Анотациите се представят в следния формат:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано;
– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– анотация на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– същият текст се дублира на английски език;
– електронен адрес за контакт на читателите с автора;
– телефон за контакт на организаторите на конгреса с автора.
– Анотациите се изпращат на имейла на дружеството (office@psychology-bg.org).

REQUIREMENTS TO THE REPORTS AND THE ANNOUNCEMENTS

The annotations are presented in the following format:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered;
– personal and surname names of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– the same text in Bulgarian if possible;
– e-mail address for contact of the readers with the author;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.