СУ”Св.Кл.Охридски”-Магистърска програма по клинична и консултативна психология

Българската асоциация по клинична и консултативна психология

Институт за психично здраве и развитие-София

Институт за психологично консултиране-ВСУ

организира Първи национален конгрес по

КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

 който ще се проведе на

29 юни-1 юли 2012 г. в СУ”Св.Кл.Охридски”

З А Я В К А   З А  У Ч А С Т И Е

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНГРЕСА

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Срок за представяне на резюметата и пълните доклади: 15 май 2012 г.

 Заявките за участие изпращайте  на адрес kongresclipsy@abv.bg