Picture3

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)!

В съответствие със Стратегическите насоки в плана за дейността, програмното и организационното развитие на Дружеството на психолозите в Република България (2014-2015 г.) приоритетна задача е изграждането и укрепването на структурата от научни звена (секции) и постоянните работни групи на членовете на дружеството. През 2014 г. започнахме програма за укрепване на функционалната структура на ДПБ и се нуждаем от съпричастността, инициативността и професионалната ви ангажираност, за да я разгърнем и през периода 2015-2016 г.

Научните секции, професионалните звена и работните групи са колегиални общности от членове на дружеството обединени от общи научни и професионални интереси в различни области на психологията като научна дисциплина и професионална практика. Те функционират на доброволни начала като част от функционалната структура на организацията. Работата им се координира от Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) и се докладва ежегодно пред Общото събрание на ДПБ.

За да се сформира секция или работна група е достатъчно 5(пет) члена на ДПБ вписани в актуалния Публичен регистър на психолозите да са изразили готовност да участват в тях. Списъкът им е публичен и е част от Публичния регистър на психолозите в България, който се актуализира ежегодно до 31 март.

Моля, да разгледате прикачения формуляр, да го попълните и да ни го върнете до края на септември 2015 година, за да можем да обобщим резултатите и да публикуваме информация за функционалната структура на ДПБ 2015-2016 г. През месец ноември 2015 г. ще поканим членовете на секции, звена и работни групи да проведат свои годишни работни срещи преди Общото събрание на Дружеството на психолозите в България в средата на декември 2015 г.

Заявление-декларация за присъединяване

Сърдечно благодаря за разбирането и подкрепата! Моля, разпространете информацията сред колегите си.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Подаването на това заявление е доброволно и изразява само Вашата лична позиция и преценка!

Дружество на психолозите в Република България

За справки: Tел. 0888 42 9730

E-mail: office@psychology-bg.org

picture1

http://BPSPublic.wordpress.com

http://www.psychology-bg.org