Свали УСТАВ на ДПРБ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, УЧРЕДИТЕЛИ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ

/1/ Наименованието на Сдружението е : ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (BULGARIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY)

/2/ Учредителите на ДРУЖЕСТВОТО са български физически лица, които обединяват доброволно усилията си за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО. В своята дейност ДРУЖЕСТВОТО се ръководи от законите на страната и действащия устав на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. След вписване на това обстоятелство в регистъра на СГС, подлежи на вписване и в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО е създадено на основание чл.134 и следващите го от Закона за лицата и семейството, като уставът е съобразен с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/5/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице. То е регистрирано с решение на СГС по ф.д. N 3/1969год., сегашен номер 9742/1992 год. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр.София.

 

Член 2. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок.

 

Член 3. ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ ДРУЖЕСТВОТО способства за използване на постиженията и методите на психологическата наука и професионална практика в обществения живот и утвърждаването на хуманизма и демократичните ценности при решаване на задачите на устойчивото развитие на човека, укрепването на гражданското общество, подпомагането на социално слабите, развитието на науката, образованието и културата в Република България, обединението на всички психолози в страната и напредъка на психологията като наука и професия.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО съдейства за създаване на благоприятни условия и разработва програми и стандарти за научна, образователна и научно-приложна работа на своите членове и за повишаване качеството и достъпността на психологическите продукти и услуги в Република България.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО поддържа научни и организационни връзки със сродни научни дружества в Република България, с чуждестранни организации, институти и отделни научни работници в чужбина, и съдейства за осъществяване на международен обмен на програми, научни работници, литература, апаратура и научна информация.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО се грижи за организацията и представителството на интересите на професионалната общност на психолозите в Република България, и за спазване на правата на своите членове и потребителите на техните услуги по съответния законен ред.

/5/ ДРУЖЕСТВОТО стимулира използването на психологическите знания и подходи в различните сфери на обществения живот в Република България.

 

Член 4. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

За постигане на своите цели ДРУЖЕСТВОТО:

 1. установява и поддържа контакти и отношения с международни донорски институции и сродни научни организации.
 2. организира образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, конгреси, публични лекции и консултации.
 3. организира професионалното разпространение на психологически знания, методи и услуги сред всички слоеве на населението, в държавните институции, в стопанските и в обществените организации.
 4. оказва консултативно-методическа помощ и съдейства на обществото, правителството, институциите, гражданските и научните организации и на всички работници в областта на психологията за овладяване и прилагането на научните знания и методи, усъвършенстването на професионалната практика на психолозите, професионалното им развитие и участието им в обществения живот.
 5. съдейства на членовете си за участие в местни и международни проекти, конгреси, конференции и срещи като договаря финансово и техническо сътрудничество, реализация на международни проекти и научен обмен с чуждестранни обществени и научни организации.
 6. реализира издателска и експертна дейност за създаването, финансирането, рецензирането и публикуването на български и преводни научни и научно-популярни трудове, периодични списания, сборници, методически ръководства и специални издания.
 7. разработва, предлага и внася за разглеждане пред местните и централните ведомства и други държавни институции предложения и документи по регламентацията на научните, практическите и организационните проблеми на психологията.
 8. създава комисии за експертни оценки и стандарти, касаещи психологическите изследвания и професионалната практика на психолозите.
 9. препоръчва научни работници и практици в сферата на психологията за награждаване.
 10. грижи се за публичния облик на професионалния психолог и чрез средствата за масови комуникации.
 11. съдейства за професионалната защита на своите членове.
 12. изгражда свои регионални клонове на територията на страната.

Член 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

 1. Реализация на обществено-полезни проекти и инициативи, научни, научно-образователни и научно-приложни програми и форуми.

1.2. Издаване на периодичен печатен орган – списание „Българско списание по психология“.

 1. Предоставяне на научно-изследователска и консултативно-методическа помощ на правителствени, граждански, стопански и научни организации.

3.4. Поддържане на научни и организационни връзки в страната и чужбина.

 

Член 6 ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Членството в ДРУЖЕСТВОТО е индивидуално. Членовете са редовни, асоциирани и почетни.

