Председател: Проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра по „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“.
Чете курсове в сферата на трудовата и организационната психология  в бакалавърска степен; директор е на магистърска програма „Трудова и организационна психология”.
Заемани ръководни позиции през годините: Заместник-декан на Философски факултет; Ръководител на катедра “Социална, трудова, клинична и педагогическа психология”.
Автор на множество монографии, учебни пособия, студии, статии. Активна научно изследователска дейност и участие в практико-приложни проекти.

snilieva.su@gmail.com
seilieva@phls.uni-sofia.bg

Секретар на секцията: Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Философски факултет, катедра „Психология“. Чете лекции по „Организационна психология“, „Психология на управлението“, „Лидерство и ръководство“ и др. Член и бивш официален представител (мандат 2014-2015) на България в Early Researchers Union (ERU). Член на изследователски екипи, участващи в международни проекти по Рамковите програми на ЕС.

irina_t@swu.bg
irinatopuzova@gmail.com

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ

Снежана Илиева – председател на секцията – магистър по психология; професор д.пс.н. по трудова и организационна психология – СУ „Св. Климент Охридски“.

Валери Стоянов – професор д.пс.н. по организационна психология; ВВМУ „Никола  Йонков  Вапцаров“; председател на Регионален клон на ДПРБ за  Варна-Добрич.

Татяна Янчева – магистър по психология СУ; професор д.пс.н. по спортна психология – НСА „Васил Левски“.

Елена Алтимирска – бакалавър, магистър по трудова и организационна психология, доктор по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; „Бизнесефект“ ООД.

Анелия Горгорова – бакалавър и магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; Casus Futura.

Ивайло Илиев –бакалавър, магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; „НайнтиНайн“ ООД; „ДжунтиПсихометрикс България“ ЕООД.

Ирина Топузова – секретар на секцията, бакалавър и магистър ЮЗУ „Неофит Рилски“; гл. ас. д-р по трудова и организационна  психология –ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

ЕргюлТаир – председател;  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“ , проф. д-р – Институт за изследване на населението и човека, БАН.

Велислава Чавдарова – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, професор д-р по трудова и организационна психология –  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Александър Пожарлиев – магистър СУ„Св. Климент Охридски“, д-р по организационна психология, НБУ; Департамент „Администрация и управление“, НБУ.

Емилиян Крумов –  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; организационен консултант.

Миряна Станчева – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, д-р  по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, консултант; OfficeRnD.

Кратка справка за Секция Трудова и организационна психология:

На 08. 05. 2020 г. се проведе събрание за учредяване на СЕКЦИЯ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ към Дружеството на психолозите в Република България.

Мотивите:

Значителна част от членовете на Дружеството са ангажирани активно в научно-изследователска и консултативна работа в сферата на трудовата и организационната психология, допринасяйки за развитието на бизнеса и публичната администрация у нас. Този принос би бил значително по-голям, ако те обединят усилията си и участват организирано в по-големи проекти, от които ще има полза както за клиентите и обществото като цяло, така и за развитието на теорията и методиката на научноизследователска работа в тази област на психологията.

В тази връзка Дружеството на психолозите е естественият субект, призван да обединява усилията на своите членове за организиране на комплексна научна, практическа и квалификационна дейност на професионалистите в областта. Учредяването на Секцията по „Трудова и организационна психология” има за цел да изгради едно ядро от професионалисти, които да инициират и целенасочено да управляват различни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Учредителите на Секцията разполагат с капацитета и мотивацията, за да осъществят на дело подобна цел, с което да допринесат за превръщането на ДПРБ в авторитетен субект и партньор на организации и институции, заети с научна дейност, бизнес, публична администрация.

Секцията по „Трудова и организационна психология” си поставя за цел последователно да обхване широк кръг дейности:

1) Изработване и внедряване на високи стандарти за научно-изследователска и практико-приложна дейност в областта. Тестване и конституиране функциите на секцията по „Трудова и организационна психология”, предвидени в „Проектозакона за дейността на психолозите”.

2) Обмяна на опит и добри практики в сферата обучението, теорията и практиката на Трудовата и организационната психология. Осигуряване на взаимопомощ при разрешаване на локални или по-мащабни проблеми.

3) Продължаващо обучение, подготовка и супервизия на млади психолози в условията на базови организации, производствени предприятия, административни структури.

4) Партньорство на публичната администрация и бизнеса по всички проблеми и предизвикателства, които животът и конюнктурата поставят пред обществото на дневен ред.

5) Участие в разработването и изпълнението на национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Да развива всички клонове на научното направление: трудова, организационна, инженерна, консултативна и т. н. психология.

6) Да приобщава специалистите в областта, стоящи в момента на дистанция от Дружеството. Да популяризира дейността си в по-тесния кръг на психологическата общност и в по-широкия мащаб на цялото общество.

7) Организиране на интензивен вътрешносекционен живот, работа по конкретни теми и задачи, регулярни срещи и т. н.

Членове:

 1. Снежана Илиева – Председател
 2. Сава Джонев
 3. Валери Стоянов
 4. Георги Карастоянов
 5. МайянаМитевска-Енчева
 6. Марин Игнатов
 7. ЕргюлТаир
 8. Димитър Димитров
 9. Соня Драгова
 10. Вихра Найденова
 11. Плама Христова
 12. Дамяна Иванова
 13. Валерия Витанова
 14. Ирина Топузова
 15. Виктория Недева-Атанасова
 16. Татяна Йорданова
 17. Цветелина Панчелиева
 18. Елена Алтимирска
 19. Биляна Любомирова
 20. Александър Пожарлиев

21. Добрил Колев
22. Момчил Станишев
23. Мартина Трушева
24. Сюзан Сейфетинова
25. Николай Колев
26. Сезгин Бекир
27. Стойо Недин
28. Цвета Стоянова
29. Емилиян Крумов
30. Боян Пиперков
31. Венета Кирякова
32. Ангел Топкаров
33. Николай Дерилов
34. Никола Йорданов
35. Десислава Стоянова

Почетни членове:

Доц. д-р Веселина Русинова
Проф. дпн Димо Йорданов
Проф. дфн Крум Крумов