Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в Република България,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

на членовете си на 19 януари (събота) 2019 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

  1. Годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет на Дружеството на психолозите в Република България за 2018 година.
  2. Промени в Устава на Дружеството на психолозите в Република България.
  3. Избор на ново ръководство на Дружеството на психолозите в Република България.
  4. Предложения за Стратегия на Дружеството на психолозите в Република България за 2019 година.
  5. Разни.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 19 януари 2019 г., 09.45 часа.

За допълнителна информация и потвърждение на участие

e-поща: office@psychologybg.org

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България, имейл Форума и в Информационния Бюлетин на ДПРБ на 19 октомври 2018 г:

http://www.psychology-bg.org

http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum

https://psychological.wordpress.com

 

Във връзка с действащите административни наредби и Устава на ДПРБ Годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството изисква Вашето потвърждение, че сте лично известени за неговото свикване.

Молим да свалите прикачения файл, съдържащ писмено Потвърждение, да го разпечатите, попълните и подпишете, след което:

– да го сканирате и изпратите до 30 ноември 2018 г. на E-mail адрес office@psychology-bg.org

– или да го изпратите до 30 ноември 2018 г. по пощата на адрес: гр. София 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2 – Дружество на психолозите.

МОЛИМ ЗА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ – ВАЖНО Е!

София, 19.10.2018 година                     ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПРБ