На 3 февруари 2018 г. Дружеството на психолозите в Република България проведе своето Редовно общо събрание при следния дневен ред:

  1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2017 година.
  2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2018 година.
  3. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.
  4. Обсъждане и приемане на промени в състава на Редакционната колегия на Българско списание по психология.
  5. Разни : Иницииране на процес в професионалната общност на психолозите в България за номинации за обновяване и разширяване на състава на Комисия по професионална етика(КПЕ) към Дружеството на психолозите в България, осъвременяване на Правилника за работата на КПЕ с оглед решаването на проблеми с професионалната етика на психолозите в България.

В резюме:

  • по т. 1 от дневния ред, Общото събрание на ДПБ като върховен орган за управление на асоциацията прие представения подробен съдържателен и финансов отчет за дейността и развитието на ДПБ през 2017 година. До 15 февруари тук ще бъде публикуват пълния текст на отчетния доклад на Управителния съвет, представен от председателя му, д-р Пламен  Димитров;
  • по т. 2 бяха приети Стратегически цели и насоки за работа и развитие на ДПБ в периода 2018 и 2019 година До 15 февруари 2018 г., тук, в Бюлетина на ДПБ, ще бъде публикуван пълния текст на Плана за дейност и развитие на ДПБ за 2018-2019 г.
  • по т. 3 Общото събрание на ДПБ освободи, по нея молба, проф. Йоланда Зографова от поста член на Управителния съвет на ДПБ. След обсъждания на предложенията и гласуване Общото събрание избра за нов член на Управителния съвет на ДПБ, проф. Соня Карабельова.
  • по т. 4 Общото събрание на ДПБ освободи, по нейна молба, проф. Татяна Янчева, от поста Главен редактор на Българско списание по психология. Тя остава член на Управителния съвет на ДПБ и на редколегията на списанието. След обсъждания на предложенията и гласуване Общото събрание избра единодушно за Главен редактор на Българско списание по психология, доц. Маргарита Бакрачева. Бе взето единодушно решение Редколегията да се разшири като за нейни членове бяха избрани проф. Румяна Божинова и доц. Игнат Петров.
  • по т. Разни, Общото събрание прие предложението на д-р Пламен Димитров, до края на февруари 2018 г. Управителния съвет да инициира открит процес сред членовете на ДПБ и широката психологическа общност в страната на номинации за обновяване и разширяване на състава на Комисия по професионална етика (КПЕ) към Дружеството на психолозите в България, осъвременяване на Правилника за работата на КПЕ с оглед решаването на проблеми с професионалната етика на психолозите в България.

Очаквайте допълнителна информация за взетите от Общото събрание на ДПБ решения до 15 февруари 2018 г. тук, в Информационния бюлетин на ДПБ.

Благодарност към всички колеги, които взеха лично участие в Общото събрание на ДПБ на 3 февруари 2018 година

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България