ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ /REQUIREMENTS TO THE ANNOTATIONS AND THE REPORTS

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ Резюметата (анотациите) се [...]