IX Международен конгрес по психология

Начало/Информационен бюлетин, Новини/IX Международен конгрес по психология

IX Международен конгрес по психология

IX International Congress of Psychology
November 13, 14, 15, 2020
SOFIA –
SU
St. Kliment Ohridski”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на IX Международен конгрес по психология. Съорганизатор и домакин на конгреса – СУ „Св. Климент Охридски“.

IX International Congress of Psychology
November 13, 14, 15, 2020
SOFIA –
SU
St. Kliment Ohridski”

The General Assembly of the Bulgarian Psychological Society on February 8, 2020 decided to organize the IX International Congress of Psychology. Co-organizer and host of the congress – Sofia University „St. Kliment Ohridski“.

ПОКАНА

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в IX-я Международен конгрес по психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

INVITATION

The Management Board of the Bulgarian Psychological Society, the Organizing and Scientific Committee invites all Bulgarian psychologists and guests from abroad to participate in the IX International Congress of Psychology. The Congress aims to attract representatives of all fields of psychology: professionals in departments and institutions, academic units, universities and NGOs, researchers, private practitioners, students in the upper levels of psychological education. Together to contribute to psychological theory and practice.

Добре дошли!

Welcome!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 • Сава Джонев – Председател
 • Красен Фердинандов
 • Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 • Пламен Димитров
 • Росица Георгиева
 • Соня Карабельова
 • Стою Недин
 • Тотю Боев

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 • Антоанета Христова
 • Ваня Матанова
 • Георги Карастоянов
 • Емилия Алексиева
 • Ергюл Таир
 • Ирина Зиновиева
 • Йоланда Зографова
 • Калин Гайдаров
 • Пламен Калчев
 • Росица Георгиева
 • Снежана Илиева
 • Татяна Янчева

ORGANISING COMMITTEE:

 • Sava Dzhonev – Chairman
 • Krasen Ferdinandov
 • Milena Emilova Motsinova-Brachkova
 • Plamen Dimitrov
 • Rositsa Georgieva
 • Sonya Karabelyova
 • Stoyu Nedin
 • Totyu Boev

SCIENTIFIC  COMMITTEE:

 • Antoaneta Hristova
 • Emiliya Aleksieva
 • Ergyul Tair
 • Georgi Karastoyanov
 • Irins Zinovieva
 • Kalin Gaydarov
 • Plamen Kalchev
 • Rositsa Georgieva
 • Snezhana Ilieva
 • Tatyana Yancheva
 • Vanya Matanova
 • Yolanda Zografova

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society
Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2
e-mail: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; office tel: 02/85 10 999

СЕКЦИИ, ФОРМИ НА УЧАСТИЕ, ПРОГРАМА/SECTIONS, FORMS OF PARTICIPATION, PROGRAM2020-08-16T15:15:02+03:00

Регистрация

Регистрация – 13. 11. 2020 г., 9:00 ч.,
Фоайето на Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Registration

Registration – 13. 11. 2020, 9:00,
The lobby of Aula at Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Откриване

Официално откриване на IX Конгрес:
13. 11. 2020 г., 10:00 ч.,
Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Opening

Officially opening of the IX Congress:
13. 11. 2020, 10:00,
Aula of Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Секции:

1) Секция Обща психология: (Експериментална психология, Психология  на личностна, Когнитивна психология и др.)

2) Секция Психология на развитието: Детска психология, Психология в сферата на образованието – училищна, деца със СОП и др.

3) Секция Клинична, здравна и консултативна психология: Клинична психология, Здравна психология, Специална психология, Консултативна психология и психотерапия.

4) Секция Криминална и юридическа психология: Юридическа психология, Пенитенциарна психология, Психология в сферата на обществената безопасност и др.

5) Секция Социална психология: Социална, Политическа, Етно-психология и др.

6) Секция Трудова и организационна психология: Трудова и организационна психология, Транспортна психология, Спортна психология, Военна психология и др.

Thematic tracks:

1) Section “General Psychology: (Experimental Psychology, Personality Psychology, Cognitive Psychology, etc.)

2) Section „Develpmental Psychology“: Child psychology, Psychology in the field of education – school, children with SEN and others.

3) Section „Clinical, Health and Counseling Psychology“: Clinical Psychology, Health Psychology, Special Psychology, Counseling Psychology and Psychotherapy.

4) Section „Criminal and Legal Psychology“: Legal Psychology, Penitentiary Psychology, Psychology in the field of public safety, etc.

5) Section Social Psychology: Social, Political, Ethno-Psychology, etc.

6) Section „Occupational and organizational psychology“: Occupational and organizational psychology, Transport psychology, Sports psychology, Military psychology, etc.

***
Приканваме всички участници в Конгреса, при изпращане на заявките си за участие и анотациите си, да посочват Секцията, към която е ориентирано съдържанието на материалите им.

***
Анотациите се представят в следния формат:
– Font: Times New Roman, Size 10;

– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано;
– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– анотация на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– същият текст се дублира на английски език;

– електронен адрес за контакт на читателите с автора;
телефон за контакт на организаторите на конгреса с автора.

***
Време за представяне на докладите – 15 мин.

***
We invite all congress participants, when submitting their submission applications and abstracts, to specify the content oriented section (thematic track).

***
The annotations are presented in the following format:
– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered;
– personal and surname names of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– the same text is duplicated in Bulgarian (if possible);
– e-mail address for contact of the readers with the author;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.

