inlogo.gif

Управителният съвет на

Дружеството на психолозите в Република България,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на 24.03.2007 в 10ч. в София , Институт за български език – БАН, блок 17, с/у завод „Електроника”, голяма зала на института,

при следния дневен ред:


1. Отчет на Управителния съвет за изпълнение на решенията на Националния конгрес по психология – 2005 г.
и за дейността, и организационното състояние на Дружеството и Българско списание по психология през 2006 г.

2. Приемане на документи за членство в Европейската федерация на психологическите асоциации.

3. Приемане на Правилник за управление на Публичния регистър на психолозите в Република България.
4. Обсъждане на предложения за прекратяване на членство съгласно чл.8 от Устава на Дружеството и предложения за промяна на размера и структурата на членския внос.
5. Откриване на процедура за номиниране на членове на програмен и организационен комитети за подготовка на Национален конгрес по психология през 2008 г.
6. Разни


При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 11ч., на същото място при същия дневен ред.

Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават срещу заплатен членски внос за 2007 година – в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 24 март 2007 – начало 9.30 часа.

Материалите за събранието са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението от 19.III.2007 година и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите (http://psychological.wordpress.com)

За допълнителна информация – e-mail: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730

След приключване на общото събрание ще се проведе открита работна среща-дискусия на членовете и приятелите на Дружеството на психолозите на тема „Предизвикателства, приоритети и практически стъпки в развитието на професионалната общност на психолозите в България след приемането на страната в ЕС”. Време на срещата: 14.00-16.30 часа

От УС на Дружество на психолозите в Република България

ПОКАНА в PDF формат