Резюметата (анотациите) се представят в следния формат:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано, боулд;
– празен ред;

– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– Email:
– празен ред;
– резюме на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– празен ред;
– същият текст се дублира на английски език;
– празен ред;
– телефон за контакт на организаторите на конгреса и рецензентите с автора;
– резюметата се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org) задължително заедно с Регистрационна бланка, с указана Секция за представяне!

    Докладите се представят в следния формат:

 1. Общ обем – максимум 10 страници.
 2. Форматирането на хартията трябва да бъде:
 • Заглавие – размер на шрифта 14, центриран, получер;
 • Пълно име на автора (авторите), научна титла, институция – Font Size 14, Center, Bold;
 • Празен ред;
 • Резюме – размер на шрифта 10, отстъп първи ред 1 см, получер;
 • Празен ред;
 • Текст на доклада – шрифт 12;
 1. Текстът на доклада трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman 12;
 • Настройка на страницата – отгоре: 25 mm, отдолу: 25 mm, отляво: 25 mm, отдясно: 25 mm;
 • Размер на хартията – A4;
 • Разстояние между редовете – единично;
 • Отстъп първи ред 1 см.
 1. Диаграмите трябва да имат номера и надписи – отгоре, подравнени вдясно;
 2. Графиките трябва да са с цифри и надписи – отдолу, подравнени вдясно;
 3. Илюстрациите (фигури, схеми, рисунки, снимки, инфографики и др.), само черно-бели;
 4. Препратките в текста да са в кръгли скоби в следния вид: (Фамилия на автора, Година на издаване, Страница (страници))
 5. Библиографията е в края на доклада в следната форма:
 • Непериодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. Място на издаване: Издателство.
 • Периодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Място на издаване: Издателство.
 • Електронни медии и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на статията” (в кавички), Заглавие на цялата работа (курсив или подчертано), Дата на публикуване; (Дата на достъп – в кръгли скоби).
 • Информационните източници (препратките) на кирилица са транслитерирани (изписват се и присъстват и на латиница). Оригиналните текстове на кирилица са описани в квадратни скоби след транслитерираните.
 1. Име, e-mail и телефон на автора (авторите) – ще се използват от Организационния комитет за връзка с автора (авторите).
 2. Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на тематиката на конгреса или не отговарят на стандартите.
 3. Докладите се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org).

Abstracts are presented in the following format:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered, bold;
– empty line;
– first and last name of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– Email:

– empty line;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– empty line;
– the same text in Bulgarian if possible;
– empty line;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.
– the abstracts are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org) necessarily together with the Registration form, with the Presentation Section indicated!

    The reports are presented in the following format:

 1. Total volume – maximum 10 pages.
 2. Formatting of the paper should be:
 • Title – Font Size 14, Center, Bold;
 • Full name of the author (authors), academic title, institution – Font Size 14, Center, Bold;
 • Blank line;
 • Abstract – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Blank line;
 • Text of the paper – Font Size 12;
 1. The text of the paper must be in accordance with the following requirements:
 • Font – Times New Roman 12;
 • Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
 • Paper Size – A4;
 • Line Spacing – Single;
 • First Line: 1 cm.
 1. The charts must have numbers and captions – above, aligned right;
 2. The graphics must have numbers and captions – below, aligned right;
 3. Illustrations (figures, diagrams, drawings, photos, infographics, etc.), only black and white;
 4. References in the text should be in round brackets, in the following form: (Family name of the author, Year of issue, Page (pages))
 5. Bibliography goes at the end of the paper, in the following form:
 • In non-periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue). Title. Place of publication: Publisher.
 • In periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue).   Title. In: Source, number / volume, pages, Place of publication: Publisher.
 • Electronic media and web addresses: Author (authors), “Title of article” (in quotes), Title of complete work (italic or underlined), Date of publication; ; (Date of access – in round brackets).
 • Information sources (References) in Cyrillic are transliterated (also spelled and present in Latin). The original Cyrillic texts are described in square brackets after the transliterated.
 1. Name, e-mail and telephone of the author (authors) – it will be used by the Organizing Committee for contacting the author (authors).
 2. The Organizing Committee reserve the right to not publish papers, which are not relevant with the topics of the Congress or are not following the standards.
 3. The reports are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org).