Председател: Проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра по „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“.
Чете курсове в сферата на трудовата и организационната психология  в бакалавърска степен; директор е на магистърска програма „Трудова и организационна психология”.
Заемани ръководни позиции през годините: Заместник-декан на Философски факултет; Ръководител на катедра “Социална, трудова, клинична и педагогическа психология”.
Автор на множество монографии, учебни пособия, студии, статии. Активна научно изследователска дейност и участие в практико-приложни проекти.

snilieva.su@gmail.com
seilieva@phls.uni-sofia.bg

Секретар на секцията: Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Философски факултет, катедра „Психология“. Чете лекции по „Организационна психология“, „Психология на управлението“, „Лидерство и ръководство“ и др. Член и бивш официален представител (мандат 2014-2015) на България в Early Researchers Union (ERU). Член на изследователски екипи, участващи в международни проекти по Рамковите програми на ЕС.

irinatopuzova@gmail.com

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ

Снежана Илиева – председател на секцията – магистър по психология; професор д.пс.н. по трудова и организационна психология – СУ „Св. Климент Охридски“.

Валери Стоянов – професор д.пс.н. по организационна психология; ВВМУ „Никола  Йонков  Вапцаров“; председател на Регионален клон на ДПРБ за  Варна-Добрич.

Татяна Янчева – магистър по психология СУ; професор д.пс.н. по спортна психология – НСА „Васил Левски“.

Елена Алтимирска – бакалавър, магистър по трудова и организационна психология, доктор по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; „Бизнесефект“ ООД.

Анелия Горгорова – бакалавър и магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; Casus Futura.

Ивайло Илиев –бакалавър, магистър  по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; консултант; „НайнтиНайн“ ООД; „ДжунтиПсихометрикс България“ ЕООД.

Ирина Топузова – секретар на секцията, бакалавър и магистър ЮЗУ „Неофит Рилски“; гл. ас. д-р по трудова и организационна  психология –ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

ЕргюлТаир – председател;  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“ , проф. д-р – Институт за изследване на населението и човека, БАН.

Велислава Чавдарова – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, професор д-р по трудова и организационна психология –  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Александър Пожарлиев – магистър СУ„Св. Климент Охридски“, д-р по организационна психология, НБУ; Департамент „Администрация и управление“, НБУ.

Емилиян Крумов –  бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“; организационен консултант.

Миряна Станчева – бакалавър и магистър по трудова и организационна психология, д-р  по организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, консултант; OfficeRnD.

Членове:

 1. Снежана Илиева – Председател
 2. Сава Джонев
 3. Валери Стоянов
 4. Георги Карастоянов
 5. Майяна Митевска-Енчева
 6. Марин Игнатов
 7. ЕргюлТаир
 8. Димитър Димитров
 9. Соня Драгова
 10. Вихра Найденова
 11. Плама Христова
 12. Дамяна Иванова
 13. Валерия Витанова
 14. Ирина Топузова
 15. Виктория Недева-Атанасова
 16. Татяна Йорданова
 17. Цветелина Панчелиева
 18. Елена Алтимирска
 19. Биляна Любомирова
 20. Александър Пожарлиев
 21. Добрил Колев
 22. Момчил Станишев

23. Мартина Трушева
24. Сюзан Сейфетинова
25. Николай Колев
26. Сезгин Бекир
27. Стойо Недин
28. Цветанка Стоянова
29. Емилиян Крумов
30. Боян Пиперков
31. Венета Кирякова
32. Ангел Топкаров
33. Николай Дерилов
34. Никола Йорданов
35. Десислава Стоянова
36. Велислава Чавдарова
37. Ивайла Георгиева
38. Иван Иванов
39. Елена Пенчева
40. Маргарита Куманова

Почетни членове:

Доц. д-р Веселина Русинова
Проф. дпн Димо Йорданов
Проф. дфн Крум Крумов

Кратка справка за Секция Трудова и организационна психология:

На 08. 05. 2020 г. се проведе събрание за учредяване на СЕКЦИЯ ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ към Дружеството на психолозите в Република България.

