ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ISO 45003:2021 е документ, който дава насоки за управление опазването на професионално здраве на служителите и сигурност при овладяване на психосоциалния риск, съпътстващ изпълнението на опасни или вредни за здравето и психиката дейности. Той издига на ново, по-високо равнище грижата за трудещите се, като поставя стандарти за нея и вменява функциите по обезпечаване безопасността за здравето и сигурността на работника на мениджмънта в организацията. Позовава се и на други, свързани с ISO 45003:2021 документи: ISO 45001, който третира отговорностите на организацията към физическо и психическо здраве на нейните служители; ISO 9001 – Системи за управление на качеството – Изисквания; ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – Изисквания с указания за ползване; ISO 10075-2 – Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване – Част 2: Принципи на проектиране; ISO 6385 – Ергономични принципи на проектиране на работни системи.

За работника психосоциалният риск е свързан с трудови злополуки и влошено здраве: сърдечно-съдови заболявания, мускулно-скелетни нарушения, диабет, тревожност, депресия, нарушения на съня. За организацията той включва увеличени разходи, поради отсъствие от работа, текучество, намалено качество на продуктите или услугите, набиране и обучение, разследване на работното място и съдебни спорове, както и увреждане на репутацията на организацията.

Този документ включва също информация за това, което е важно организациите да вземат предвид във връзка с професионалното здраве и сигурност, удовлетвореността и благосъстоянието на работника. Параметрите на този процес са изключително комплексни. ISO 45003:2021 предоставя задълбочен анализ и широк обзор на комплекса от понятия, включени в категориите „благополучие на работното място”, „психосоциален риск”, „професионално здраве” и предлага изобилие от емпирични показатели за оценката им. В тази връзка документът представлява богата основа за методическа интерпретация (анкетен метод, интервю, фокус групи, контент-анализ и пр.) и провеждане на организационно-психологически изследвания.

Структурата му следва няколко големи тематични направления:

ЦЯЛАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОРИГИНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