Председател: Проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра по „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“.
Чете курсове в сферата на трудовата и организационната психология  в бакалавърска степен; директор е на магистърска програма „Трудова и организационна психология”.
Заемани ръководни позиции през годините: Заместник-декан на Философски факултет; Ръководител на катедра “Социална, трудова, клинична и педагогическа психология”.
Автор на множество монографии, учебни пособия, студии, статии. Активна научно изследователска дейност и участие в практико-приложни проекти.

snilieva.su@gmail.com
seilieva@phls.uni-sofia.bg

Секретар на секцията: Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Философски факултет, катедра „Психология“. Чете лекции по „Организационна психология“, „Психология на управлението“, „Лидерство и ръководство“ и др. Член и бивш официален представител (мандат 2014-2015) на България в Early Researchers Union (ERU). Член на изследователски екипи, участващи в международни проекти по Рамковите програми на ЕС.

irina_t@swu.bg
irinatopuzova@gmail.com

КОНФЕРЕНЦИЯ
Китен, България, 20 – 23 юни 2021

Секция „Трудова и организационна психология“
Център по Лидерство и организационно развитие, специалност Психология,
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Приложно-практическа конференция на тема: „Тенденции  и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата“

УВАЖАЕМИ СЕКЦИОННИ ЧЛЕНОВЕ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Приложно-практическа конференция на тема: „Тенденции и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата“ на 20-23 юни 2021 г. в Творческия дом на СУ „Св. Климент Охридски“, гр.  Китен, организирана от Секция „Трудова и организационна психология“ при ДПБ.

Целта на организираните срещи и дискусии е да се структурират и обсъдят насоките и стандартите за работа, обхващайки възможните приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология, в консултирането и управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната и социална сфера.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

КОНТАКТИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

Творчески дом „Китен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Китен
Тел.: 0550 36 154, 0550 36 917
GSM: 0878 849 820
Е-mail: tdkiten@gmail.com
Е-mail: sutdkiten@yahoo.com

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
20 – 23 юни 2021 г.
Творчески дом „Китен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Китен
Адрес: гр. Китен 8183, ул. „Странджа“ 22
https://goo.gl/maps/RxTz8H2j9EEYndz18
Творческият дом „Китен“ се намира в центъра на града, в непосредствена близост до автогарата и пощата и на 150 метра от Южния плаж.

КОНТАКТИ ЗАИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Заявки за участие (в свободен текст) ще се приемат на Е-mail: irinatopuzova@gmail.com
до 18 юни 2021 г.
д-р Ирина Топузова – секретар на секция „Трудова и организационна психология“
Е-mail: irinatopuzova@gmail.com ;Тел.: 0893 459 221
За допълнителна информация, въпроси и при необходимост от персонална покана за командироване, моля, свържете се с нас на посочените по-горе имейл и/или телефон за контакт.

Вашето присъствие е важно и ценно за нас! Надяваме се, че със съвместни усилия можем да постигнем и допринесем значително за развитието на секцията и на Трудовата и организационна психология като научно-изследователска и приложна област в България.

С уважение,

Проф. дпсн Снежана Илиева
Председател на секция „Трудова и организационна психология“                                                                                          03.06.2021 г.

ПРОГРАМА

Тенденции и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата
Китен, 21-22 юни 2021

Сава Джонев
Европейски стандарти в трудовата и организационна психология и приложението им в България
Миряна Радович-Маркович
Impact of COVID-19 on working from home: Possibilities and consequences
Валери Стоянов
Подходи и практики за управление на стреса в организациите
Соня Карабельова
Стрес, емоции и справяне в условията на пандемия от COVID-19
Антоанета Христова
Стрес и управление на КОВИД-кризата
Сава Джонев
Стратегии за развитие на професионалния потенциал на служителите
Цветан Давидков
Ценностни предпоставки на професионалния избор (Влияние на трудови  ценности върху избор на кариерна пътека)
Йоана Янкулова
Промени в нагласите и модели за учене при КОВИД ситуация
Снежана Илиева
Позитивна психология на работното място: Развитие на психологическия капитал и организационна резилиентност при кризи
ЕргюлТаир
Превенция и интервенция на контрапродуктивни прояви на работното място
Георги Карастоянов
Емоционална регулация и вземане на решение при КОВИД-кризата
Емилия Алексиева
Ефектът „КОВИД“: между реалността и преживяванията
Маргарита Бакрачева
Ефективни копинг стратегии за трудова и лична ефективност в условията на пандемия
Албена Крумова, Плама Христова
Промяна на здравния локус на контрол в условията на пандемия
Вихра Найденова
Учене и развитие на талантите в организациите по време на пандемията КОВИД 19
Валерия Витанова
Емоционална интелигентност и справяне с негативните емоции по време на пандемия
Ирина Топузова
Лидерски модели при жени в процеса на управление на КОВИД-кризата
Миряна Станчева
Коуркинг пространства и бизнес практики по време на КОВИД-кризата
Ивайло Илиев
Организационна култура и готовност за промяна на организациите

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НАПРОФ. Д-Р ЕРГЮЛ ТАИР „ЛИЧНОСТ И ТРУДОВО ПОВЕДЕНИЕ“

УОРКШОПИ:

Сава Джонев, Снежана Илиева, ЕргюлТаир
Стандарти и етични принципи в дейността на трудовите и организационните психолози
Снежана Илиева, Биляна Любомирова
Управление на човешките ресурси по време на КОВИД-кризата – практики и начини за организационна подкрепа
Елена Алтимирска, Ивайло Гърков
Организационно консултиране при управление на промяната – практически казус
Боян Пиперков
Приложение на мерки за УЧР при справяне с КОВИД кризата в сферата на производството
Анелия Горгорова
Програми за ментално здраве на служителите

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ

Снежана Илиева – председател на секцията – магистър по психология; професор д.пс.н. по трудова и организационна психология – СУ „Св. Климент Охридски“.

