ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА “ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ЕСЕНЕН ИНСТИТУТ – София,  28 – 30 ноември 2014 г.

“РАЗВИТИЕ  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГА”

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) организира от 28 до 30 ноември 2014 г., в София, Есенен институт за продължаващо професионално развитие на психолози вписани и кандидатстващи за вписване в Публичния регистър на психолозите в Република България. Работата на института е част от програмата на ДПБ „Професионално развитие“ – 2014 г. и носи 150 CPD точки за продължаващо професионално развитие съгласно стандартите на IUPsyS и EFPA.

Записването за участие в Есенния институт за продължаващо професионално развитие приключва на 20 ноември 2014 година. 

Всички редовни членове на  ДПБ и регистрирани психолози с актуализирано членство за 2014 година, ползват 50% процента отстъпка от таксата за участие. Дипломираните през тази година магистри по психология и докторантите по психология също ползват отстъпка от 50%. При възможност в програмата ще могат да вземат участие и дипломирани психолози, които са в процес на подготовка на кандидатурата си за вписване в Публичния регистър на психолозите в България.

Цели на програмата:

Основната цел на програма “Професионално развитие” на Дружеството на психолозите в България е да предостави актуална информация, знания и компетенции за психолозите, работещи във всички сфери на професионалната практика и намиращи се в различни етапи на своята кариера. Работната задача на работните семинари включени в програмата “Развитие и управление на професионалната практика на психолога” 2014 година е да допринесе за професионалната квалификация, автентичното професионално израстване и успешната кариера на участващите психолози с акцент върху качеството и ефективността на професионалната им практика.

В програмата се използват материали, експертен опит и методическа супервизия от водещите професионални организации, с които Дружеството на психолозите в България има трайни партньорски отношения – Европейска федерация на психологическите асоциации, Международна асоциация по приложна психология, Американска психологическа асоциация.

Основен водещ на програмата е д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Работата на института протича като последователност от тематични срещи в малка група (до 12 участника) за интроспективно-интерактивен диалог и обмен на опит, изследване на добрите професионални практики и групово обсъждане на подходи за укрепването, внедряването и развитието им. Предвидени са и възможности за индивидуални консултации по проблеми на участниците в програмата на Есенния институт.

Програмата се реализира без външно финансиране и не цели генерирането на печалба – всички събрани от такси за участие средства се използват за покриване на разходите по програмата и в подкрепа на дейностите на Дружеството на психолозите в България и за издаването на Българско списание по психология.

Основни тематични сесии в програмата на Есенния институт:

Сесия 1: Професионална етика и автентично присъствие в практиката на психолога – международни и национални стандарти и практики;

Сесия 2: Продължаващо образование и професионално развитие на психолога. Супервизия, интервизия и кариерно развитие;

Сесия 3: Правна регулация, професионална регистрация и саморегулация, сертификация и лицензиране в практиката на психолога. EuroPsy Certificate of Psychology. Застъпничество и защита на професионалните интереси на психолога. Професионална отговорност;

Сесия 4: Организация, управление и развитие на професионалната практика – административно-финансови, организационно-кадрови и методологични аспекти. Организационно развитие на професионалната практика. Развитие на междудисциплинарното сътрудничество. Работа в професионални и институционални мрежи и програми;

Сесия 5: Маркетинг на професионалната практика, отношения с обществеността, институциите, медиите и потребителите. Социална отговорност на психолога. Участие в програми за безвъзмездно предоставяне на професионални услуги;

Сесия 6: Професионален одит и атестация на професионалната практика на психолога;

Сесия 7: Добри практики, професионални стандарти и методически указания в основните сфери на професионална практика на психолога – международни и национални еталони;

Сесия 8: Представяне за рецензия на индивидуален сертификационен проект.

Обща продължителност на пълната програма: 30 часа

Условия и регистрация за участие:

В програмата могат да се включат всички дипломирани български психолози. Членовете на  ДПБ (актуализирали членството си в ДПБ през 2014 г.) ползват 50% отстъпка от таксата за участие. Дипломиралите се през тази година магистри-психолози и докторантите по психология също ползват отстъпка от 50%. При възможност в програмата ще могат да вземат участие и дипломирани психолози, които все още подготвят кандидатурата си за вписване в Публичния регистър на психолозите в България. Включването в програмата става по реда на регистрацията . Сертификати за участие се издават в края на програмата.

За регистрация – изпратете писмо в свободен текст на адрес: office@psychology-bg.org

Краен срок за регистрация за пълната програма:  20 ноември 2014 г.

Таксата за участие в пълната програма е 300 лева; за членове на ДПБ и регистрирани в Публичния регистър – 2014 психолози: 150 лв. За дипломирани през тази година магистри по психология и докторанти по психология – 150 лв. Таксата участие включва работните материали за сесиите на Института, куверт за коктейл при откриване на програмата и кафе-паузи. В програмата като ко-фасилитатори без да заплащат такса могат да участват всички колеги, които са участвали в програмата през 2012, 2013 и 2014 г. и са получили сертификат.

Разходите за хотел, храна и транспорт по време на работата на програмата са за сметка на участниците.

Таксата за участие  в пълната програма за всички включени в Есенния институт се внася по банков път до  25 ноември 2014 г.

Банкова сметка: Дружество на психолозите в България

СИБанк АД, София – клон Черковна,

IBAN BG78BUIB98881056656904     BIC:BUIBBGSF

За контакти, регистрация и допълнителна информация:

Дружество на психолозите в България, д-р Пламен Димитров

1505 София, ул. Черковна 52, ап. 2

Тел. 02/8435854  GSM 0888429730; E-mail: office@psychology-bg.org