Ключови срокове:

КОНГРЕС 2023
                   СЪБИТИЯ:          КРАЕН СРОК:
Дати за  провеждане на Конгреса 3, 4 и 5 ноември 2023 г.
Изпращане  на резюмета до Конгреса –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
до 30 юни 2023 г.
ДПРБ разпределя и изпраща резюметата  до Секциите за оценка след 30 юни 2023 г.
Секциите определят материалите за допускане до участие на Конгреса и изпращане резюметата до главния редактор  01 юли до 15 юли 2023 г.
Редактиране и подготовка за печат на материалите при главния редактор 16 юли – 15 октомври 2023 г.
Отпечатване 16-30 октомври 2023 г.
Представяне на докладите за печат в Секциите 15 януари 2024 г.
Изработване на рецензии от Секциите 16 януари – 28 февруари 2024
Корекции от авторите след рецензиите и връщане до Секциите (при необходимост) 1 -21 март – 2024
Изпращане на приетите доклади до главния редактор за печат 21 март – 30 март 2024
Редактиране и страниране 01 април – 30 юни 2024
Отпечатване на докладите 1 юни – 15 юни 2024

.

Сроковете са задължителни!

.

.

.

.

.

Terms:

CONGRESS 2023
EVENTS: DEADLINE:
Congress dates November 3, 4 and 5, 2023.
Sending the abstracts to the Congress –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
until June 30, 2023. 
The BPS distributes and sends the abstracts for evaluation to the Sections after June 30, 2023.
The Sections determine the materials for admission to the Congress and send the abstracts to the Editor-in-Chief from July 1 to July 15, 2023.
Editing and preparation for printing of the materials under the Editor-in-Chief July 16 – October 15, 2023.
Print 16-30 October 2023
   
Presentation of papers for press in Sections 15 January 2024.
Drafting reviews from Sections 16 January – 28 February 2024
Corrections by the authors after the reviews and return to the Sections (if necessary) March 1 -21 – 2024
Submission of accepted papers to the Editor-in-Chief for print March 21 – March 30, 2024
Editing and pagination 01 April – 30 June 2024
Print reports June 1 – June 15, 2024

.

Deadlines are mandatory!

Такси – участие

Участници в конгреса До 30.09.2023 До 15.10. 2023 След 15.10. 2023 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2023 година – вписани в Публичния регистър – 2023, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв. 150 лв. 200 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 120 лв. 190 лв. 240 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 50 лв. 100 лв. 120 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100лв. 120 лв. 150 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 30 лв. 60 лв. 70 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 40 лв. 80 лв. 100 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 360 лв. 480 лв. 600 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 120 лв. 180 лв. 240 лв.
Такса слушател 100 лв.

Fees – participation

Congress participants Until 30.09.2023   Until15.10. 2023 Until 15.09.2023 and on the spot
Regular members of the BPS with paid membership fees (BGN 40) for 2023 – entered in the Public Register – 2023, which will be published on the pages of the BPS on April 15, 2023 (with active participation in the program – report, workshop and etc.) 80 lv. 150 lv. 200 lv.
Foreign participants (if they are not invited by us), psychologists and other participants who are not regular members of the BPS for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 120 lv. 190 lv. 240 lv.
Doctoral students members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 50 lv. 100 lv. 120 lv.
Doctoral students who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 100 lv. 120 lv. 150 lv.
Psychology students and retired colleagues, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 30 lv. 60 lv. 70 lv.
Psychology students and retired colleagues who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 40 lv. 80 lv. 100 lv.
Participation with exposure at an independent exhibition stand 360 lv. 480 lv. 600 lv.
Participation with exposure of own materials at a common exhibition stand or insertion in materials for participants 120 lv. 180 lv. 240 lv.
Listener fee 100 lv.

Такса участие – банкова сметка
Дружество на психолозите
в Република България (ДПРБ)
Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399

BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Такса участие – 10 КП 2023

Participation fee – bank account:
The Bulgarian Psychological Society (BPS)

Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399
BIC: FINVBGSF
Reason for payment: Participation fee – 10 CP 2023

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), кафе паузи, Сборник доклади (pdf-формат), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант – при поисквана).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите участници:


София/Sofia

Настаняване в хотел – предстои уточняване
Обиколка на София – предстои уточняване
Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване
Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България

София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2

Телефон: +359 87 7695659

е-поща: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

The participation fee includes: set of congress materials, collection of annotations (on paper), coffee breaks, collection of reports (pdf-format), cocktail, certificate of participation (electronic option – on demand).

During the congress, tourist services will be organized for interested participants:

Пловдив/Plovdiv

Accommodation at the Hotel – pending clarification
Ttour of Sofia – pending clarification
Half-day tour of Sofia with a visit to Boyana Church, incl. transport, museum fees, lunch, professional guide in English – pending clarification

 

Congress Tour of Plovdiv – pending clarification
One-day tour to Plovdiv, incl. museum fees, lunch, transport and a professional guide in English – pending clarification

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society

Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2

Телефон: +359 87 7695659

e-mail: 10-Congress-2023@psychology-bg.org