IX Международен конгрес по психология

Начало/Информационен бюлетин, Новини/IX Международен конгрес по психология

IX Международен конгрес по психология

IX International Congress of Psychology
November 13, 14, 15, 2020
SOFIA –
SU
St. Kliment Ohridski”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на IX Международен конгрес по психология. Съорганизатор и домакин на конгреса – СУ „Св. Климент Охридски“.

IX International Congress of Psychology
November 13, 14, 15, 2020
SOFIA –
SU
St. Kliment Ohridski”

The General Assembly of the Bulgarian Psychological Society on February 8, 2020 decided to organize the IX International Congress of Psychology. Co-organizer and host of the congress – Sofia University „St. Kliment Ohridski“.

ПОКАНА

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в IX-я Международен конгрес по психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

INVITATION

The Management Board of the Bulgarian Psychological Society, the Organizing and Scientific Committee invites all Bulgarian psychologists and guests from abroad to participate in the IX International Congress of Psychology. The Congress aims to attract representatives of all fields of psychology: professionals in departments and institutions, academic units, universities and NGOs, researchers, private practitioners, students in the upper levels of psychological education. Together to contribute to psychological theory and practice.

Добре дошли!

Welcome!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 • Сава Джонев – Председател
 • Красен Фердинандов
 • Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
 • Пламен Димитров
 • Росица Георгиева
 • Соня Карабельова
 • Стою Недин
 • Тотю Боев

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 • Антоанета Христова
 • Ваня Матанова
 • Георги Карастоянов
 • Емилия Алексиева
 • Ергюл Таир
 • Ирина Зиновиева
 • Йоланда Зографова
 • Калин Гайдаров
 • Пламен Калчев
 • Росица Георгиева
 • Снежана Илиева
 • Татяна Янчева

ORGANISING COMMITTEE:

 • Sava Dzhonev – Chairman
 • Krasen Ferdinandov
 • Milena Emilova Motsinova-Brachkova
 • Plamen Dimitrov
 • Rositsa Georgieva
 • Sonya Karabelyova
 • Stoyu Nedin
 • Totyu Boev

SCIENTIFIC  COMMITTEE:

 • Antoaneta Hristova
 • Emiliya Aleksieva
 • Ergyul Tair
 • Georgi Karastoyanov
 • Irins Zinovieva
 • Kalin Gaydarov
 • Plamen Kalchev
 • Rositsa Georgieva
 • Snezhana Ilieva
 • Tatyana Yancheva
 • Vanya Matanova
 • Yolanda Zografova

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society
Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2
e-mail: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; office tel: 02/85 10 999

СЕКЦИИ, ФОРМИ НА УЧАСТИЕ, ПРОГРАМА/SECTIONS, FORMS OF PARTICIPATION, PROGRAM2023-01-05T12:37:06+03:00

Регистрация

Регистрация – 13. 11. 2020 г., 9:00 ч.,
Фоайето на Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Registration

Registration – 13. 11. 2020, 9:00,
The lobby of Aula at Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Откриване

Официално откриване на IX Конгрес:
13. 11. 2020 г., 10:00 ч.,
Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Opening

Officially opening of the IX Congress:
13. 11. 2020, 10:00,
Aula of Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Секции:

1) Секция Обща психология: (Експериментална психология, Психология  на личностна, Когнитивна психология и др.)

2) Секция Психология на развитието: Детска психология, Психология в сферата на образованието – училищна, деца със СОП и др.

3) Секция Клинична, здравна и консултативна психология: Клинична психология, Здравна психология, Специална психология, Консултативна психология и психотерапия.

4) Секция Криминална и юридическа психология: Юридическа психология, Пенитенциарна психология, Психология в сферата на обществената безопасност и др.

5) Секция Социална психология: Социална, Политическа, Етно-психология и др.

6) Секция Трудова и организационна психология: Трудова и организационна психология, Транспортна психология, Спортна психология, Военна психология и др.

Thematic tracks:

1) Section “General Psychology: (Experimental Psychology, Personality Psychology, Cognitive Psychology, etc.)

2) Section „Develpmental Psychology“: Child psychology, Psychology in the field of education – school, children with SEN and others.

