Уважаеми колеги-психолози!

По молба на колегите-преподаватели във ВУЗ, които през месец юни са ангажирани със студентска сесия, УС на ДПРБ взе решение да удължи срока за представяне на резюметата за X Конгрес по психология до 30 юни 2023 г.

Другата промяна, по решение на Научния комитет на Конгреса, е увеличаването обема на  докладите до 10 страници (18 000 знака).

Разполагаме с тези ресурси и можем да си го позволим. Останалите параметри остават непроменени.

Изпращайте материалите си на имейл 10-Congress-2023@psychology-bg.org

Спорна работа и до скоро!

От името на УС на ДПРБ

проф. С. Джонев
Председател