Приключиха единадесет модула от “Обучение на консултанти по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси”. Те бяха посветени на:

 1. “Теория и практика на организационното консултиране. Фази на консултирането. Диагностика. Управление на професионалната дейност. Маркетинг на консултантските услуги.”15-16 Януари 2011 г.
 2. „Групова динамика. Управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност”. 29-30 Януари 2011 г.
 3. „Полигон на мениджърските функции. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг. Процесно ориентираните организации. Ролева и длъжностна мрежа, система за оценка и атестиране, нормативна регулация на поведението в организацията. Кариера и кариерно планиране.” 12-13 Февруари 2011 г.
 4. „Евристични методи за взимане на управленски решения. Стратегическо планиране – SWOT-анализ, STEP-анализ, SMART-цели. Кризисен мениджмънт. Оперативен мениджмънт – планиране, регулация и координация на процесите. Контрол, неговите разновидности и упражняване.” 26-27 Февруари 2011 г.
 5. “Културологичен подход към организацията. Изследователски парадигми в организационната култура. Типове организационна култура. Диагностика. Лидерски стил и организационна култура. Културна съвместимост и несъвместимост. Преодоляване на чуждостта. Иновация и организационна култура. Сливания и поглъщания и културна интеграция. Управление на и чрез организационната култура.” 12-13 Март 2011 г.
 6. “Корпоративно предприемачество. Личностна диагностика на предприемача. Изграждане личностния профил на предприемача. Бизнес план. Управление на корпоративното предприемачество. Техники за катализация на промяната.” 27-28 Март 2011 г.
 7. „Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи. Стратометрична концепция. Мениджърска решетка, ключови лидерски стилове. Лидерството – функция на всекиго. Роли в екипа, поддържане на ролеви баланс. Ценностни светове – съвместимост. Междуличностни отношения, социометрия, субгрупи и коалиции. Диагностични методи. Изграждане на доверие.” 16-17 Април 2011 г.
 8. „Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията: съдържание, форуми, проблеми. Теоретични подходи към комуникативния процес. Общуването – базисна психологична категория. Мотивация и комуникации. Индивидуалнопсихични предпоставки за успешния комуникативен процес. Бариери пред комуникациите в организацията. Съпътстващи беседи.” 30 Април – 1 Май 2011 г.
 9. „Маркетинг-мениджмънт и предприемаческо поведение на пазара – изграждане на конкурентни предимства; “SWOT-анализ” на личността на търговеца; стратегия на продажбите; водене на търговски преговори.” 14-15 Май 2011 г.
 10. „Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационна диагностика; мотивационен климат; мотивационни профили; мотивационни лостове; управление чрез условията; мотивационен мениджмънт – тренинг; система за мотивация и стимулиране; мотивационна стратегия; мотивационен план.” 4-5 Юни 2011 г.
 11. „Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията: специфика на комуникациите в условията на конфликт; социални и организационни функции на конфликта; елементи на конфликта; стратегии при разрешаване на конфликти; посредничество при разрешаване на конфликти и медиаторски стратегии; конфликтн, психична продукция; „конфликтната личност.” 18-19 Юни 2011 г.

Отзиви от участниците: „Какво чувствате след  това обучение?”

 • „Всичко беше страхотно! Въпреки, че не обичам конфликтите, ама въобще! Групата е страхотна и се надявам и в последните две обучения да сме заедно!“
 • „След порения изключително полезен уикенд, изпълнен с много приятни емоции и нови знания, мога да кажа само: „Благодаря! Беше страхотно!”.“
 • „„Какво чувствам след тренинга?” –Чувствам се по-обогатена със знания и умения за решаване на конфликти, за ролята на медиатора и воденето на преговори, които ще приложа в личния си живот и професионалната си практика Благодаря на водещите и групата за приятната работна атмосфера.“
 • „Полезно, обогатяващо, забавно!!! Вече ще гледам по-много по-оптимистичен начин на конфликтите!!!“
 • „Положителни емоции, плод на екипното разрешаване на конфликтите в ролевите игри.“
 • „Чувствам се много добре!!! Чувствам се малко по-умна и по-подготвена за изпълнения с най-различни конфликти свят! Благодаря за всичко! Доскоро :)“
 • „Изключително полезни практически занимания!“
 • „Толкова много усещания, че не мога да посоча само едно! Отново ви благодаря!“
 • „Обучението на тема „конфликти”беше невероятно емоционално и с голям конкурентен потенциал. Теорията беше като способ за разрешаване на породилите се емоционални конфликти и беше супер допълнение за пълноценността и успеваемостта на обучението.“
 • „Обучението беше представено много атрактивно, с много казуси и игри, които анализирахме. Научих много методи за разрешаването на конфликти. Беше ми изключително полезно – ще го използвам в ежедневния си живот и в работата си.“
 • „Въпреки умората, се чувствам въодушевена и с желание за още. Всичко добро и приятно свършва бързо…“

Следващият модул 12 на тема Развитие на човешкия капитал – мениджърски комтенции,  мениджърски профил, мениджърски стил; професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие, кариерен план, ефективни тренинг програми”  ще се състои на 16-17 Юли 2011 г. от 9 часа.

Последният модул 13 на тема Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип” ще се състои на 30-31 Юли 2011 г. от 9 часа.

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: ще бъде уточнено по-късно.

За желаещите да се включат в програмата организаторите предвиждат второ разширено издание на обучението, чието начало се планира за01-02 Октомври 2011 г. 

Възможно е да се включите и в отделните модули до края на програмата, но само с предварителна заявка до 14 юли 2011 г. Таксата за един модул е 150 лв.

За повече информация и контакти с екипа вижте сайта на Дружеството на психолозите  в България – www.psychology-bg.org, страницата на програмата –http://odservices.wordpress.com и сайта на NGB-Consulting – www.ngbconsult.com