На среща на представители на УС на ДПРБ с психолози от системата на МВР на 13.05.2021 г. бяха изяснени следните страни на Законопроекта:

„Регулирана професия” означава контрол върху професионалната дейност на психолозите от съсловната организация, на която всички те са членове.

Сравнете със Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
(Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.)

Защо?

  1. С дипломирането си в акредитиран ВУЗ всеки бакалавър, магистър или доктор по психология получава различна подготовка за упражняване на професията „психолог”.
  2. С дипломирането си всеки от тях ще има „лиценз” за вписване в Регистъра на психолозите (Секция: „Обща психология”) и право да упражнява професията си по-нататък в съответствие със стандартите на Секциите, в които членува.
  3. Оттам нататък отговорността за оценка качеството на неговата професионална дейност (след ВУЗ) се поема от Дружеството (съсловната организация) чрез информационен контрол на:
    • неговия професионален профил чрез членството му в съответна Секция или Секции;
    • вписването му в Регистъра, като отговарящ на стандартите на тези Секции;
    • чрез системата за периодична пререгистрация, която отчита динамиката на неговата квалификация през годините (съхранение, развитие, деквалификация).
  4. Вписването на психолога в някоя от профилираните Секции не е лиценз за работа по този профил, а оценка на квалификацията му. Работодателят решава психолог с каква регистрация ще избере да назначи на дадена позиция.

Следваща среща между психолози от системата на МВР и представители на УС на ДПРБ се планира за края на м. май 2021 г.