Департаментът по Когнитивна наука и психология

към Нов Български Университет

обявява

прием в магистърска програма

“Психология на развитието”

2007-2008

Магистърската програма “Психология на развитието” предлага специализирана подготовка на студенти, завършили психология или друга хуманитарна специалност, която задълбочава психологическото им познание и го обогатява с експертни знания за особеностите на психическото развитие в норма и патология, за динамиката на развитието в ранното детство, за готовността на децата за обучение, за изграждане идентичността на юношите в контекста на осъществяваните социални взаимодействия, определящи избора на една или друга жизнена перспектива.

Тези знания, както и компетентността за прилагането им в практиката, са основа за успешната реализация и развитие на професионалния потенциал на завършващите тази програма и са съобразени с високите изисквания за професионализъм, които естеството на работата с деца и юноши, поставя пред тях.

Магистърската програма поставя необходимата основа за практическата подготовка на студентите и чрез организираните практики и стаж дава възможност за запознаване с един широк спектър от дейности както в частни консултантски центрове, така и в държавни институции- клиники, детски центрове, училища, домове за медико-социални грижи за децата, като предоставя възможност и за включването им в актуално осъществяваните международни проекти на UNICEF в България.

За повече информация:

Подробности за съдържанието на програмата и условията за прием може да получите на интернет страницата на НБУ http://www.nbu.bg/index.php?l=924р

За контакти: тел. 8110- 401, НБУ, или e-mail: maria_trifonova@nbu.bg