Регистрация

Регистрация – 13. 11. 2020 г., 9:00 ч.,
Фоайето на Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Registration

Registration – 13. 11. 2020, 9:00,
The lobby of Aula at Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Откриване

Официално откриване на IX Конгрес:
13. 11. 2020 г., 10:00 ч.,
Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Opening

Officially opening of the IX Congress:
13. 11. 2020, 10:00,
Aula of Sofia University
„St. Kliment Ohridski”

Секции:

1) Секция Обща психология: (Експериментална психология, Психология  на личностна, Когнитивна психология и др.)

2) Секция Психология на развитието: Детска психология, Психология в сферата на образованието – училищна, деца със СОП и др.

3) Секция Клинична, здравна и консултативна психология: Клинична психология, Здравна психология, Специална психология, Консултативна психология и психотерапия.

4) Секция Криминална и юридическа психология: Юридическа психология, Пенитенциарна психология, Психология в сферата на обществената безопасност и др.

5) Секция Социална психология: Социална, Политическа, Етно-психология и др.

6) Секция Трудова и организационна психология: Трудова и организационна психология, Транспортна психология, Спортна психология, Военна психология и др.

Thematic tracks:

1) Section “General Psychology: (Experimental Psychology, Personality Psychology, Cognitive Psychology, etc.)

2) Section „Develpmental Psychology“: Child psychology, Psychology in the field of education – school, children with SEN and others.

3) Section „Clinical, Health and Counseling Psychology“: Clinical Psychology, Health Psychology, Special Psychology, Counseling Psychology and Psychotherapy.

4) Section „Criminal and Legal Psychology“: Legal Psychology, Penitentiary Psychology, Psychology in the field of public safety, etc.

5) Section Social Psychology: Social, Political, Ethno-Psychology, etc.

6) Section „Occupational and organizational psychology“: Occupational and organizational psychology, Transport psychology, Sports psychology, Military psychology, etc.

***
Приканваме всички участници в Конгреса, при изпращане на заявките си за участие и анотациите си, да посочват Секцията, към която е ориентирано съдържанието на материалите им.

***
Анотациите се представят в следния формат:
– Font: Times New Roman, Size 10;

– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано;
– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– анотация на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– същият текст се дублира на английски език;

– електронен адрес за контакт на читателите с автора;
телефон за контакт на организаторите на конгреса с автора.

***
Време за представяне на докладите – 15 мин.

***
We invite all congress participants, when submitting their submission applications and abstracts, to specify the content oriented section (thematic track).

***
The annotations are presented in the following format:
– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered;
– personal and surname names of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– the same text is duplicated in Bulgarian (if possible);
– e-mail address for contact of the readers with the author;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.

***
Presentation period – 15 min.

Секционни и извън-секционни форми на участие:

  1. Доклади – до 10 страници;
  2. Съобщения – до 5 страници;
  3. Постер-сесии (размери на постера – формат А1);
  4. Симпозиуми;
  5. Психологическа филмотека;
  6. Семинари;
  7. Кръгли маси;
  8. Други.

Sectional and external sectional participation forms:

    1. Reports – up to 10 pages;
    2. Notices – up to 5 pages;
    3. Poster sessions (poster sizes – A1 format);
    4. Symposia;
    5. Psychological film library;
    6. Seminars;
    7. Round tables;
    8. Others.

***
Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите след рецензия от програмния и организационния комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник през май 2021 г
.

***
Each participant in the congress may participate with a maximum of two texts (report or notice, independent and / or associated) and up to two posters. After the reviews from the program and organization committee of the congress the scientific reports and notices will be published in the official journal in may 2021

***
Програмата с един поглед

След 30 септември 2020 г.

***
Program-at-a-glance

After september 30, 2020