Уважаеми колеги,


Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Четиринадесетата научна конференция “Личност. Мотивация. Спорт.”, организирана от катедра Психология, педагогика и социология при Национална спортна академия „В. Левски”.


Конференцията ще се проведе на 16.05.2008 г. в учебната база на НСА.

До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: философски, психологически, педагогически и социологически проблеми на физическото възпитание и спорта, на спортната анимация, спортния мениджмънт, специализираната езикова подготовка, спортната журналистика.

Всеки автор може да участва с два самостоятелни доклада или в съавторство.

Заявки за участие се приемат до 30 април.

e-mail: psy.nsa@abv.bg

Адрес:

София – 1700

Студентски град

НСА “В. Левски”

Катедра Психология, педагогика и социология (за конференцията)

тел: +359 2 962 04 58/вътр. 374

Такса за участие:

– за българи – 25 лв.

– за чужденци – 25 EUR

– за докторанти – 15 лв.

– за студенти – 10 лв.

Докладите, представени на научната конференция, ще бъдат включени в сборника – “Личност, мотивация, спорт”, Том 14.

Основни изисквания към докладите:

1. Докладите се представят в един екземпляр, вкл. на електронен носител. Върху хартиения носител на доклада, над заглавието, вдясно, се изписват името на файла с текста и на файла с таблици, фигури, графики (ако има такъв):

2. Текст на доклада

– заглавието (темата) на доклада се изписва в стил “редовни” – т.е. с главни и малки букви;

– шрифт на текста – Ariel или Times New Roman;

– размер на шрифта – 12 pt;

– разстояние между редовете – 1,5 lines;

3. Таблици, фигури, графики:

– максимален размер на таблици, фигури и графики – 110х160 или 160х110 mm;

– надписи в таблиците, фигурите и графиките – 8 pt;

Публикуването на доклади, които не отговарят най-вече на изискванията в т. 3 е проблематично.

ЗАЯВКА

за участие в научната конференция

1. Име и фамилия на участника;

2. Научно звание, научна степен;

3. Месторабота, служебен адрес, Телефон, e-mail;

4. Заглавие на доклада и форма на представяне;

5. Съавтори;

6. Необходима апаратура:

– мултимедия.

– шрайбпроектор;

– аспектомат.