизиран до степента да работи не единствено за съсловието и професионалната дейност на психолозите. Неговата главна задача е да регулира взаимоотношенията на съсловната организация с обществения интерес.
Затова законът изисква поемането на отговорност – да се издигне качеството на психологическата помощ, да се отстранят имитаторите и некомпетентността от професията, да се утвърди авторитетът на психологията и психолозите.
Законът е дисциплината, която ни ограничава в своеволието и безпорядъка, в навика, който, без да е най-доброто, ни е най-удобното. Затова е разбираем парадоксът с приемането му – да искаш на думи закон и да го отхвърляш на практика…?!

Това предполага разяснения и търпение!

Във връзка с приетия на първо четене Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, във връзка с предизвикания силен интерес и големия приток на нови членове в Дружеството, последвал събитието, Управителният съвет публикува отговори на най-често задаваните въпроси.

Защо вярваме, че този законопроект ще постигне декларираните цели?

Структурно и функционално той е изграден, кадрово е обезпечен, експериментално е потвърден!
Секционната структура, която внася законопроектът, позволява профилирането на стандартите за изпълнение на психологическата дейност в зависимост от спецификата на професионалното направление.
В Европейската регулация на професията, в научно-изследователското и образователното пространство ще откриете същата структура в EuroPsy сертифицирането, доведена до 4 направления: обща психология, психотерапия, трудова и организационна психология, образователна психология. Във всяко направление се разработват стандарти „с цел потвърждаване на достигнато специализирано или допълнително ниво на компетенции и експертиза за определени частни области на практиката”. (EuroPsy, European Certificate in Psychology 2019, Moscow).
Този модел не е копиран в законопроекта. Можем да заявим с гордост – той съвпадна във философията си с EuroPsy сертифицирането, към което се стремим. Българският законопроект е съобразен със спецификата на националното развитие на професията и предвижда това профилиране да влезне в съсловната организация чрез Секционната структура, да внесе EuroPsy стандартите и да разреши въпроса за съотнасянето на бакалавърската и магистърската степен.

В експериментален порядък Секциите и секционните комисии се учредиха кадрово и функционално през миналата година. Набраха членове. Утвърдиха се и оползотвориха неподозиран мотивационен потенциал и добросъвестност на членовете на Дружеството на психолозите. Секциите проведоха успешно IX Конгрес по психология 2020 г. В настоящия момент по-нататъшното развитие на секциите се определя от приемането на закона, който да им придаде нужната легитимност и реализация на богатата функционалност, която носят в себе си, при регулиране на дейността на психолозите в различните професионални направления.

Защо да вярваме на този Управителен съвет?

 Защото търсената структура и водещият принцип в работата на Управителния съвет са: „В секционните ръководства ние привличаме най-добрите и се отместваме от пътя им, за да не им пречим да си вършат работата!”.

Гаранция за високото равнище на членовете на Секционните комисии законопроектът постига с тяхната номинация от Секционните събрания и изборност от Общото събрание.

 • Защото демократичната философия на мислене в законопроекта ще позволи на всяко направление да разполага със съдбата си в името на обществената полза. Общото събрание на Дружеството е органът, който утвърждава критериите и стандартите, които секционните комисии определят и въвеждат след консенсус между техните членове.
 • Защото и този Управителен съвет, доказа предаността си към съсловието: съхрани авторитета и членството на Дружеството на психолозите в Европейската федерация; преодоля големи финансови и имуществени сътресения.
 • Защото това са хората, които ви предадоха своя опит и знания в университетите и сега са отговорни и милеят за съдбата на това, което са създали.
 • И защото имат мисията, съзнанието и ангажираността пред вас да доведат закона докрай и да изградят приемственост с бъдещите поколения психолози.
 • Управителният съвет няма други интереси, освен интересите на членовете на Дружеството!

Как да съм сигурен, че ще получа заслужена оценка за квалификацията си и подобаващо ми се място в секционната структура и в Регистъра?

 Основните критерии за вписване в Секциите и в Регистъра са: психологическото образование, съобразно изискванията на Закона за висшето образование, трудовата заетост като психолог и надграждащата квалификация след дипломирането, а когато това се налага от спецификата на дейността в Секцията, ще се обсъжда въвеждането на допълнителни критерии. Логично и справедливо!
Законът гарантира правото на възнаграждение, частната практика и отчитането ѝ при регистрацията. Той закриля от нелоялната конкуренция на имитатори.
Извън скоби ще останат само онези, на които мястото не е в съсловието на психолозите.

Обсъждан ли е широко законопроектът?