Валери Стоянов – професор д.пс.н. по организационна психология; ВВМУ „Никола  Йонков  Вапцаров“; председател на Регионален клон на ДПРБ за  Варна-Добрич.

Татяна Янчева – магистър по психология СУ; професор д.пс.н. по спортна психология – НСА „Васил Левски“.

Елена Алтимирска – бакалавър, магистър по трудова и организационна психология, доктор по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; „Бизнесефект“ ООД.

Анелия Горгорова – бакалавър и магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; Casus Futura.

Ивайло Илиев –бакалавър, магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; „НайнтиНайн“ ООД; „ДжунтиПсихометрикс България“ ЕООД.

Ирина Топузова – секретар на секцията, бакалавър и магистър ЮЗУ „Неофит Рилски“; гл. ас. д-р по трудова и организационна  психология –ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

ЕргюлТаир – председател;  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“ , проф. д-р – Институт за изследване на населението и човека, БАН.

Велислава Чавдарова – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, професор д-р по трудова и организационна психология –  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Александър Пожарлиев – магистър СУ„Св. Климент Охридски“, д-р по организационна психология, НБУ; Департамент „Администрация и управление“, НБУ.

Емилиян Крумов –  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; организационен консултант.

Миряна Станчева – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, д-р  по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, консултант; OfficeRnD.

Кратка справка за Секция Трудова и организационна психология:

На 08. 05. 2020 г. се проведе събрание за учредяване на СЕКЦИЯ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ към Дружеството на психолозите в Република България.

Мотивите:

Значителна част от членовете на Дружеството са ангажирани активно в научно-изследователска и консултативна работа в сферата на трудовата и организационната психология, допринасяйки за развитието на бизнеса и публичната администрация у нас. Този принос би бил значително по-голям, ако те обединят усилията си и участват организирано в по-големи проекти, от които ще има полза както за клиентите и обществото като цяло, така и за развитието на теорията и методиката на научноизследователска работа в тази област на психологията.

В тази връзка Дружеството на психолозите е естественият субект, призван да обединява усилията на своите членове за организиране на комплексна научна, практическа и квалификационна дейност на професионалистите в областта. Учредяването на Секцията по „Трудова и организационна психология” има за цел да изгради едно ядро от професионалисти, които да инициират и целенасочено да управляват различни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Учредителите на Секцията разполагат с капацитета и мотивацията, за да осъществят на дело подобна цел, с което да допринесат за превръщането на ДПРБ в авторитетен субект и партньор на организации и институции, заети с научна дейност, бизнес, публична администрация.

Секцията по „Трудова и организационна психология” си поставя за цел последователно да обхване широк кръг дейности:

1) Изработване и внедряване на високи стандарти за научно-изследователска и практико-приложна дейност в областта. Тестване и конституиране функциите на секцията по „Трудова и организационна психология”, предвидени в „Проектозакона за дейността на психолозите”.

2) Обмяна на опит и добри практики в сферата обучението, теорията и практиката на Трудовата и организационната психология. Осигуряване на взаимопомощ при разрешаване на локални или по-мащабни проблеми.

3) Продължаващо обучение, подготовка и супервизия на млади психолози в условията на базови организации, производствени предприятия, административни структури.

4) Партньорство на публичната администрация и бизнеса по всички проблеми и предизвикателства, които животът и конюнктурата поставят пред обществото на дневен ред.

5) Участие в разработването и изпълнението на национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Да развива всички клонове на научното направление: трудова, организационна, инженерна, консултативна и т. н. психология.

6) Да приобщава специалистите в областта, стоящи в момента на дистанция от Дружеството. Да популяризира дейността си в по-тесния кръг на психологическата общност и в по-широкия мащаб на цялото общество.

7) Организиране на интензивен вътрешносекционен живот, работа по конкретни теми и задачи, регулярни срещи и т. н.

Членове:

 1. Снежана Илиева – Председател
 2. Сава Джонев
 3. Валери Стоянов
 4. Георги Карастоянов
 5. МайянаМитевска-Енчева
 6. Марин Игнатов
 7. ЕргюлТаир
 8. Димитър Димитров
 9. Соня Драгова
 10. Вихра Найденова
 11. Плама Христова
 12. Дамяна Иванова
 13. Валерия Витанова
 14. Ирина Топузова
 15. Виктория Недева-Атанасова
 16. Татяна Йорданова
 17. Цветелина Панчелиева
 18. Елена Алтимирска
 19. Биляна Любомирова
 20. Александър Пожарлиев

21. Добрил Колев
22. Момчил Станишев
23. Мартина Трушева
24. Сюзан Сейфетинова
25. Николай Колев
26. Сезгин Бекир
27. Стойо Недин
28. Цветанка Стоянова
29. Емилиян Крумов
30. Боян Пиперков
31. Венета Кирякова
32. Ангел Топкаров
33. Николай Дерилов
34. Никола Йорданов
35. Десислава Стоянова
36. Велислава Чавдарова

Почетни членове:

Доц. д-р Веселина Русинова
Проф. дпн Димо Йорданов
Проф. дфн Крум Крумов