3) Section „Clinical, Health and Counseling Psychology“: Clinical Psychology, Health Psychology, Special Psychology, Counseling Psychology and Psychotherapy.

4) Section „Criminal and Legal Psychology“: Legal Psychology, Penitentiary Psychology, Psychology in the field of public safety, etc.

5) Section Social Psychology: Social, Political, Ethno-Psychology, etc.

6) Section „Occupational and organizational psychology“: Occupational and organizational psychology, Transport psychology, Sports psychology, Military psychology, etc.

***
Приканваме всички участници в Конгреса, при изпращане на заявките си за участие и анотациите си, да посочват Секцията, към която е ориентирано съдържанието на материалите им.

***
Анотациите се представят в следния формат:
– Font: Times New Roman, Size 10;

– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано;
– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– анотация на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– същият текст се дублира на английски език;

– електронен адрес за контакт на читателите с автора;
телефон за контакт на организаторите на конгреса с автора.

***
Време за представяне на докладите – 15 мин.

***
We invite all congress participants, when submitting their submission applications and abstracts, to specify the content oriented section (thematic track).

***
The annotations are presented in the following format:
– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered;
– personal and surname names of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– the same text is duplicated in Bulgarian (if possible);
– e-mail address for contact of the readers with the author;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.

***
Presentation period – 15 min.

Секционни и извън-секционни форми на участие:

 1. Доклади – до 10 страници;
 2. Съобщения – до 5 страници;
 3. Постер-сесии (размери на постера – формат А1);
 4. Симпозиуми;
 5. Психологическа филмотека;
 6. Семинари;
 7. Кръгли маси;
 8. Други.

Sectional and external sectional participation forms:

    1. Reports – up to 10 pages;
    2. Notices – up to 5 pages;
    3. Poster sessions (poster sizes – A1 format);
    4. Symposia;
    5. Psychological film library;
    6. Seminars;
    7. Round tables;
    8. Others.

***
Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите след рецензия от програмния и организационния комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник през май 2021 г
.

***
Each participant in the congress may participate with a maximum of two texts (report or notice, independent and / or associated) and up to two posters. After the reviews from the program and organization committee of the congress the scientific reports and notices will be published in the official journal in may 2021

***
Програмата с един поглед

След 30 септември 2020 г.

***
Program-at-a-glance

After september 30, 2020

СРОКОВЕ – ТАКСИ УЧАСТИЕ/TERMS – PARTICIPATION FEE2023-10-10T15:00:31+03:00

Ключови срокове:

КОНГРЕС 2023
                   СЪБИТИЯ:          КРАЕН СРОК:
Дати за  провеждане на Конгреса 3, 4 и 5 ноември 2023 г.
Изпращане  на резюмета до Конгреса –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
до 30 юни 2023 г.
ДПРБ разпределя и изпраща резюметата  до Секциите за оценка след 30 юни 2023 г.
Секциите определят материалите за допускане до участие на Конгреса и изпращане резюметата до главния редактор  01 юли до 15 юли 2023 г.
Редактиране и подготовка за печат на материалите при главния редактор 16 юли – 15 октомври 2023 г.
Отпечатване 16-30 октомври 2023 г.
Представяне на докладите за печат в Секциите 15 януари 2024 г.
Изработване на рецензии от Секциите 16 януари – 28 февруари 2024
Корекции от авторите след рецензиите и връщане до Секциите (при необходимост) 1 -21 март – 2024
Изпращане на приетите доклади до главния редактор за печат 21 март – 30 март 2024
Редактиране и страниране 01 април – 30 юни 2024
Отпечатване на докладите 1 юни – 15 юни 2024

.

Сроковете са задължителни!

.

.

.

.

.

