cover_psychotherapy

Книгата „Психотерапия и трансплантация“ от д-р Румяна Крумова-Пешева отразява едни от най-модерните тенденции в съвременната клинична психология. Тя е практическо ръководство за консултиране и психотерапия с пациенти, които очакват трансплантация на орган и такива, които са с присаден орган. Тематиката е изключително актуална и неразработена, както в медицинската, така и в психологичната теория и практика.

В книгата са описани  психологическата и психотерапевтична работа с две групи пациенти – с чернодробна и бъбречна трансплантация. На основата на клиничния опит са конструирани три методики:

–          Методика за психологична оценка на пациенти, очакващи трансплантация на орган.

–          Методика за проследяване на емоционалната динамика при пациенти с трансплантация на орган.

–          Методика за психотерапевтично проследяване на пациенти с трансплантация на орган.

Книгата съдържа Модел на психологическа и психотерапевтична работа. Представени са обобщени анализи на поведението на пациентите преди и след трансплантацията на орган като специално е поставен акцент върху разликите в зависимост от трансплантирания орган. Изградените методики имат сериозен за практиката принос и нямат аналог в съвременната българска клинична психологична практика.  Те са инструменти, които могат да бъдат прилагани в работата с различни групи пациенти. Съобразени са с най-новите тенденции в световния опит, в които психологичният протокол има изключителна приложна стойност в диагностиката и лечението на болните.

„Психотерапия и трансплантация“ е ръководство, предназначено за професионалисти – клинични психолози и психотерапевти. Тя също е обучително средство за студентите по психология, както и за редица други специалисти от сферата на помагащите професии.

КЪМ МОМЕНТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ КНИГАТА В КНИЖАРНИЦАТА НА „СИЕЛА“ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

BPS Logo