Мотивите:

Значителна част от членовете на Дружеството са ангажирани активно в научно-изследователска и консултативна работа в сферата на трудовата и организационната психология, допринасяйки за развитието на бизнеса и публичната администрация у нас. Този принос би бил значително по-голям, ако те обединят усилията си и участват организирано в по-големи проекти, от които ще има полза както за клиентите и обществото като цяло, така и за развитието на теорията и методиката на научноизследователска работа в тази област на психологията.

В тази връзка Дружеството на психолозите е естественият субект, призван да обединява усилията на своите членове за организиране на комплексна научна, практическа и квалификационна дейност на професионалистите в областта. Учредяването на Секцията по „Трудова и организационна психология” има за цел да изгради едно ядро от професионалисти, които да инициират и целенасочено да управляват различни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Учредителите на Секцията разполагат с капацитета и мотивацията, за да осъществят на дело подобна цел, с което да допринесат за превръщането на ДПРБ в авторитетен субект и партньор на организации и институции, заети с научна дейност, бизнес, публична администрация.

Секцията по „Трудова и организационна психология” си поставя за цел последователно да обхване широк кръг дейности:

1) Изработване и внедряване на високи стандарти за научно-изследователска и практико-приложна дейност в областта. Тестване и конституиране функциите на секцията по „Трудова и организационна психология”, предвидени в „Проектозакона за дейността на психолозите”.

2) Обмяна на опит и добри практики в сферата обучението, теорията и практиката на Трудовата и организационната психология. Осигуряване на взаимопомощ при разрешаване на локални или по-мащабни проблеми.

3) Продължаващо обучение, подготовка и супервизия на млади психолози в условията на базови организации, производствени предприятия, административни структури.

4) Партньорство на публичната администрация и бизнеса по всички проблеми и предизвикателства, които животът и конюнктурата поставят пред обществото на дневен ред.

5) Участие в разработването и изпълнението на национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Да развива всички клонове на научното направление: трудова, организационна, инженерна, консултативна и т. н. психология.

6) Да приобщава специалистите в областта, стоящи в момента на дистанция от Дружеството. Да популяризира дейността си в по-тесния кръг на психологическата общност и в по-широкия мащаб на цялото общество.

7) Организиране на интензивен вътрешносекционен живот, работа по конкретни теми и задачи, регулярни срещи и т. н.

ISO 45003:2021 – ново равнище в УЧР
(Презентация)

ISO 45003:2021 е документ, който дава насоки за управление опазването на професионално здраве на служителите и сигурност при овладяване на психосоциалния риск, съпътстващ изпълнението на опасни или вредни за здравето и психиката дейности. Той издига на ново, по-високо равнище грижата за трудещите се, като поставя стандарти за нея и вменява функциите по обезпечаване безопасността за здравето и сигурността на работника на мениджмънта в организацията. Позовава се и на други, свързани с ISO 45003:2021 документи: ISO 45001, който третира отговорностите на организацията към физическо и психическо здраве на нейните служители; ISO 9001 – Системи за управление на качеството – Изисквания; ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – Изисквания с указания за ползване; ISO 10075-2 – Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване – Част 2: Принципи на проектиране; ISO 6385 – Ергономични принципи на проектиране на работни системи.

За работника психосоциалният риск е свързан с трудови злополуки и влошено здраве: сърдечно-съдови заболявания, мускулно-скелетни нарушения, диабет, тревожност, депресия, нарушения на съня. За организацията той включва увеличени разходи, поради отсъствие от работа, текучество, намалено качество на продуктите или услугите, набиране и обучение, разследване на работното място и съдебни спорове, както и увреждане на репутацията на организацията.