/2/ Редовни членове на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат български и чуждестранни физически лица – дипломирани психолози, които участват в научно-изследователската, преподавателска и научно-приложна дейност в областта на психологията, приемат настоящия устав и са съгласни да работят за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО. Редовни членове на ДРУЖЕСТВОТО са лицата участвали в учредяването му и приети в процеса на неговата дейност по реда предвиден в устава.

/3/ Като асоциирани членове в ДРУЖЕСТОВОТО могат да членуват лица от други области на науката и практиката, които работят активно и в областта на психологията. Те нямат право на глас в Общото събрание и заплащат по-нисък членски внос, който се определя с предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО приема и почетни членове, български и чуждестранни лица с особени заслуги в психологията. Решението за приемане на почетни членове се взема от Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО и Общото събрание.

/5/ Приемането на нови редовни членове-физически лица се извършва въз основа на подадено заявление от лицето-кандидат, придружено с декларация, че приема устава и доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията по устав.

/6/ Управителният съвет разглежда молбите за ново членство и представя своето решение за прием или отказ на следващото Общо събрание. Евентуален отказ може да бъде обжалван пред Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Член 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/1/ Всеки редовен член на ДРУЖЕСТВОТО има право:

 1. да участва лично в планирането и реализацията на дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
 2. да участва и гласува лично в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.
 3. да бъде избиран при лично присъствие в Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО.
 4. да изисква и получава информация за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и неговите управителни органи, както и по интересуващи го въпроси.
 5. при съмнения в правомерността на решения и действия на управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, всеки член има право да поставя въпроса за преразглеждане пред Общото събрание.
 6. свободно и публично да изразява и отстоява становища по всички въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО и неговите постоянни и временни органи, да прави предложения и препоръки пред Общото събрание и да следи за реализацията им.

/2/ Всеки редовен член на ДРУЖЕСТВОТО е длъжен:

1.да спазва устава и изпълнява решенията на Общото събрание и управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО.

2.ежегодно, в рамките на първото полугодие, да плаща редовно членския внос.

3.да съдейства за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Почетните и асоциираните членове имат право да получават информация за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да участват в реализацията на проектите на ДРУЖЕСТВОТО, както и във всичките форуми организирани от него.

/4/ Почетните и асоциираните членове са длъжни да съдействат за постигане на целите на ДРУЖЕСТВОТО.

Член 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

/1/ Редовното членство в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при:

 1. напускане, с писмено предизвестие отправено до Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на един месец.
 2. изключване.
 3. прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.
 4. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице член.
 5. при отпадане.

/2/ Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен от него с решение на Общото събрание, когато:

 1. възпрепятства постигането на целите на ДРУЖЕСТВОТО и нарушава Устава му, по предложение на Управителния съвет.
 2. нарушава Етичния кодекс, по предложение на Комисията по Професионална етика.

/3/ Отпадането на редовен член на ДРУЖЕСТВОТО може да стане при системно неплащане на определения членски внос за повече от една година. Констатацията се установява от УС на ДРУЖЕСТВОТО и се гласува от Общото събрание.

/4/ Решенията по Член 8 се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите на Общото събрание.

Член 9. ОБЩО СЪБРАНИЕ

/1/Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички редовни членове. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО:

1.приема, изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО.

2.избира и освобождава членове на Управителния съвет и неговия Председател, приема и освобождава членове на Дружеството, утвърждава създаването на Регионални клонове на ДРУЖЕСТВОТО.

3.определя размера на членския внос и сроковете за неговото плащане, определя възнагражденията на Председателя и техническия секретар (при финансова възможност и предложение от Управителния съвет).

4.приема отчета за дейността на Управителния съвет.

5.избира Ревизионна комисия, Професионално-етична комисия и утвърждава състава на Съвета на Координаторите на Регионалните клонове на ДРУЖЕСТВОТО и Редакционен съвет за списанието.

6.взема решение за реорганизация и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и за сливането му с друго.

