УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

Предстои четвърти випуск на „Обучение на консултанти по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси”, който ще стартира от 06. 10. 2012 г.

Дружество на психолозите в България 

The New Generation’s Business – Academy

 ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИ В СФЕРАТА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

http://odservices.wordpress.com/

След успешното дипломиране на над 300 участници в обученията на ДПРБ и NGB-Academy и отличните резултати на три випуска консултанти по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси, от 06 Октомври 2012 г. Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB-Academy организира обучението на четвърти випуск. Обучението представлява 6-месечен курс в 13 съботно-неделни сесии (през седмица) в общ обем от 208 часа.

Целта на обучението е да подпомогне изграждането и развитието на кариерата на консултанта, като му осигури необходимите знания, умения, опит и приложими в практиката работни материали и инструментариум за самостоятелно консултиране по 13 ключови теми.

Обучението е предназначено за:

 • практикуващи консултанти, нуждаещи се от консолидация на уменията си и професионална супервизия в областта на организационното консултиране, мениджмънта и развитието на човешкия капитал;
 • завършили образованието си млади специалисти, които се стремят да допълнят липсите в полученото до момента образование с професионални консултантски умения и проверени в практиката подходи;
 • студенти – бакалаври и магистри с консултантска ориентация и с висока потребност от допълнителни знания и стимулиращ собствен опит;
 • стартиращи консултанти със сериозно отношения към своята бъдеща професионална реализация, търсещи опит и експертно самочувствие в началото на своята консултантска кариера.

Тематичен план на обучението:

 1. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на консултантската дейност и маркетинг на консултантските услуги;
 2. Групова динамика и управление на организационната промяна;
 3. Структурно изграждане, управленски системи и организационен инженеринг;
 4. Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт;
 5. Диагностика и развитие на организационната култура;
 6. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление;
 7. Изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи;
 8. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите;
 9. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, ефективни продажби, обслужване на клиенти;
 10. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала;
 11. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти;
 12. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие, ефективни тренинг програми;
 13. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

    В резултат на обучението участниците:

 • в рамките на 208 часа ще натрупат специални умения и практически опит;
 • ще могат да поставят собствени проблеми и казуси за разрешаване с консултантската помощ на водещите обучението;
 • ще могат не само безпроблемно и успешно да се реализират професионално в  тематичната област на обучението, но и самостоятелно и творчески да се развиват и обогатяват консултантския бизнес;
 • ще притежават всичко необходимо, за да управляват компетентно и уверено своя самостоятелна практика в областта на организационното консултиране и развитието на човешкия капитал;
 • ще изградят свой собствен стил и модели за успешно сътрудничество с бизнеса, мениджмънта и консултантската общност.

Методология на обучението:

Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

Ÿ  Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;

Ÿ  Пленарни сесии и междугрупови срещи;

Ÿ  Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето;

Ÿ  Диагностична и автодиагностична работа на участниците;

Ÿ  Упражнения, решаване на казуси;

Ÿ  Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;

Ÿ  Бизнес симулации, сюжетно-ролеви игри;

Ÿ  Представяне резултати от изследвания;

Ÿ  Разработване на собствени тематични микро-проекти.

Участниците получават раздел от консултантска книга и учебни и работни материали по всяка от тематичните области, включени в програмата.

Перспективи: След приключването на курса успешно завършилите получават сертификат и свободен достъп до допълнителните модули на програмата “Работа за напреднали”, в  които се провеждат практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани консултанти, работещи под супервизия.

Водещи на програмата:

проф. дпсн Сава Джонев – GSM: 0887 426 394;

д-р Пламен Димитров – GSM: 0888 429 730.

Краен срок за кандидатстване: 03. 10. 2012 г.

Начало на обучението 06. 10. 2011 г.

Цена на обучението: 1500 лв.

За редовни членове на ДПБ  – 5% отстъпка.

За повече информация и записване  за обучения вижте сайта на програмата: http://odservices.wordpress.com/ ; сайта на Дружеството на психолозите  в България – www.psychology-bg.org  и  сайта на NGBAcademy – www.ngbconsult.com

София – 1700,ул. Проф. Георги Брадистилов 3, вх. Б, офис 6, Тел./факс: (02) 8629413; GSM: 0898 599 070