inlogo.gif
НАГРАДА ЗА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА (2006-2007)

На предстоящия Национален конгрес по психология – 2008 година, Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) ще присъди почетна награда за стойностна научна публикация в областта на психологията.

За наградата могат да бъдат номинирани публикувани в периода между двата Национални конгреса по психология (2006-2007) научни статии, монографии, изследвания и дисертации. Приемат се само индивидуални номинации от редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България. Всеки номиниращ може да направи само едно предложение в срок до 31 декември 2007 година. Номинацията трябва да е придружена от 2 екземпляра от номинираната публикация.

Почетната награда за научна публикация в областта на психологията (2006-2007)  е в размер на 500 лева

Номинацията трябва да съдържа обосновка представяща оригиналния принос на публикацията от теоретична, научно-приложна и емпирична гледна точка. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия съставена от членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България и Редакционната колегия на Българско списание по психология. Наградата ще бъде официално връчена при откриването на Националния конгрес по психология – София, 2008 година.

Номинациите могат да бъдат направени по два начина: по пощата с препоръчано писмо до Дружество на психолозите в Република България, ул. Черковна 52, ап. 2, 1505 гр. София, и по е-поща на адрес: office@psychology-bg.org. При номинации по е-поща прикачените файлове трябва да са в Microsoft Word или PDF формат.

Всички номинации трябва да бъдат представени до 31 декември 2007 година.

Наградният фонд е осигурен от дарение на д-р Пламен Димитров, Председател на Управителния съвет на Дружеството. Дружеството на психолозите приема допълнителни дарения и спонсорство за увеличаване на размера на наградния фонд и осигуряване на бъдещото регулярно присъждане на наградата.

Очакваме Вашите номинации!