 • Първоначално всички становища по предходния законопроект бяха задълбочено анализирани. С всички институции, които имаха несъгласие, бяха проведени срещи за доизясняване на основанията им.
 • След допълнително проучване на чуждото законодателство, всички мнения бяха обмислени и отчетени в настоящия проектозакон в степента, в която не си противоречат помежду си.
 • Готовият проект беше разпратен за мнение на ръководствата и екипите на 13 институции и висши учебни заведения. Обратните коментари отбелязаха значителен спад на съпротивите и приемане на новата философия.
 • На 25.10.2019 г. проектозаконът беше качен на сайта на Дружеството за широко обсъждане от съсловието и обществеността. Получиха се още някои мнения, които бяха обсъдени с авторите им и отразени в законопроекта в степента, в която те се вписваха в цялостната му концепция.
 • На 08.02.2020 г. така балансиран, законопроектът бе поставен за гласуване на Общо събрание на Дружеството за предоставяне на юристи за редакция и внасяне в Парламента. Законопроектът беше приет с мнозинство от 87,5% (7,5% против, 5,0% въздържали се).
 • След като премина през 3 юридически редакции, той беше внесен от Комисията по здравеопазване на Парламента за обсъждане.
 • От всички мнения и становища, в законопроекта са възприети тези, които съответстват на действащото в страната законодателство, на възприетите европейски модели, подчиняват се на разрешаването на националните задачи пред психологията и на интересите на обществото.

Утвърждаването на  национална рамка, която да легитимира дейността на психолозите и да ги защити от множеството „псевдопсихолози“, които не отговорят на изискванията за упражняването на професията, е инициатива, която изисква разбиране, подкрепа, доверие, обратна връзка и постигане на консенсус. В досегашните си действия УС на ДПРБ е разчитал на тази подкрепа и обратна връзка и поддържа усилията и готовността си за обсъждане и постигане на консенсус при спазване на законовите регламенти и установените европейски практики и традиции. Утвърждаването и имиджа на професията  зависят от всички нейни представители, чието действие или бездействие може да е решаващо както за настоящите, така и за бъдещите поколения психолози. Приносите и интегрирането на усилията на всички заинтересовани страни са от съществено значение за регламентиране и регулиране на професионалната дейност на психолозите.

Благодарим за разбирането и подкрепата!

Управителен съвет на ДПРБ

От 15.12.2020 г. ДПРБ е в ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРИСЪЖДАЩА КОМИСИЯ за EuroPsy сертифициране

Паралелно с регулацията, която се възлага на „Законопроекта за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” Дружеството на психолозите полага усилия за присъединяване на България към EuroPsy сертифицирането  на Европейската федерация на психологическите асоциации  (EFPA).

В съзвучие двете инициативи утвърждават едни и същи високи критерии за психологически дейности и заедно със системата на висшето образование гарантират европейска култура на психологическо обслужване на обществото.

EuroPsy сертификатът е оценка за качество на психологическата подготовка!

От 15.12.2020 г. ДПРБ е в официална процедура за регистрация на Национална присъждаща комисия (NAC – National Awarding Committee) за EuroPsy сертифициране.

Кандидат-членове на Националната присъждаща комисия от българска страна са председателите на шестте секции, дефинирани съобразно общите стандарти, които регулират дейностите в тях.

На 09.03.2021 г. представители на Европейската присъждаща комисия проведоха online среща с ръководството на Дружеството и на Националната присъждаща комисия, в която беше разяснена процедурата по подготовката на документацията, оценката на състоянието и начините на преодоляване на проблемите, ако възнокнат такива, около кандидатурата на ДПРБ.

На 12.03.2020 г. взехме участие в Годишното събрание на Председателите на (Специализираните) Национални присъждащи комисии за EuroPsy сертификат на страните-членове (24) и кандидат-членове (3) по програмата, председателствана от Розалина МакЕлваней. Запознахме се със задачите, целите и решенията на общността. Открихме своето място сред другите.

Предстои набирането на необходимата информация, обобщаването ѝ, изготвянето на документацията и изчакване решението на EAC (European Awarding Committee – Европейската присъждаща комисия) за България и препоръките ѝ.

От нашата отзивчивост, единство и мобилизация зависи успехът ни да направим още една решителна крачка към регулацията на психологическата дейност и съпричастието си към този процес!

РЕГУЛАЦИЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕДПОЛАГА ИЗРАБОТВАНЕТО, УЗАКОНЯВАНЕТО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКА НА НЯКОЛКО ОСНОВНИ ДОКУМЕНТА:

 1. Закон за съсловната организация и дейността на психолозите.
 2. Устав на Дружеството на психолозите.
 3. Стандарти за изпълнение на психологическите дейности.
 4. Регистър на правоспособните психолози.
 5. EuroPsy Certificate in Psychology.
favicon

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПСИХОЛОЗИ
В СЛУЖБА НА ХОРАТА, НАУКАТА И ПРОГРЕСА!

Дружеството е учредено като научно-професионална асоциация с идеална цел на 5 май 1969 година.

Негови учредители са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

ДПРБ е национално представителна организация на българските психолози в Световния съюз на психолозите, Европейската федерация на психологическите асоциации и Международната асоциация по приложна психология.

ДПРБ администрира Публичния регистър на психолозите в Република България и Националния тестов регистър.

Официалното научно издание на ДПРБ е Българско списание по психология.

Интернет порталът на Дружеството на психолозите в Република България и свързаните с него сайтове са създадени 2001 г.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

УС на ДПРБ

favicon
Go to Top