В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите в Република България, приета на Общото събрание – 18.10.2021 г., Управителният съвет, съвместно с Регионалните клонове и Висшите учебни заведения по места  стартира поредица от срещи с университетски преподаватели, практикуващи психолози и студенти по психология в цялата страна.

Тема на срещите е „Регулацията на професионалната дейност на психолозите, заложена в Устава на ДПРБ“.

Среща на психолози от Велико Търново с УС на ДПРБ

В деня на стартирането на кампанията за прием на членове в Секциите на Дружеството – 15.11.2021 г. – с психолозите от Велико Търново в платформата Zoom беше организирана среща на психологическата общност от града с членове на Управителния съвет на ДПРБ, на която бяха представени новите регулативни подходи, залегнали в Устава:

 1. Условия за пълноправно членство в Дружеството.
 2. Секционна структура на организация на Дружеството.
 3. Стандарти за изпълнение на психологически дейности.
 4. Регистър – секционна организация.
 5. Тестов комитет.
 6. Контрол.
 7. Санкции.
 8. Регионални клонове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕЩАТА В PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Втората част на срещата беше посветена на планираните конкретни действия по внедряването на Секционната организация в работата на всяка отделна Секция на Дружеството и сроковете за това:

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
    1. Набелязване на Секционна комисия         31 Октомври
    2. Окончателно дефиниране на Стандартите         15 Ноември
    3. Кампания за набиране на членове за Секцията         от 15 Ноември до 15 Декември
    4. Класиране за членство в Секцията         от 15 Декември до 15 Януари
    5. Провеждане на Общо събрание на Секцията         от 15 Януари до 31 Януари

.

Засегната беше и темата за „Българското списание по психология”. Бяха подчертани неговите големи възможности не само за популяризира научните постижения на членовете на Дружеството в психологията, но и да допринася за тяхното професионално и кариерно израстване. Беше отправена покана за изпращане на материали за списанието, като авторите се съобразяват със следните срокове:

СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТ

    28 февруари – 2022     Краен срок за предаване на материалите
    01-15 март – 2022     Изработване на Рецензии
    16-31 март – 2022     Корекции от авторите след рецензиите
    01-30 април – 2022     Редактиране и страниране
    01-15 май – 2022     Отпечатване

.

Третата част беше посветена на въпроси на участниците и обратна информация за резултатите от срещата.

Въпроси и отговори:

 1. Проблем ли е, ако човек иска да членува и в друга организация – например, аз се готвя за психотерапевт и дали ще мога да членувам в психотерапевтично сдружение?”

Няма причина членуването в друга психологическа или непсихологическа асоциация, да е препятствие за членство в Дружеството на психолозите, стига да не е антисоциална. Няма конфликт на интереси. Напротив на лице е допълване на приносите, щом са от полза за обществото.

 1. Има ли възможност за студентите още преди да се дипломират да членуват в Дружеството на психолозите?”

За тях Уставът предвижда „асоциирано членство”. Те се вписват във втората част на Регистъра, заплащат половин членски внос, имат ограничени права в Общото събрание, но когато се дипломират, членството им се трансформира в „редовно”.

 1. Медицинската психология, дали влиза в някоя от Секциите, защото я няма като дисциплина никъде в тях?

Щом висшето образование е по психология, без значение от кой университет е, стига да е акредитиран, това дава право за членство в Дружеството. Мястото на такъв кандидат вероятно е в Секция „Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия”, която включва: Клиничен психолог, Здравен психолог, Специална психология, Консултативен психолог, Психолог с психотерапевтична квалификация. Мястото на Медицинската психология е в тази Секция.
По обхватно беше пояснено, че идеята на регулацията е да се даде автономия на Секциите, които сами да формират своя предмет на дейност, своята среда и професионално поведение. Че някои моменти ще бъдат допълвани в процеса на развитие на Секционната структура в подзаконови актове, наредби, правилници.

В обратната информация от присъстващите беше отбелязано задоволството от подобна форма на общуване, където да се изяснява в доброжелателна атмосфера и дружелюбен тон същността на регулацията, залегнала в Устава. Изразена беше надеждата, че така нещата се случват по-лесно и, че в бъдеще тези срещи следва да се превърнат в редовна форма на общуване между ръководството и членовете на Дружеството .