 1. приема бюджета на ДРУЖЕСТВОТО и финансовия отчет ежегодно.
 2. отменя решения на другите органи на ДРУЖЕСТВОТО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
 3. приема основните насоки и програма за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
 4. взема решения за участие в други организации.
 5. приема други вътрешни актове.
 6. взема решение за управление на недвижимата собственост и материално-техническата база на ДРУЖЕСТВОТО и приема доклада на Ревизионната комисия ежегодно.

/3/ Общото събрание се свиква с покана от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на ДРУЖЕСТВОТО. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване, Общото събрание се свиква от съда по седалището на ДРУЖЕСТВОТО по писмено искане на заинтересованите редовни членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува в електронния бюлетин на ДРУЖЕСТВОТО, най-малко един месец преди насрочения ден и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

/4/ Общото събрание се свиква по правило през първото тримесечие на всяка календарна година.

/5/Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой членове, макар редовно поканените да са всички, събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

/6/ За дискусиите и решенията на Общото събрание се съставят протоколи, подписани от протоколчиците и от председателя на събранието. За взетите решения се уведомяват всички членове на Дружеството.

/7/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

/8/ Гласуването в Общото събрание е явно, ако не се предвижда друго.

/9/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите когато този устав предвижда друго.

/10/ За решения по чл.9 ал.2 т.1, и т.6 от настоящия устав е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието, а по чл.9 ал.2 т.12 и т.13 с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание. По чл.9, ал.2 т.2 и т.5., гласуването е тайно.

/11/ За безвъзмездно разходване на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове, когато е в полза на лицата по чл.41 ал.3 т.1,т.2,т.3 и т.4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/12/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.

 

Член 10. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ. ПРАВОМОЩИЯ.

/1/ Управителният съвет /УС/ е висш орган за управление на ДРУЖЕСТВОТО в периода между заседанията на Общото събрание и се избира за срок от три години.

/2/ УС се състои от седем души, по право като осми член влиза Главният редактор на списанието.

/3/ В УС не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ мандат – съпрузи, роднини по права и по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

/4/ Член на УС може да бъде сменен от Общото събрание и преди изтичане на мандата му, ако не е в състояние да участва в работата му, ако действа систематично в разрез с целите на ДРУЖЕСТВОТО, отсъства от 3 поредни заседания на Управителния съвет без уважителни причини или ако други важни причини налагат това.

/5/ УС се свиква на заседание най-малко един път на три месеца. Свикването се извършва от Председателя или по искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. Заседанието се свиква чрез лично уведомяване на всеки член за датата, часа и мястото на заседание и дневния му ред.

/6/ Заседанието на УС е редовно, ако в него са взели участие най-малко 2/3 от членовете му. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/7/ Управителният съвет:

 1. представлява ДРУЖЕСТВОТО, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание.
 3. разпорежда се с имуществото на ДРУЖЕСТВОТО при спазване изискванията на устава и решенията на Общото събрание.
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предоставя нужната информация на Ревизионната комисия.
 6. определя реда и организира извършването на дейността на ДРУЖЕСТВОТО и носи отговорност за това.
 7. определя адреса на ДРУЖЕСТВОТО.
 8. определя работни групи от специалисти по отделни психологични направления, които да са в помощ при решаване на проблеми на съответните направления, включително относно изяви в медиите.
 9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 10. предлага почетните членове на ДРУЖЕСТВОТО на Общото събрание за избор.
 11. изпълнява задълженията, предвидени в устава. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. В случаите по чл.10, ал.7 т.3 и т.6 от този Устав, както и при вземане на решения свързани с ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се изисква мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

Член 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ Председател на УС се избира от Общото събрание със срок на мандата равен на срока, за който е избран УС. Той не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

/2/ Председателят организира дейността на ОС и УС, ръководи и контролира текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно одобрените от ОС насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите, извън изричната компетентност на общото събрание и управителния съвет и представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица.

/3/ Мандатът на председателя се прекратява: а/ по негово желание, заявено писмено в УС и прието от ОС; б/при трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си; в/ при поставянето му под запрещение; г/ при прекратяване на членството му;д/ при системно неспазване на устава на ДРУЖЕСТВОТО, след гласуване на Общо събрание.