Този документ включва също информация за това, което е важно организациите да вземат предвид във връзка с професионалното здраве и сигурност, удовлетвореността и благосъстоянието на работника. Параметрите на този процес са изключително комплексни. ISO 45003:2021 предоставя задълбочен анализ и широк обзор на комплекса от понятия, включени в категориите „благополучие на работното място”, „психосоциален риск”, „професионално здраве” и предлага изобилие от емпирични показатели за оценката им. В тази връзка документът представлява богата основа за методическа интерпретация (анкетен метод, интервю, фокус групи, контент-анализ и пр.) и провеждане на организационно-психологически изследвания.

Структурата му следва няколко големи тематични направления:

– Организационно управление на психосоциалния риск и управлението на здравето и безопасността на професионалната система; външни фактори на управление на професионалното здраве и сигурност; вътрешноорганизационни фактори – мениджмънт и характер на работната сила.
– Управляващи и ангажираността им със системата за професионално здраве и сигурност.
– Специфика на политиката за опазване здравето и сигурността на служителите и връзката ѝ с другите политики (човешки ресурси, корпоративна социална отговорност).
– Консултации и участие на работници и техни представители в изработването на политиката за непрекъснато подобряване на здравословни и безопасни работни условия на труд и успеха на процеса за управление на психосоциалния риск.
– Планиране – идентификация на опасностите и на възможностите за справяне.
Тук документът предлага 42 индикатора за оценка как е организиран трудът предвид безопасността и сигурността на служителите и още 41 за оценка на социалните фактори в труда. С още 5 индикатора е оценена работна среда, оборудването и наличието на опасни задачи.
– Операционалното планиране и контролът са важна част от задачата за управление на риска и създаване на условия за осигуряване на професионално здраве и сигурност в работата на служещите. В това направление се решават три задачи:

 1. превенция на вредните ефекти;
 2. повишаване ресурсите на служителите за справяне с психосоциалния риск;
 3. намаляване на вредните ефекти на изложените на рискови психологически влияния чрез рехабилитация.

– Контрол на психосоциалния риск:

 1. мерки за контрол на психосоциалния риск, свързани с организацията на работата;
 2. мерки за контрол на психосоциалния риск, свързани със социалните фактори;
 3. мерки за контрол на психосоциалния риск, свързани с околната среда, оборудването и изпълнението на опасни задачи;
 4. обучение на служителите за откриване на психосоциалния риск;
 5. комуникация и контрол на промените, които могат да повлияят на здравето, безопасността и благосъстоянието при работа;
 6. антикризисна и антиаварийна подготовка.

– Като част от процеса по опазване на професионалното здраве на служителите е разработването и прилагането на подходящи програми за рехабилитация и връщане на работа на пострадалите от негативните последици на психосоциалния риск.

 1. информиране за рехабилитационните възможности в организацията;
 2. диагностика на състоянието на служителите;
 3. консултиране;
 4. мониторинг;
 5. конфиденциалност.

– Мониторингъо, измерването, анализът и оценката на изпълнението представляват заключителната част на документ. Организацията трябва да разработи подходящи качествени и количествени измерители след консултация и с участието на работници и техните представители, когато такива съществуват:

 1. да провежда вътрешни одити на резултатите от операционалното планиране и контрола на мерките по опазване здравето и сигурността на служителите;
 2. да се следят докладите на ръководството, свързани с психосоциалния риск и професионалното здраве и сигурността на служителите;
 3. да се следят резултатите от мероприятията по опазване професионалното здраве на служителите;
 4. да се осигури продължаващо усъвършенстване на системата за безопасен и здравословен труд.

Като цяло документът представлява задълбочен обзор на комплекса от понятия, включени в категорията „безопасни и сигурни условия на труд”. Съдържа множество емпирични показатели за оценка състоянието на организацията, подходящи за разработване на диагностични инструменти. Предлага стандарти за управление състоянието на организацията в процеса на  консултиране и мениджмънт.

