Ключови срокове:

Събитие: Краен срок:
Дати за  провеждане на Конгреса 13, 14 и 15 ноември 2020 г.
Представяне на резюмета и анотации 30 август 2020 г.
Отговор за допускане до участие на Конгреса 05 септември 2020 г.
Отпечатване на приетите резюмета 05 ноември 2020 г.
Представяне на докладите 15 януари 2021 г.
Отпечатване на докладите май 2021 г.

Сроковете са задължителни!

Key terms:

Events: Deadline:
Dates for Congress November 13, 14 and 15, 2020
Transmission of abstracts and annotations August 30, 2020
Response to admission to Congress September 05, 2020
Issuing accepted abstracts and annotations  November 05, 2020
Transmission of reports January 15, 2021
Issuing reports May 2021

Deadlines are mandatory!

ТАКСА УЧАСТИЕ

Участници в конгреса До 15.09.20 До 15.10.20 След 15.10.20 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2020 година – вписани в Публичния регистър – 2020, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 160 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 200 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 120 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2020 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 60 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 500 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 200 лв.
Такса слушател

30 лв.

PARTICIPATION FEES

Congress participants Until 15.09.20 Until 15.10.20 After 15.10.20 and in place
Regular members of BPS with paid membership fee (BGN 40) for 2020, entered in the Public Register 2020, (with active participation in the program – report, workshop, etc. .) 160 lv.
Foreign participants (if they are not invited by us guests), psychologists and other participants who are not regular members of BPS for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 200 lv.
Doctoral students, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 100 lv.
Doctoral students who are not members of BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 120 lv.
Psychology students and retired colleagues, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2020 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 60 lv.
Psychology students and retired colleagues who are not members of BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 80 lv.
Participation with an exposition on a separate exhibition stand 500 lv.
Participation with exhibition of own materials at a common exhibition stand or insertion in the materials for the participants 200 lv.
Listener fee

30 lv.

Такса участие – банкова сметка
Дружество на психолозите
в Република България (ДПРБ)
ОББ
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Основание за плащане: Такса участие – 9 КП 2020

Participation fee – bank account:
The Bulgarian Psychological Society (BPS)

UBB
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC UBBSBGSF
Reason for payment: Participation fee – 9 CP 2020

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), 5 кафе паузи, Сборник доклади (на книжен носител), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите чуждестранни участници:


София/Sofia

Настаняване в хотел Best Western Premier Сити 3*, на база нощувка със закуска 88 лв. – единична стая;
100 лв. – двойна стая
„Предконгресна обиколка на София” – 12. 11. 2020 г.
Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)
45 лв.
„Следконгресна обиколка на Пловдив” – 16. 11. 2020 г.
Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език (цената е валидна при минимум 10 лица)
68 лв.

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999

The participation fee includes: set of congress materials, collection of annotations (on paper), 5 coffee breaks, collection of reports (on paper), cocktail, certificate of participation (electronic option).

During the congress, tourist services will be organized for interested foreign participants:

Пловдив/Plovdiv

Accommodation at the Best Western Premier City Hotel 3 *, on a bed and breakfast basis 88 lv. – single room;
100 lv. – double room
„Pre-congress tour of Sofia“ – November 12, 2020
Half-day tour of Sofia with a visit to Boyana Church, incl. transport, museum fees, lunch, professional guide in English (the price is valid for a minimum of 10 people)

45 lv.

„Post-Congress Tour of Plovdiv“ – November 16, 2020
One-day tour to Plovdiv, incl. museum fees, lunch, transport and a professional guide in English (the price is valid for a minimum of 10 people)
68 lv.

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society
Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2
e-mail: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; office tel: 02/85 10 999