Член 12. РЕГИОНАЛНИ КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪВЕТ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КЛОНОВЕ

/1/ Членовете на ДРУЖЕСТВОТО могат да учредяват регионални клонове на Дружеството на териториален принцип.

/2/ Учредяването на Регионален клон на ДРУЖЕСТВОТО се инициира с Учредително събрание с участието на минимум 5 редовни члена на ДРУЖЕСТВОТО. Учредителното събрание избира Координатор на Регионалния клон, определя територията и седалището на Регионалния клон на ДРУЖЕСТВОТО и предлага на Управителния съвет и Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО да утвърдят с официално решение създаването на Регионалния клон. След утвърждаването си от Общото събрание, Регионалните клонове на ДРУЖЕСТВОТО се регистрират официално в съдилищата в административния център на региона.

/3/ Координаторът на Регионалния клон на ДРУЖЕСТВОТО се предлага от членовете на Регионалния клон на ДРУЖЕСТВОТО и утвърждава от Общото събрание със срок на мандата равен на срока, за който е избран Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Координаторът на Регионалния клон организира дейността на Регионалния клон, ръководи и контролира текущата дейност на регионалния клон, съгласно одобрените от ОС насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите, извън изричната компетентност на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на УС на територията на регионалния клон.

/5/ Координаторите на Регионалните клонове формират СЪВЕТ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КЛОНОВЕ, който служи като помощен орган към Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Съветът на координаторите на Регионалните клонове се свиква на съвместно заседание с УС на ДРУЖЕСТВОТО най-малко един път годишно. Свикването се извършва от Председателя на УС или по искане от заинтересованите членове на Съвета на координаторите на Регионалните клонове. Съвместното заседание на УС и Съвета на координаторите на Регионалните клонове се свиква чрез лично уведомяване на всеки член на УС и координатор на Регионален клон за датата, часа и мястото на заседание и дневния му ред.

 

Член 13. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ДРУЖЕСТВОТО се представлява от Председателя на УС. В случай на продължително отсъствие на председателя на УС, ДРУЖЕСТВОТО се представлява от Заместник-председателя, който се избира от УС.

Член 14. ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/Средствата на ДРУЖЕСТВОТО се набират от приходи от собствени програми и проекти, от разпространението на печатния си орган „Българско списание по психология“; от сключени договори за безвъзмездна финансова помощ; от привлечени обществени поръчки, дарения и помощи за реализация на програмите си; членски внос, от спонсориране, както и от разрешено от закона за този вид юридически лица управление и разпореждане с имуществото му.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички допустими от законодателството за този вид субекти на правото права.

/3/ При осъществяване на целите си, ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всякакви възмездни и безвъзмездни правни сделки.

/4/ Разходите на ДРУЖЕСТВОТО се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от УС, с подпис на Председателя на УС.

/5/ Ежегодно УС предоставя информация на ревизионната комисия, която представя своя доклад за утвърждаване пред Общото събрание.

/6/ Половината от средствата, събрани от членски внос от членовете на Регионалните клонове на ДРУЖЕСТВОТО се предоставят за развитие на клоновете и реализация на програмите им.

Член 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ ДРУЖЕСТВОТО или Регионален клон на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание.
 2. с решение на окръжния съд, по иск на прокурора или на всеки заинтересован, в предвидените от Закона случаи.

Член 16. ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ При прекратяване дейността на дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е бил определен по ал.2, той се определя от Окръжния съд по седалището на дружеството.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

/5/ Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори по възможност кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бивши членове.
 2. лица, били в състава на органите му или негови служители.
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение.
 4. съпрузите на лицата по т.1-3.
 5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.

6.юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

Член 17. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

/1/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.2 то се предава на общината по седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. ДРУЖЕСТВОТО има емблема и печат, които се утвърждават от Общото събрание. Те са, както следва…

&2. За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и ЗЮЛНЦ.

Настоящият устав е приет на Общо събрание, състояло се на 26 декември 2001 година, изменен и допълнен на 24 ноември 2007 година и на 19 януари 2019 от Общото отчетно-изборно събрание на членовете на Дружеството на психолозите .