СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ (КЛОНОВЕ) НА ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

(Проект)

Цел

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) се стреми да развива организационната си структура, като създава и поддържа мрежа от регионални клонове в райони на страната, в които ДПБ има значително присъствие, действащи или подготвящи се проекти, мрежа от партньори и привърженици, човешки капацитет, и пр.

Развитата клонова структура засилва корпоративната идентичност на ДПБ, като увеличава капацитета на ДПБ за директно присъствие в живота на професионалната общност на психолозите в цялата страна, въздействие върху процесите и взаимодействие с партньорите на местно/ регионално ниво.

Целите на създаването на регионални клонове на ДПБ са:

         подобряване на взаимодействието (партньорствата) на ДПБ с академичните  центрове (ВУЗ) със звена по психология; с общинските служби, в които са ангажирани членове на дружеството; със здравни заведения и неправителствени организации, в които работят психолози; с бизнес организациите, колективните и индивидуални практики  на местни психолози, държавни организации на местно / регионално ниво;

         по-пълно ангажиране и мотивиране на представителите на местните членове на ДПБ в управлението и реализацията на местни инициативи на ДПБ и развитието на човешкия ресурс и организационния капацитет на ДПБ в съответните региони;

         по-пълноценно използване на натрупаната информация и опит от изпълнението на досегашните програми и проекти в съответните региони.

 Мотиви

Важен мотив за създаването на регистрирани клонове е да се даде възможност на ДПБ да кандидатства пряко към европейски програми, финансиращи дейности на регионално и местно ниво. Редица донори и донорски програми (Програма PHARE, UNDP) са достъпни само местни организации или местно регистрирани клонове на национални организации. По тази причина досега ДПБ не можа да участва пряко в няколко кръга на няколко PHARE програми.  При наличието на клон ДПБ би участвало като водеща организация или като партньор, и така да гарантира част от финансовата си устойчивост.

 Правна форма

Най-подходяща форма за развитие на регионални структури е регистрирането на клонове. Терминът „клон” се въвежда от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)[1]. Според чл. 20 на ЗЮЛНЦ, клоновете трябва да бъдат споменати в учредителния акт (устава) на организацията, което изисква промяна на настоящия Устав на ДПБ. Регистрацията на клонове става в съответния регионален съд на основание решение на управителния орган на неправителствената организация. Решението за промяна в Устава следва да се вземе от Общото събрание на ДПБ.

 Клонове

В настоящия момент се предвижда регистрирането на следните клонове на ДПБ:

1. Благоевград

2. Бургас

3. Варна

4. Русе

5. Велико Търново

6. Враца

7. Пловдив

8. Стара Загора  

Стратегията е обсъдена и приета на редовно заседание на УС на Дружеството гр. София, 26.2.2007 год. 


[1] Чл. 11. (2) Юридическото лице с нестопанска цел може да има клонове.Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.Чл. 18.  (2) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона подлежат следните обстоятелства:1.        наименованието, седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;2.        седалището и адресът на клона;3.        управителят на клона, както и предвидените в учредителния актограничения на правомощията и представителната му власт.