ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПСИХОЛОГИЯ НА ИИНЧ-БАН

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ и

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРЕНИНГ И РАЗВИТИЕ

ВИ КАНЯТ НА

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГРУПОВА ДИНАМИКА, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ”

София, 18-19 декември 2015 г.

Парк-хотел Витоша, ул. Росарио No1 (Студентски град), зала 3

KurtLewin

KURT ZADEK LEWIN (1890-1947)

Уважаеми колеги,

на 9 септември 2015 г. се навършиха 125 години от раждането на Курт Левин – бащата на съвременната приложна социална психология, групова динамика и организационното развитие. По този повод Дружеството на психолозите в България (ДПБ), Департамент „Психология“ – ИИНЧ-БАН, Българска асоциация по приложна психология и Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР) организират Национална научно-практическа конференция „Групова динамика, организационно развитие и приложна социална психология” на 18 декември 2015 г. от 09.30 до 19.00 ч. и 19 декември 2015 г. от 09.00 до 11.00 ч.

Каним всички желаещи – професионалисти, изследователи и студенти в областта на груповата динамика, груповия тренинг, екипното и организационното развитие, и приложната социална психология, – да участват активно в интензивната работна програма на конференцията.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Свалете оттук: Пълната програма и резюметата на докладите и уъркшопите

18 декември 2015 г. (09.00-19.30):

09.00- 09.30 Регистрация на участниците – Парк-хотел Витоша, ул. Росарио 1, ет. М, пред зала 3.

09.30-09.45 Официално откриване на конференциятаВстъпителен адрес: „125 години от рождението на Курт Левин: Осъзнаваме ли днес мащаба на приносите му в груповата динамика, организационното развитие и приложната социална психология?“Пламен Димитров, координатор на организационния комитет на конференцията. Свалете оттук:

A.J.Marrow (1969). The Practical Theorist: The Life and Work of Kurt Lewin

Deutsch,M.(1992).Kurt Lewin: The Tough-Minded and Tender-Hearted Scientist

09.45-10.30 Пленарен доклад: „Еманципаторният заряд на груповата динамика“, Марин Игнатов, Виена.

10.30-11.00 Пленарен доклад: „Представяне на ролята на Тавистокският институт за отношения между хората за развитието на теорията и практиката на груповите отношения, организационното консултиране и приложната социална психология“, Милена Статева, старши консултант, TIHR, Лондон. Свалете оттук част от материалите предоставени от докладчика:  Текст 1; Текст 2; Текст 3.

11.00 – 13.30 Първа работна сесия на конференцията:

11.00-11.15 „Политическа култура, елити и Европейски съюз“, презентация на доклад от Сава Джонев.

11.15-11.30 „Използване на групата за повишаване на ефективността на управленското учене“,  презентация на доклад от Александър Пожарлиев.

11.30-11.45 „Изисквания към програмата, организацията и оценяването на социално-психологическия тренинг“, презентация на доклад от Стойко Иванов.

11.45-12.00 „Междуличностни отношения и професионална компетентност в организацията“, презентация на доклад от Стойка Калчева.

12.00-12.30 „Доверието – в индивиди, групи, процедури и институции“, уъркшоп с водещ Никола Йорданов.

12.30-12.45 „Предиктори на готовността за планирана организационна промяна“, презентация на доклад от Рени Велчева.

12.45-13.15 „Скритите динамики в организациите: „, уъркшоп с водещ Ирина Драголова.

13.15-13.30 Открита дискусия по представените доклади, съобщения и уъркшопи.

13.30-14.00 Обедна почивка

14.00-16.30 Втора работна сесия на конференцията:

14.00-14.45 „Предизвикателството консултантът да стои в сляпото петно на клиента“, уъркшоп с водещи Емилиян Крумов и Елена Евстатиева. Свалете оттук анкетите към участници в уъркшопа: Анкети.

14.45-15.00 „Изследване на взаимовръзките между доминиращите управленски стилове и организационната култура, доминиращите мотиви и организационния климат в МВР“, доклад на Полина Гудева.

15.00-15.30 „Ключови компетенции в коучинга за организационно развитие на лидери в бизнеса“, презентация на доклад от Кирил Калев

15.30-16.00 „Agile/Lean управление на хора за бизнеса на новото време“, презентация на доклад от Таня Бояджиева 

16.00-16.15 „Мотивация за учене и избор на среда за реализация“, презентация на доклад от Маргарита Бакрачева, Диана Благоева и Йоана Омарчевска.

16.15-16.45 „Пространство за учене от действието“, уъркшоп с водещ Милена Статева, TIHR, Лондон. Свалете оттук част от материалите предоставени от докладчика:  Текст 1; Текст 2.

16.45-17.00 „Професионални различия в мотивацията за работа в Ресурсен център“, презентация на доклад от Мария Минкова.

