Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 3 февруари (събота) 2018 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

  1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2017 година.
  2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2018 година.
  3. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.
  4. Обсъждане и приемане на промени в състава на Редакционната колегия на Българско списание по психология.
  5. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 3 февруари 2018 г., 09.45 часа.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата, Бюлетина и имейл-форума на Дружеството на психолозите в България на 21 ноември 2017 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

Изтеглете документа в PDF формат BPS-GA-2017-Agenda!