Terms:

CONGRESS 2023
EVENTS: DEADLINE:
Congress dates November 3, 4 and 5, 2023.
Sending the abstracts to the Congress –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
until June 30, 2023. 
The BPS distributes and sends the abstracts for evaluation to the Sections after June 30, 2023.
The Sections determine the materials for admission to the Congress and send the abstracts to the Editor-in-Chief from July 1 to July 15, 2023.
Editing and preparation for printing of the materials under the Editor-in-Chief July 16 – October 15, 2023.
Print 16-30 October 2023
   
Presentation of papers for press in Sections 15 January 2024.
Drafting reviews from Sections 16 January – 28 February 2024
Corrections by the authors after the reviews and return to the Sections (if necessary) March 1 -21 – 2024
Submission of accepted papers to the Editor-in-Chief for print March 21 – March 30, 2024
Editing and pagination 01 April – 30 June 2024
Print reports June 1 – June 15, 2024

.

Deadlines are mandatory!

Такси – участие

Участници в конгреса До 30.09.2023 До 15.10. 2023 След 15.10. 2023 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2023 година – вписани в Публичния регистър – 2023, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв. 150 лв. 200 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 120 лв. 190 лв. 240 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 50 лв. 100 лв. 120 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100лв. 120 лв. 150 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 30 лв. 60 лв. 70 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 40 лв. 80 лв. 100 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 360 лв. 480 лв. 600 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 120 лв. 180 лв. 240 лв.
Такса слушател 100 лв.

Fees – participation

Congress participants Until 30.09.2023   Until15.10. 2023 Until 15.09.2023 and on the spot
Regular members of the BPS with paid membership fees (BGN 40) for 2023 – entered in the Public Register – 2023, which will be published on the pages of the BPS on April 15, 2023 (with active participation in the program – report, workshop and etc.) 80 lv. 150 lv. 200 lv.
Foreign participants (if they are not invited by us), psychologists and other participants who are not regular members of the BPS for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 120 lv. 190 lv. 240 lv.
Doctoral students members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 50 lv. 100 lv. 120 lv.
Doctoral students who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 100 lv. 120 lv. 150 lv.
Psychology students and retired colleagues, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 30 lv. 60 lv. 70 lv.
Psychology students and retired colleagues who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 40 lv. 80 lv. 100 lv.
Participation with exposure at an independent exhibition stand 360 lv. 480 lv. 600 lv.
Participation with exposure of own materials at a common exhibition stand or insertion in materials for participants 120 lv. 180 lv. 240 lv.
Listener fee 100 lv.

Такса участие – банкова сметка
Дружество на психолозите
в Република България (ДПРБ)
Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399

BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Такса участие – 10 КП 2023

Participation fee – bank account:
The Bulgarian Psychological Society (BPS)

Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399
BIC: FINVBGSF
Reason for payment: Participation fee – 10 CP 2023

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), кафе паузи, Сборник доклади (pdf-формат), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант – при поисквана).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите участници:


София/Sofia

Настаняване в хотел – предстои уточняване
Обиколка на София – предстои уточняване
Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване
Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България

София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2

Телефон: +359 87 7695659

е-поща: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

The participation fee includes: set of congress materials, collection of annotations (on paper), coffee breaks, collection of reports (pdf-format), cocktail, certificate of participation (electronic option – on demand).

During the congress, tourist services will be organized for interested participants:

Пловдив/Plovdiv

Accommodation at the Hotel – pending clarification
Ttour of Sofia – pending clarification
Half-day tour of Sofia with a visit to Boyana Church, incl. transport, museum fees, lunch, professional guide in English – pending clarification

 

Congress Tour of Plovdiv – pending clarification
One-day tour to Plovdiv, incl. museum fees, lunch, transport and a professional guide in English – pending clarification

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society

Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2

Телефон: +359 87 7695659

e-mail: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА/REGISTRATION FORM2023-04-18T12:30:33+03:00
СВАЛИ РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА PDF
СВАЛИ РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА DOC
DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM PDF
DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM DOC
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ /REQUIREMENTS TO THE ANNOTATIONS AND THE REPORTS2023-06-11T23:54:55+03:00

Резюметата (анотациите) се представят в следния формат:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано, боулд;
– празен ред;

– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– Email:
– празен ред;
– резюме на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– празен ред;
– същият текст се дублира на английски език;
– празен ред;
– телефон за контакт на организаторите на конгреса и рецензентите с автора;
– резюметата се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org) задължително заедно с Регистрационна бланка, с указана Секция за представяне!

