Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

СТАРТИРА ADHOC СЕСИЯТА НА ТРЕНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ

 “ПСИХОДИНАМИЧНООРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ”

От 1 август 2011 година започна работата по пилотната фаза на тренинг лаборатория “Психодинамично организaционно консултиране. Задачата на лабораторията е да работи в продължение на една година като временна учебна и изследователска общност за подготовка и продължаващо професионално развитие на изследователи и консултанти с опит и интереси в областта на психодинамичното организационно консултиране.

Лабораторията ще осъществява от две до три групови сесии седмично. В периода от 1 август до 10 септември 2011 г. се предвижда лабораторията да проведе 10 сесии за формирането си. Нормалната продължителност на всяка сесия е от 2 до 3 часа. В следващите 10 месеца лабораторията ще провежда 2 срещи седмично ( с ангажираност от 5 до 7 часа).

Десетата сесия на лабораторията ще се състои на 9 спетември2011 г. от 17.30 до 20.30 ч. в офиса на Дружеството на психолозите в България, София, ул. Черковна 52, ап. 2 (партер).  Очакваме ви!

Сесиите в пилотната фаза на лабораторията се провеждат в офиса на Дружеството на психолозите (София, ул.Черковна 52, ап.2 -партер), с изключение на сесиите от полевите мисии, които ще се реализират на територията на организации-клиенти. Предвижда се след лятната сесия за формиране на лабораторията участниците в нея да действат като изследователски и консултантски екипи по проекти на програма Human_Systems на Дружеството на психолозите в България извън и след основните си групови сесии.

Тренинг лабораторията е затворена учебна общност и има постоянен състав от формирането си до края на първата година от работата си – минимум 5 – максимум 9 члена-консултанти, и 1 или 2 ко-референти (директори на лабораторията).

Съставът на всяка тренинг лаборатория ще се определи в началото на септември 2011 г. след приключване на 10 те сесии от пилотната фаза.

Предварително изискване за включване е участниците в лабораторията да имат завършено висше образование (бакалавърска и магистърска степен) и минимум 2 години професионална практика. Предимство е владеенето и ползването на английски език – голяма част от материалите и последващата външна супервизия изискват комуникация на английски.

Началната такса за включване в пилотната ad hoc фаза на тренинг лабораторията ( в периода от 1 август до 1 септември 2011 г.) е в размер на 150 лева и осигурява достъп до първите 10 встъпителни (формиращи) групови сесии.

Включването в работата на тренинг-лабораторията става само след участие в пилотната ad hoc фаза в периода 1 август – 1 септември 2011 г.

Желаещите да участват в следващите срещи на лятната  ad hoc сесия ( до   – 31 август 2011 г. ул. Черковна 52, ап. 2) следва да изпратят по е-поща кратко мотивационно писмо(до 1 стр.) и кратка професионална автобиография (до 4 стр.).

Таксата за участие  в пилотната adhocфаза на тренинг лабораторията се заплаща на място в края на първата работна среща.

Адрес за кореспонденция: office@psychology-bg.org д-р Пламен Димитров, д-р Надя Матеева.