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ISO 45003:2021 (англ.)

КОНФЕРЕНЦИЯ
Китен, България, 20 – 23 юни 2021

Център по Лидерство и организационно развитие, специалност Психология,
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
и Секция „Трудова и организационна психология“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Център по лидерство и организационно развитие Специалност Психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и
Секция „Трудова и организационна психология“ на Дружество на психолозите в  Република България организират конференция на тема:

Приложно-практическа конференция на тема: „Тенденции  и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата“

ТД на СУ „Св. Климент Охридски“
Китен, 20-23 юни 2021

УВАЖАЕМИ СЕКЦИОННИ ЧЛЕНОВЕ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Приложно-практическа конференция на тема: „Тенденции и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата“ на 20-23 юни 2021 г. в Творческия дом на СУ „Св. Климент Охридски“, гр.  Китен, организирана от Секция „Трудова и организационна психология“ при ДПБ.

Целта на организираните срещи и дискусии е да се структурират и обсъдят насоките и стандартите за работа, обхващайки възможните приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология, в консултирането и управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната и социална сфера.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

КОНТАКТИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

Творчески дом „Китен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Китен
Тел.: 0550 36 154, 0550 36 917
GSM: 0878 849 820
Е-mail: tdkiten@gmail.com
Е-mail: sutdkiten@yahoo.com

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
20 – 23 юни 2021 г.
Творчески дом „Китен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Китен
Адрес: гр. Китен 8183, ул. „Странджа“ 22
https://goo.gl/maps/RxTz8H2j9EEYndz18
Творческият дом „Китен“ се намира в центъра на града, в непосредствена близост до автогарата и пощата и на 150 метра от Южния плаж.

КОНТАКТИ ЗАИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Заявки за участие (в свободен текст) ще се приемат на Е-mail: irinatopuzova@gmail.com
до 18 юни 2021 г.
д-р Ирина Топузова – секретар на секция „Трудова и организационна психология“
Е-mail: irinatopuzova@gmail.com ;Тел.: 0893 459 221
За допълнителна информация, въпроси и при необходимост от персонална покана за командироване, моля, свържете се с нас на посочените по-горе имейл и/или телефон за контакт.

Вашето присъствие е важно и ценно за нас! Надяваме се, че със съвместни усилия можем да постигнем и допринесем значително за развитието на секцията и на Трудовата и организационна психология като научно-изследователска и приложна област в България.

С уважение,

Проф. дпсн Снежана Илиева
Председател на секция „Трудова и организационна психология“                                                                                          03.06.2021 г.

ПРОГРАМА

Тенденции и предизвикателства пред трудовата и организационна психология: Интегриране на теория и практика при КОВИД-кризата

ТД на СУ „Св. Климент Охридски“
Китен, 21-22 юни 2021

20 юни 2021
Пристигане
19.30 Вечеря

21 юни 2021
 9.30 – 10.00
Откриване

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева  – председател на организационния комитет,  СУ „Св. Климент Охридски“; секция „Трудова и организационна психология“ на Дружеството на психолозите в  Република България
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова – декан на Философски факултет,  СУ „Св. Климент Охридски“
Проф д.пс.н. Сава Джонев – председател на Дружеството на психолозите в Република България

10.00 -11.00
Водещ: Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Проф. д.н. Георги Карастоянов
Емоционална регулация и вземане на решение при КОВИД-кризата
Проф. д.пс.н. Соня Карабельова
Стрес, емоции и справяне в условията на пандемия от COVID-19
Гл. ас. д-р Валерия Витанова
Емоционална интелигентност и справяне с негативните емоции по време на пандемия