    Докладите се представят в следния формат:

 1. Общ обем – максимум 10 страници.
 2. Форматирането на хартията трябва да бъде:
 • Заглавие – размер на шрифта 14, центриран, получер;
 • Пълно име на автора (авторите), научна титла, институция – Font Size 14, Center, Bold;
 • Празен ред;
 • Резюме – размер на шрифта 10, отстъп първи ред 1 см, получер;
 • Празен ред;
 • Текст на доклада – шрифт 12;
 1. Текстът на доклада трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman 12;
 • Настройка на страницата – отгоре: 25 mm, отдолу: 25 mm, отляво: 25 mm, отдясно: 25 mm;
 • Размер на хартията – A4;
 • Разстояние между редовете – единично;
 • Отстъп първи ред 1 см.
 1. Диаграмите трябва да имат номера и надписи – отгоре, подравнени вдясно;
 2. Графиките трябва да са с цифри и надписи – отдолу, подравнени вдясно;
 3. Илюстрациите (фигури, схеми, рисунки, снимки, инфографики и др.), само черно-бели;
 4. Препратките в текста да са в кръгли скоби в следния вид: (Фамилия на автора, Година на издаване, Страница (страници))
 5. Библиографията е в края на доклада в следната форма:
 • Непериодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. Място на издаване: Издателство.
 • Периодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Място на издаване: Издателство.
 • Електронни медии и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на статията” (в кавички), Заглавие на цялата работа (курсив или подчертано), Дата на публикуване; (Дата на достъп – в кръгли скоби).
 • Информационните източници (препратките) на кирилица са транслитерирани (изписват се и присъстват и на латиница). Оригиналните текстове на кирилица са описани в квадратни скоби след транслитерираните.
 1. Име, e-mail и телефон на автора (авторите) – ще се използват от Организационния комитет за връзка с автора (авторите).
 2. Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на тематиката на конгреса или не отговарят на стандартите.
 3. Докладите се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org).
REQUIREMENTS TO THE ANNOTATIONS AND THE REPORTS

Abstracts are presented in the following format:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered, bold;
– empty line;
– first and last name of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– Email:

– empty line;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– empty line;
– the same text in Bulgarian if possible;
– empty line;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.
– the abstracts are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org) necessarily together with the Registration form, with the Presentation Section indicated!

    The reports are presented in the following format:

 1. Total volume – maximum 10 pages.
 2. Formatting of the paper should be:
 • Title – Font Size 14, Center, Bold;
 • Full name of the author (authors), academic title, institution – Font Size 14, Center, Bold;
 • Blank line;
 • Abstract – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Blank line;
 • Text of the paper – Font Size 12;
 1. The text of the paper must be in accordance with the following requirements:
 • Font – Times New Roman 12;
 • Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
 • Paper Size – A4;
 • Line Spacing – Single;
 • First Line: 1 cm.
 1. The charts must have numbers and captions – above, aligned right;
 2. The graphics must have numbers and captions – below, aligned right;
 3. Illustrations (figures, diagrams, drawings, photos, infographics, etc.), only black and white;
 4. References in the text should be in round brackets, in the following form: (Family name of the author, Year of issue, Page (pages))
 5. Bibliography goes at the end of the paper, in the following form:
 • In non-periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue). Title. Place of publication: Publisher.
 • In periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue).   Title. In: Source, number / volume, pages, Place of publication: Publisher.
 • Electronic media and web addresses: Author (authors), “Title of article” (in quotes), Title of complete work (italic or underlined), Date of publication; ; (Date of access – in round brackets).
 • Information sources (References) in Cyrillic are transliterated (also spelled and present in Latin). The original Cyrillic texts are described in square brackets after the transliterated.
 1. Name, e-mail and telephone of the author (authors) – it will be used by the Organizing Committee for contacting the author (authors).
 2. The Organizing Committee reserve the right to not publish papers, which are not relevant with the topics of the Congress or are not following the standards.
 3. The reports are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org).
2023-10-19T09:16:15+03:00

By |2020-09-11T13:09:57+03:00февруари 8th, 2020|Информационен бюлетин, Новини|0 Comments