***
Presentation period – 15 min.

Секционни и извън-секционни форми на участие:

 1. Доклади – до 10 страници;
 2. Съобщения – до 5 страници;
 3. Постер-сесии (размери на постера – формат А1);
 4. Симпозиуми;
 5. Психологическа филмотека;
 6. Семинари;
 7. Кръгли маси;
 8. Други.

Sectional and external sectional participation forms:

    1. Reports – up to 10 pages;
    2. Notices – up to 5 pages;
    3. Poster sessions (poster sizes – A1 format);
    4. Symposia;
    5. Psychological film library;
    6. Seminars;
    7. Round tables;
    8. Others.

***
Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите след рецензия от програмния и организационния комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник през май 2021 г
.

***
Each participant in the congress may participate with a maximum of two texts (report or notice, independent and / or associated) and up to two posters. After the reviews from the program and organization committee of the congress the scientific reports and notices will be published in the official journal in may 2021

***
Програмата с един поглед

След 30 септември 2020 г.

***
Program-at-a-glance

After september 30, 2020

СРОКОВЕ – ТАКСИ УЧАСТИЕ/TERMS – PARTICIPATION FEE2020-10-16T09:44:28+03:00

Ключови срокове:

Събитие: Краен срок:
Дати за  провеждане на Конгреса 13, 14 и 15 ноември 2020 г.
Представяне на резюмета и анотации 30 август 2020 г.
Отговор за допускане до участие на Конгреса 05 септември 2020 г.
Отпечатване на приетите резюмета 05 ноември 2020 г.
Представяне на докладите 15 януари 2021 г.
Отпечатване на докладите май 2021 г.

Сроковете са задължителни!

Key terms:

Events: Deadline:
Dates for Congress November 13, 14 and 15, 2020
Transmission of abstracts and annotations August 30, 2020
Response to admission to Congress September 05, 2020
Issuing accepted abstracts and annotations  November 05, 2020
Transmission of reports January 15, 2021
Issuing reports May 2021

Deadlines are mandatory!

ТАКСА УЧАСТИЕ

Участници в конгреса До 15.09.20 До 15.10.20 След 15.10.20 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2020 година – вписани в Публичния регистър – 2020, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 160 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 200 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 120 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 60 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 500 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 200 лв.
Такса слушател

30 лв.

PARTICIPATION FEES

Congress participants Until 15.09.20 Until 15.10.20 After 15.10.20 and in place
Regular members of BPS with paid membership fee (BGN 40) for 2020, entered in the Public Register 2020, (with active participation in the program – report, workshop, etc. .) 160 lv.
Foreign participants (if they are not invited by us guests), psychologists and other participants who are not regular members of BPS for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 200 lv.
Doctoral students, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 100 lv.
Doctoral students who are not members of BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 120 lv.
Psychology students and retired colleagues, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 60 lv.
Psychology students and retired colleagues who are not members of BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 80 lv.
Participation with an exposition on a separate exhibition stand 500 lv.
Participation with exhibition of own materials at a common exhibition stand or insertion in the materials for the participants 200 lv.
Listener fee

30 lv.

Такса участие – банкова сметка
Дружество на психолозите
в Република България (ДПРБ)
ОББ
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Основание за плащане: Такса участие – 9 КП 2020

Participation fee – bank account:
The Bulgarian Psychological Society (BPS)

UBB
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Reason for payment: Participation fee – 9 CP 2020

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), 5 кафе паузи, Сборник доклади (на книжен носител), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите чуждестранни участници:


София/Sofia

Настаняване в хотел Best Western Premier Сити 3*, на база нощувка със закуска 88 лв. – единична стая;
100 лв. – двойна стая
„Предконгресна обиколка на София” – 12. 11. 2020 г.
Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)
45 лв.
„Следконгресна обиколка на Пловдив” – 16. 11. 2020 г.
Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)
68 лв.

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999

The participation fee includes: set of congress materials, collection of annotations (on paper), 5 coffee breaks, collection of reports (on paper), cocktail, certificate of participation (electronic option).

During the congress, tourist services will be organized for interested foreign participants:

Пловдив/Plovdiv

Accommodation at the Best Western Premier City Hotel 3 *, on a bed and breakfast basis 88 lv. – single room;
100 lv. – double room
„Pre-congress tour of Sofia“ – November 12, 2020
Half-day tour of Sofia with a visit to Boyana Church, incl. transport, museum fees, lunch, professional guide in English (the price is valid for a minimum of 10 people)

45 lv.

„Post-Congress Tour of Plovdiv“ – November 16, 2020
One-day tour to Plovdiv, incl. museum fees, lunch, transport and a professional guide in English (the price is valid for a minimum of 10 people)
68 lv.

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society
Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2
e-mail: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; office tel: 02/85 10 999

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА/REGISTRATION FORM2020-07-30T13:35:05+03:00
СВАЛИ РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА
DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И СЪОБЩЕНИЯТА/REQUIREMENTS TO THE REPORTS AND THE ANNOUNCEMENTS2020-09-14T12:00:47+03:00

Анотациите се представят в следния формат:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано;
– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– анотация на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– същият текст се дублира на английски език;
– електронен адрес за контакт на читателите с автора;
– телефон за контакт на организаторите на конгреса с автора.
– Анотациите се изпращат на имейла на дружеството (office@psychology-bg.org).

REQUIREMENTS TO THE REPORTS AND THE ANNOUNCEMENTS

The annotations are presented in the following format:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered;
– personal and surname names of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– the same text in Bulgarian if possible;
– e-mail address for contact of the readers with the author;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.

By |2020-09-11T13:09:57+03:00февруари 8th, 2020|Информационен бюлетин, Новини|0 Comments