 11.00 – 11.30 Почивка

 11.30 -13.00
Водещ: проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Проф. д.н. Валери Стоянов
Подходи и практики за управление на стреса в организациите
Проф. д-р Ергюл Таир
Превенция и интервенция на контрапродуктивни прояви на работното място
Проф. д-р Емилия Алексиева
Ефектът „КОВИД“: между реалността и преживяванията
Доц. д-р Албена Крумова, гл. ас. д-р Плама Христова
Промяна на здравния локус на контрол в условията на пандемия

 13.00 -15.00  Обяд

 15.00 -16.30
Водещ: проф. д.пс.н. Сава Джонев

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева, СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Биляна Любомирова
Управление на човешките ресурси по време на КОВИД-кризата – практики и начини за организационна подкрепа
Д-р Боян Пиперков – Дирекция „Човешки ресурси“, „Асарел Медет“ – АД
Приложение на мерки за УЧР при справяне с КОВИД кризата в производствена организация
Цвета Стоянова – главен експерт „Подкрепа на личностно развитие“,  Община Варна
Предизвикателства при онлайн консултирането в условията на КОВИД-криза
Анелия Байрева – мениджър „Алианц България Холдинг“, Весела Стефанова
Приложимост на организационни подходи и практики при КОВИД-кризата

16.30 -17.00
Водещи: проф. д.пс.н. Снежана Илиева, проф. д.пс.н Соня Карабельова

Представяне на книгата на проф. д-р Ергюл Таир „Личност и трудово поведение“

22 юни 2021
9.30-11.00

Водещ: проф. д.пс.н Валери Стоянов

Проф. д.пс.н. Сава Джонев
Стратегии за развитие на професионалния потенциал на служителите
Проф. д.н. Йоана Янкулова
Промени в нагласите и модели за учене при КОВИД ситуация
Доц. д-р Николина Цветкова, доц. д-р Калоян Харалампиев, проф. д-р Мария Стойчева
Използване на Q-методология за изследване на отношението към обучението в електронната среда
Гл. ас. д-р Вихра Найденова
Учене и развитие на талантите в организациите по време на пандемията КОВИД 19

11.00 – 11.30 Почивка

11.30-13.00
Водещ: проф. д-р Ергюл Таир

Акад. Миряна Радович-Маркович
Human Resources considerations for remote work – new role of  HR manager
Проф. д.с.н. Цветан Давидков
Ценностни предпоставки на професионалния избор (Влияние на трудови  ценности върху избор на кариерна пътека)
Доц. д-р Маргарита Бакрачева
Ефективни копинг стратегии за трудова и лична ефективност в условията на пандемия
Д-р Миряна Станчева
Коуркинг пространства и бизнес практики по време на КОВИД-кризата

13.00-14.15 Обедна почивка

 14.15-15.30

Уоркшоп
Д-р Елена Алтимирска, Ивайло Гърков – Бизнес Ефект ООД
Организационно консултиране при управление на промяната – практически казус
Уоркшоп
Анелия Горгорова – Casus Futura
Програми за ментално здраве на служителите

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.30
Водещ: проф. д. н. Георги Карастоянов

Д-р Ирина Топузова
Лидерски модели при жени в процеса на управление на КОВИД-кризата
Ивайло Илиев – Найнти Найн“ ООД; „Джунти Психометрикс България“ ЕООД
Организационна култура и готовност за промяна на организациите
Проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Позитивна психология на работното място: Развитие на психологическия капитал устойчивост при кризи
Проф. д.н. Майяна Митевска
Ролеви стресори на работното място в КОВИД ситуация

23 юни 2021
9.30 – 11.30

Кръгла маса:  Предизвикателства пред трудовата и организационната психология
Проф. д.пс.н. Сава Джонев
Европейски стандарти в трудовата и организационна психология и приложението им в България
Проф. д.пс.н. Снежана Илиева, проф. д.пс.н. Сава Джонев, проф. д-р Ергюл Таир, Петя Петрова
Стандарти и етични принципи в дейността на трудовите и организационните психолози

11.30 – 14.00
Дискусии по работни групи

Закриване