ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ОТКРИТО ПРОСТРАНСТВО И КОЛЕДНО ПАРТИ НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2007

София, 21.12.2007 година

 

ГОДИШНА РАБОТНА СРЕЩА НА TEMA:

ПОСТИЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРОФЕСИЯТА ПСИХОЛОГ

МЕТОДОДОЛОГИЯ НА СРЕЩАТА: OPEN SPACE TECHNOLOGY

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи колеги,

В края на 2007 година Дружеството на психолозите в България(ДПБ) в партньорство с Българска асоциация по приложна психология(БАПП) и Сдружение на младите психолози „4 Април”(СМПБ) Ви кани да се срещнем за еднодневна работна среща на тема „Постижения, предизвикателства, приоритети и перспективи на професията психолог”. Избраната тема безспорно вълнува всички български психолози и дава богати възможности за съдържателен обмен на опит, представяне на постиженията и проектите, по които работят членовете на професионалната ни общност, изграждане на партньорства и очертаване на приоритетите в бъдещата ни работа за развитието на професията. Срещата е открита и в нея могат да вземат участие всички, които проявяват жив интерес към темата и са готови да допринесат за успеха на срещата. Няма такса за правоучастие, а само списък за саморегистрация на участниците.

Мястото на срещата е CITY HOTEL, ул. Стара планина 6.

За основна методология на срещата избрахме технологията OPEN SPACE създадена от Харисън Оуен. При тази методология предварително подготвените програми и материали за срещата не само са ненужни, но и често са контра-продуктивни. Това не означава, обаче, че желаещите да представят работата и организациите си не могат да донесат и разпространят на срещата свои информационни материали, постери и публикации. За целта ще им бъде предоставено пространство за излагането им в залата.

Ключови за успеха на срещата при тази методология на работа са реалната свобода, реалното доверие и реалната отговорност на участниците в срещата в процеса на обмен на опит, съвместно учене и търсене на креативни и работещи решения. Интересът и ангажираността ви с темата на срещата са решаващата предпоставка за отговорно използване на възможностите, които ни дава подобна целодневна работна среща.

Всички участници ще работят в зала, в която има открито пространство за работа в голямата група и в която ще могат да се формират множество паралелно работещи подгрупи. Единствените мебели в залата ще са подвижните столове. Участниците ще работят заедно в продължение на 8 часа, без прекъсване. Желателно е всички да започнат работа заедно в началото на срещата в 9.30 часа и да останат до нейния край в 17.30 часа.

Кафе, чай, минерална вода и закуски ще има разположение до самата зала, така, че няма да е нужно да се правят специални паузи за почивка. Ще има и много флипчарт-хартия за писане и маркери за тези групи, които искат да записват идеите и решенията си, за да ги представят на другите участници.

Срещата ще започне в 9.30 часа с встъпителни думи за откриване на срещата, представяне на темата, и с лично представяне на всеки участник ориентирано към откритото пространство на участниците.

След това всички заедно ще работят за формулиране на дневния ред на срещата и ще обсъдят тематичните области, в които ще се съберат да работят отделни подгрупи от участници в срещата, ще се договори време за кратко представяне на идеите и резултатите, възникнали в паралелните подгрупи пред форума на срещата.

Преди края на срещата всички ще се съберат за едночасова заключителна сесия (16.30 – 17.30+), в която с коментари, предложения и споделяне на опит може да вземе участие всеки, който се е включил в срещата още при откриването й.

В заключителната сесия на срещата ще се обявят и обобщят основните изводи и предложения, планираните бъдещи действия, оценките на участниците за работата и полезността на срещата. Продуктите от презентациите на отделните подгрупи и заключителната сесия ще се запишат в синтезиран доклад за срещата и ще бъдат публикувани в информационния бюлетин на дружеството в седмицата след срещата.

Откритото пространство има само 4 принципа и един закон, които служат като основни насоки за всички участници. Принципите на срещата са:

  1. Всички, които са дошли за участие в срещата са реално подходящите участници!
  2. Каквото се случва на срещата е това, което реално е могло да се случи!
  3. Когато нещо започне, това е било реално най-подходящото време!
  4. Когато нещо е приключило, то наистина е приключило!

Единственият закон на откритото пространство е Законът на двата крака: „Всеки от нас има два крака и следва да е готов да ги използва. Отговорността за успеха на срещата е на всеки участник. Всеки може и трябва да участва, за да направи принос към работата на срещата. Всеки може да отиде там, където чувства, че приносът му по време на срещата ще е най-значим. Ако искате да отидете от една подгрупа в друга, просто с думи и жест покажете на оставащите в групата, че нямате с какво да допринесете за работата им, и потърсете какво полезно може да свършите на друго място, в друга подгрупа от участници в срещата”.

За предварителна регистрация за участие в работната среща и предложения, изпратете е-мейл с имената си и е-мейл адрес за обратна връзка на: office@psychologybg.org Очакваме ви! Търсим и спонсори, разбира се…!

Мястото на срещата е CITY HOTEL, ул. Стара планина 6.

След приключване на работата си срещата ще премине в традиционното Коледно парти на психолозите, което ще е открито и за тези колеги, които не са взели участие в срещата!

Елате с приятели и с най-доброто си предколедно настроение и… с 20 лева за куверт в Музикален клуб BACKSTAGE (бул.Васил Левски 100) от 20.00 часа!

По време на Коледното тържество ще бъдат връщени годишните награди:

  • за най-перспективен студент (от СМПБ)
  • за принос в приложната психология (от БАПП) Мястото на срещата и коледното парти ще бъдат обявени допълнително до 30.XI. 2007 г.

За предварително закупуване на куверти, моля обадете се в офиса на СМПБ (www.4april.org)

От организаторите

Дружество на психолозите в България

Българска асоциация по приложна психология

Сдружение на младите психолози „4 април”

inlogo.gif

НАГРАДА ЗА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ

В ОБЛАСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА (2006-2007)

На предстоящия Национален конгрес по психология – 2008 година, Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) ще присъди една почетна награда за стойностна научна публикация в областта на психологията.

За наградата могат да бъдат номинирани публикувани в периода между двата Национални конгреса по психология (2006-2007) научни статии, монографии, изследвания и дисертации. Приемат се само индивидуални номинации от редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България. Всеки номиниращ може да направи само едно предложение в срок до 31 март 2008 година. Номинацията трябва да е придружена от 2 екземпляра от номинираната публикация.

Почетната награда за научна публикация в областта на психологията (2006-2007) е в размер на 500 лева.

Номинацията трябва да съдържа обосновка представяща оригиналния принос на публикацията от теоретична, научно-приложна и емпрична гледна точка. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия съставена от членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България и Редакционната колегия на Българско списание по психология. Наградата ще бъде официално връчена при откриването на Националния конгрес по психология – София, 2008 година.

Номинациите могат да бъдат направени по два начина: по пощата с препоръчано писмо до Дружество на психолозите в Република България, ул. Черковна 52, ап. 2, 1505 гр. София, и по е-поща на адрес: office@psychology-bg.org. При номинации по е-поща прикачените файлове трябва да са в Microsoft Word или PDF формат.

 

Всички номинации трябва да бъдат представени до 31 март 2008 година.

Наградният фонд е осигурен от дарение на д-р Пламен Димитров, Председател на Управителния съвет на Дружеството. Дружеството на психолозите с радост ще приеме допълнителни дарения и спонсорство от лица и организации за увеличаване на размера на наградния фонд и осигуряване на бъдещото регулярно присъждане на наградата.

Очакваме Вашите номинации!