ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИ В СФЕРАТА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

От 15 януари 2011 г. Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB – Академия реализира 6-месечен курс в 13 съботно-неделни сесии за практическа подготовка и професионална квалификация на експерти в областта на организационното консултиране, мениджмънта и развитието на човешкия капитал.

* * * * *

Приключиха шест модула от “Обучение на консултанти по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси”. Те бяха посветени на:

 1. “Теория и практика на организационното консултиране. Фази на консултирането. Диагностика. Управление на професионалната дейност. Маркетинг на консултантските услуги.” 15-16 Януари 2011 г.
 2. „Групова динамика. Управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност”. 29-30 Януари 2011 г.
 3. „Полигон на мениджърските функции. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг. Процесно ориентираните организации. Ролева и длъжностна мрежа, система за оценка и атестиране, нормативна регулация на поведението в организацията. Кариера и кариерно планиране.” 12-13 Февруари 2011 г.
 4. „Евристични методи за взимане на управленски решения. Стратегическо планиране – SWOT-анализ, STEP-анализ, SMART-цели. Кризисен мениджмънт. Оперативен мениджмънт – планиране, регулация и координация на процесите.Контрол, неговите разновидности и упражняване.” 26-27 Февруари 2011 г.
 5. “Културологичен подход към организацията. Изследователски парадигми в организационната култура. Типове организационна култура. Диагностика. Лидерски стил и организационна култура. Културна съвместимост и несъвместимост. Преодоляване на чуждостта. Иновация и организационна култура. Сливания и поглъщания и културна интеграция. Управление на и чрез организационната култура.” 12-13 Март 2011 г.
 6. “Корпоративно предприемачество. Личностна диагностика на предприемача. Изграждане личностния профил на предприемача. Бизнес план. Управление на корпоративното предприемачество. Техники за катализация на промяната.” 27-28 Март 2011 г.

Отзиви: “Какво мисля за обучението?”

 • „Курсът е много полезен, с много практически примери и много интересен. С голяма удоволствие идвам. Мерси!“
 • „Стилът на преподаване е на много високо ниво. В дъполнение може да се изтъкне, че материалът беше много обширен и сложен и начинът, по който беше поднесен, може да се сведе до една дума – професионално. За което сърдечно благодаря!“
 • „Начинът на преподаване e подробен, задълбочен, много информативен. Не се пестите и не криете knowhow. Това ми харесва много!“
 • „Информацията по материалите, каято е обемна, e поднесена много подредено и структурирано.“
 • „Всичко е систематизирано в книжките, които получаваме, което е добре за мен, защото много от нещата меже да си ги препрочитаме.“
 • „Много полезно и наистина обогатяващо и надграждащо. Харесва ми как се прелива теория с примери и  практика.“
 • „Личи високата подготовка и стремежът знанията да бъдат предадени в пълна степен.“
 • „Добре структуриран материал, страхотни примери. Обща оценка 600.“
 • „С две думи: отвори ми очите!“

Следващият модул 7 ще се състои на 16-17 Април 2011 г. и е посветен на:

Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи. Стратометрична концепция. Мениджърска решетка, ключови лидерски стилове. Лидерството – функция на всекиго. Роли в екипа, поддържане на ролеви баланс. Ценностни светове – съвместимост. Междуличностни отношения, социометрия, субгрупи и коалиции. Диагностични методи. Изграждане на доверие.

За желаещите да се включат в програматаорганизаторите предвиждат втори модул на обучението, чието начало се планира за 01-02 Октомври 2011 г.

За повече информация вижте сайта на Дружеството на психолозите  в България – www.psychology-bg.org, страницата на програмата – http://odservices.wordpress.com и сайта на NGB-Consulting – www.ngbconsult.com

 

За желаещите да се включат в програмата организаторите предвиждат втори модул на обучението, чието начало се планира за 01-02 Октомври 2011 г.

Записването за отделни тематични модули е открито – просто се свържете с организаторите в седмицата преди интересуващия ви модул.

За повече информация вижте сайта на Дружеството на психолозите  в България –www.psychology-bg.org , сайта на програмата – http://odservices.wordpress.com и сайта на NGB-Consulting –www.ngbconsult.com

* * * * *
Целта на програмата е да подпомогне изграждането и развитието на кариерата на консултанта, като му осигури необходимите знания, умения, опит и приложими в практиката работни материали и инструментариум за самостоятелно консултиране по 13 ключови теми.

Обучението е предназначено за:

 • практикуващи консултанти, нуждаещи се от консолидация на уменията си и професионална супервизия в областта на организационното консултиране, мениджмънта и развитието на човешкия капитал;
 • завършили образованието си млади специалисти, които се стремят да допълнят липсите в полученото до момента образование с професионални консултантски умения и проверени в практиката подходи;
 • студенти – бакалаври и магистри с консултантска ориентация и с висока потребност от допълнителни знания и стимулиращ собствен опит;
 • стартиращи консултанти със сериозно отношения към своята бъдеща професионална реализация, търсещи опит и експертно самочувствие в началото на своята консултантска кариера.

Тематичен план на обучението:

 1. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на професионалната дейност и маркетинг на консултантските услуги;
 2. Групова динамика и управление на организационната промяна;
 3. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг;
 4. Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт;
 5. Диагностика и развитие на организационната култура;
 6. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление;
 7. Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи;
 8. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите;
 9. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, ефективни продажби, обслужване на клиенти;
 10. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала;
 11. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти;
 12. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие, ефективни тренинг програми;
 13. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

В резултат на обучението участниците:

 • в рамките на 208 часа ще натрупат специални умения и практически опит;
 • ще могат да поставят собствени проблеми и казуси за разрешаване с консултантската помощ на водещите обучението;
 • ще могат не само безпроблемно и успешно да се реализират професионално в  тематичната област на обучението, но и самостоятелно и творчески да се развиват и обогатяват консултантския бизнес;
 • ще притежават всичко необходимо, за да управляват компетентно и уверено своя самостоятелна практика в областта на организационното консултиране и развитието на човешкия капитал;
 • ще изградят свой собствен стил и модели за успешно сътрудничество с бизнеса, мениджмънта и консултантската общност.

Методология на обучението:

Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Бизнес симулации, сюжетно-ролеви игри;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.

Участниците получават раздел от консултантска книга и учебни и работни материали по всяка от тематичните области, включени в програмата.

Перспективи:

След приключването на курса успешно завършилите получават сертификат и свободен достъп до допълнителните модули на програмата “Работа за напреднали”, в  които се провеждат практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани консултанти, работещи под супервизия.

Водещи на програмата:

проф. дпсн Сава Джонев – GSM: 0887 426 394;

д-р Пламен Димитров – GSM: 0888 429 730.

Условия за кандидатстване: Висше образование или настоящо обучение във ВУЗ в сферата социалните науки с отношение към организационното консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси (по преценка на организаторите). Моля вижте приложения формуляр за регистрация.

Начало на обучението 15. 01. 2011 г.

Цена на обучението: 1500 лв.

За редовни членове на ДПБ  – 5% отстъпка.

Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:

Г-ца Галина Гаврилова

София – 1700

ул. Проф. Георги Брадистилов 3, вх. Б, офис 6

Тел./факс: (02) 8629413; GSM: 0879 692702

или по банков път:

СИБанк АД – клон Черковна, София
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF

(Моля, посочете основание за плащане: „Такса за обучение”)

За допълнителна информация, моля, разгледайте интернет-страницата на програмата!