Съобщение на магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ към Военна Академия „Г. С. Раковски“

На 12 април 2023 г. се състоя среща на студентите от
магистърската специалност „Психология в сигурността
и отбраната“ с членове на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България.
Председателят на Управителния съвет – Проф. Сава Джонев – запозна студентите с дейността на Дружеството и приноса му за тяхната професионална реализация след успешно дипломиране, с възможността за получаване на европейски сертификат EuroPsy, даващ право за упражняване на професията в 26 европейски държави, който Дружеството е упълномощено да издава, чрез една от структурите си – Българската Национална Присъждаща Комисия (Bulgarian National Awarding Comity – NAC).

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО