Полезна информация за EuroPsy Certificate in Psychology

Като национално представителен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) Дружеството на психолозите в България(ДПБ) участва в създаването и приемането (2005-2009) на общоевропейската (за 37-те страни, чиито професионални асоциации членуват в EFPA) система от стандарти и процедури за признаване на квалификационната правоспособност на психолозите за практикуване на професията на територията на Европейския съюз – EuroPsy Certificate in Psychology – и вписването им в Единния EuroPsy регистър на психолозите в Европа.

В края на 2014 година изтече гратисния период (2010-2014 г.) за въвеждането на тези стандарти в националната практика на псохологическите асоциации-членки на EFPA.

В съответствие със Стандартите и Правилника на EuroPsy Certificate in Psychology за статут на правоспособен в Европа психолог могат да кандидатстват психолози, които имат 5-годишна академична подготовка (бакалавър + магистър) по психология и 1 година документирана работа под професионална супервизия в областта, за която кандидатстват.

На всеки 7  години след придобиването на EuroPsy Certificate in Psychology психолозите кандидатстват за ревалидизация на правоспособността си като демонстрират, че работят по специалността си и могат да докажат с документи, че са ангажирани в интензивно продължаващо през цялата им кариера професионално развитие.

EuroPsy Certificate in Psychology се издава в следните области:

  • клинична психология и психология на здравето;
  • психология в образованието;
  • трудова и организационна психология;
  •  и други (всички останали сфери на дейност на психолозите).

ДПБ е създало вътрешноорганизационните предпоставки за придобиването на правото да издава EuroPsy сертификат по психология. Предстои доизграждането на тези предпоставки и интеграцията им с европейската институция (EAC – European Awarding Committee) за присъждане на EuroPsy.

favicon