17.00-19.30 Трета работна сесия на конференцията:

17.00-17.15  „Приложение на социониката при управлението на социално-педагогическите дейности“, презентация на доклад от Нели Бояджиева.

17.15-18.00 „Колективът – един за всички, всички за един“, уъркшоп с водещ Ирина Борикова.

18.00-18.15 „Предизвикателства и перспективи за качеството на живот на преживелите онкологични заболявания пациенти“, презентация на доклад от Силвия Цветкова.

18.15-18.30 „Иницииране на група за взаимопомощ на родители и близки на деца с увреждания чрез арт-терапевтична методика“, презентация на доклад от Вяра Границка.

18.30- 18.45 „Представа за семейството при зависими от психоактивни вещества“, представяне на доклад от Жаклина Андонова.

18.45-19.00 „Семейството: среща на много светове“, представяне на доклад от Светлана Димитрова.

19.00-19.30 Открита дискусия на чаша вино в края на деня.

19 декември 2015 г. (09.00-11.00):

09.00-11.00 Уъркшоп „Отворено пространство: Психодинамика на промяната и развитието в групи, организации и общества“, с водещ Пламен Димитров.

Важна информация за участниците в конференцията:

Представените до 30 декември 2015 г. пълни текстове на докладите, съобщенията и постерите ( в обем до 15 стр., MSWord) ще бъдат публикувани в специален сборник „Групова динамика, организационно развитие и приложна психология” в началото на 2016 г., който ще бъде изпратен на всички регистрирани участници. Включените в програмата на конференцията участници ще бъдат уведомени за това писмено до 10 декември 2015 г. Времето за представяне на доклад и съобщение е ограничено до 15 минути. Предлаганите уъркшопи не могат да са по-продължителни от 45 минути.

В рамките на конференцията, на 19.12.2015 г от 09.00 до 11.00 ч. ще се състои уъркшоп „Открито пространство“, по време на който ще се обсъди подготовката и реализацията на програмата на Международната конференция в България през есента на 2016 година на тема: „Change and Development Psychodynamics in Groups, Organizations, Society„, Sofia, Bulgaria, 28-30 October 2016.

Такса участие: 100 лв. Членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ), Българска асоциация по приложна психология (БАПП), сътрудниците на Департамент по психология – ИИНЧ-БАН, членовете на Българска асоциация по тренинг и развитие(БАТР) с актуализирано членство за 2015 г. и редовните докторанти по психология ползват 50% отстъпка.

Студентите в бакалавърски и магистърски програми по психология ползват отстъпка от 90% от таксата участие.

Таксата участие се заплаща по банков път до 13 декември 2015 година по сметка:

Дружество на психолозите в България – СИБанк АД, IBAN: BG78BUIB98881056656904, BIC: BUIBBGSF (Основание за плащане: такса-участие 18.12.2015)

*****

Молим участниците имащи нужда да получат проформа-фактура да ни изпращат нужните реквизити заедно със заявките си за участие до 12 декември 2015 г. Оригиналите на фактурите за внесени такси участие се получават на място при регистрацията преди началото на конференцията.  Таксата участие осигурява: материалите на конференцията (програма, сборник доклади, конферентни сувенири), 2 кафе-паузи и куверт за коктейла на участниците в конференцията.

Организациите на участници в конференцията, които желаят техни информационни и рекламни материали да бъдат включени в личния пакет материали на участника в конференцията ги представят в Организационния комитет на конференцията не по-късно от 15 декември 2015 г.

На вниманието на всички участници в конференцията, които търсят икономични места за нощувка в близост до мястото на конференцията – http://www.bghotelier.com/detaili-hotel-club-informa

Важни срокове:

  • Представяне на заявки за участие с резюмета и анотации – 6 декември 2015 г.
  • Публикуване на пълната програма на конференцията – 8 декември 2015 г.
  • Краен срок за внасяне на таксите за участие по банков път – 13 декември 2015 г.
  • Регистрация и получаване на материалите – 18 декември 2015 г. (08.45 – 9.30 ч.)
  • Официално откриване на конференцията – 18 декември 2015 г. (09.30 ч.)
  • Публикуване на Сборника с доклади и съобщения от конференциията – 30 януари 2016.

Скъпи колеги и приятели,

очакваме активното ви участие в програмата на конференцията. Моля, разпространете тази покана и сред колегите и партньорите си, за които участието в конференцията представлява интерес.

От името на Организационния комитет на конференцията

Пламен Димитров, председател на УС на Дружеството на психолозите в България(ДПБ)

Антоанета Русинова-Христова, директор на ИИНЧ-БАН

Стою Недин, председател на УС на Българска асоциация по приложна психология (БАПП)

Никола Йорданов, председател на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР)

За допълнителна информация и контакт с Организационния комитет:

0888 42 9730 office@psychology-bg.org