Picture3

Уважаеми колеги и приятели,

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Представяме на вниманието Ви информация за кампанията  за прием на нови членове и актуализация на членството в  Дружеството на психолозите в България и вписванията в Публичния регистър на психолозите в България за календарната 2014 година.

Изпратете ни на адрес office@psychology-bg.org копие от Заявлението си за актуализация на членството си в ДПБ, като попълните валидния за 2014 година формуляр – вижте прикачения файл

Членският внос за 2014 година се внася не по-късно от края на първото тримесечие на 2014 година – 31 март 2014 г. Невнасянето на членски внос за текущата година води до прекратяване на членството в дружеството и анулиране на вписването в Публичния регистър на психолозите в България.

Можете да проверите членския си статус в Публичния регистър на психолозите – 2013 г., публикуван официално в Българско списание по психология, 2013, бр.1-4. -> Public Register of Psychologists in Bulgaria – 2013

Членският внос за 2014 година е 40 лева.

От тази година съгласно решението на Общото събрание на ДПБ от 15 ноември 2013 г. всички членове на организацията, внесли своевременно членския си внос получават и броевете на БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2014 година.

През 2014 г. членовете на регионалните клонове на Дружеството на психолозите внасят своя членски внос по банков път в централния офис на ДПБ, след което 50% от членския внос събран от членове на регионалните клонове се предоставя на ръководствата на съответните клонове в подкрепа на дейностите им.

Банковите реквизити за внасяне на членски внос – 2014 г.:

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1505 София, ул. Черковна 52, ап.2
office@psychology-bg.org
Банкова сметка (Членски внос и абонамент):
СИБанк АД – клон Черковна, София
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF

На 31 март 2014 г. ще  изтече срока определен от Общото събрание на Дружеството на психолозите за годишна актуализация на членския статус на вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Публичния регистър на психолозите в България. След тази дата в Публичния регистър на психолозите без изключения ще бъдат актуализирани вписванията само на редовните членове на ДПБ с внесен членски внос за 2014 година.

За допълнителна иформация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес: office@psychology-bg.org

от името на УС на ДПБ

д-р Пламен Димитров

Председател на УС на ДПБ