Съпредседател: Проф. д-р Емилия Алексиева
emilia_alexieva@abv.bg

Преподавател по експериментална психология и психологическо измерване и оценяване в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по клинична психоаналитична психология и психопатология от университета „Рене Декарт“, Париж (Сорбона – Науки за човека). Обучение по позитивна психотерапия при автора ѝ Носрат Песешкиян и по психоанализа към Парижкото психоаналитично дружество и към Източно Европейския институт по психоанализа към Международната психоаналитична асоциация и Европейската психоаналитична федерация. Специализации по психосоматика към Асоциацията за изкуствен бъбрек в Париж, по детско-юношеска психоанализа към Център „Бине“ на Асоциацията за психично здраве на 13-ти район в Париж и др.
През 1999 г. създава и ръководи първата в България психоаналитично ориентирана магистърска програма по клинична психология (www.nbu.bg) в Нов български университет. Съосновател е на Френско-българския проект по психоанализа.
Гост-професор е в университети във Франция, Италия, Гърция.
Сред учредителите е на Българската асоциация по практическа психология, член на Европейската асоциация на преподавателите по психоанализа, на Франкофонското дружество по Роршах и проективни методи.
Автор на публикации, посветени на проективните методи, теорията на привързаността и др.

Съпредседател: Проф. дпсн Румяна Крумова-Пешева
rutsi@abv.bg

Преподавател по клинична психология – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи в областта на психоаналитичната психотерапия, психосоматиката, клиничната психология. Основател на Трансплантационната психология в България. С дългогодишен опит в консултативна и психотерапевтична практика на територията на Военно-медицинска академия – София и Университетска болница „Лозенец“.
Преподава на студенти от специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Психология“, „Социални дейности“ и др. Провежда обучение и индивидуална и групова супервизия на колеги.
Автор е на книги, учебници, студии, статии и доклади в национални и международни научни форуми и издания.
Съ-основател на Френско-български проект по психоанализа.
Квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия, член на Регистъра на психотерапевтите в България, член на Българско национално дружество по съдова хирургия и ангиология, член на Управителния съвет на Група за развитие на психоаналитичната практика в България, бивш председател на Дружество по психоаналитична психотерапия и др.

 

Секционна комисия:

Емилия Алексиева

Румяна Крумова-Пешева

Тотьо Боев

Светослав Кирилов

Виолета Азис

Учредители:

Адриана Андонова

Благовест Инджев

Виолета Азис

Джулия Тодорова

Диляна Георгиева

Елени Гогова

Ели Декалова

Емилия Алексиева

Здравка Анина

Ивайло Станимиров

Иван Власев

Ина Стоянова

Мария Михайлова

Надежда Василева

Румяна Крумова

Светозар Димитров

Светослав Кирилов

Тотьо Боев

Ивилина Зафирова

Теодора Златкова Колева

На 5.12.2020г. беше проведен първият семинар на Секция „Психосоматика и психоаналитична психология“ на тема: „ТРУДНОСТИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“. Семинарът премина при изключителен интерес и сериозна активност и ангажираност от страна на участниците.

Благодарим ви, колеги!

проф. Румяна Крумова-Пешева
проф. Емилия Алексиева

Кратка справка за Секция Психосоматика и психоаналитична психология

Създаването на секция „Психосоматика и психоаналитична психология“ към Дружеството на психолозите в България се основава на идеята за развитие и по-широка реализация на психоаналитичните подходи в клиничната практика. Психоанализата е богата на теории материя, която дава началото на много и различни школи и направления в психотерапията. Тя предлага възможности за задълбочено и многопластово разбиране и интерпретиране на разнородни психични феномени и това я прави особено приложима в работата на специалистите в областта на психичното и соматичното здраве.

Теоретичните постижения в психосоматиката също предоставят множество перспективи за диагностика, консултиране и терапия в границите на функционалните и органични страдания. Психосоматичните теории подчертават многообразието от връзки и закономерности между психичното и телесното в различните насоки на това взаимодействие. Обосновават ролята на вътрешната конфликтност, на потиснатите емоции, на трансгенерационното предаване на патогенни поведенчески и афективни модели, на алекситимията и др. като значими етиологични предиспозиции и условия за възникването на разнородни симптоми. Психосоматиката има сериозен статут на научна област – гранична територия между медицината, клиничната психология и психотерапията.

От тази позиция смятаме за необходимо поставянето на сериозен акцент върху статута на психоаналитичните и психосоматичните подходив качеството им нанаука и клинична практика, на обяснителен принцип и инструмент на въздействие и промяна в психологическите и медицински дейности. Приемаме, че такава перспектива би допринесла за обогатяването и усъвършенстването на професионалните подходи  в тяхната диагностична и интервенционна същност.

Основните мотиви за създаването на секция „Психосоматика и психоаналитична психология“са:

 • все по-нарастващият интерес и необходимост от прилагане на психосоматичната перспектива в клиничната практика,
 • все по-сериозното въвеждане и разширяване на психоаналитичните подходи в консултативната и психотерапевтична работа,
 • нуждата от разработване и прилагане на единни и цялостни критерии за добра клинична практика,
 • потребността от разработване на стриктни изисквания за необходимата професионална квалификация на практикуващите в тази област.

Секцията си поставя следните цели:

 • да разработва специализирани програми за обучение в съответствие с актуалните потребности на своите членове,
 • да реализира работни групи по различни казуси и проблеми от клиничната практика,
 • да подготвя и организира работни срещи, семинари и конференции в областта на психологичното консултиране, психоаналитичната психотерапия и психосоматиката,
 • да осъществява индивидуални и групови супервизии, чрез които да подпомага професионалното развитие на своите членове,
 • да реализира обучение и консултиране на екипи от професионалисти – психолози, лекари и социални работници,
 • да подпомага професионалното развитие на своите членове,
 • да работи за по-широкото информиране относно идеите, теориите и практическите измерения и постижения на психоанализата и психосоматиката сред професионалната общност и извън нея.

Протокол за учредяване на Секция „Психосоматика и психоаналитична психология“ към Дружеството на психолозите в Република България:

Днес, 11 август 2020 г. беше учредена нова секция към Дружеството на психолозите в България „Психосоматика и психоаналитична психология“.
За учредяването на секцията беше проведено дистанционно събрание на платформата „ZOOM“
https://us02web.zoom.us/j/86117059069?pwd=Sy9sSlhmWlduamRXbnFzUXVYeTU5Zz09
Meeting ID: 861 1705 9069
Passcode: 241160
Присъстваха онлайн 18 участници.

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Създаване на секция по „Психосоматика и психоаналитична психология“ – обсъждане на идеята и потребностите от такова обединение.
 2. Избор на ръководство на секцията – председател и секретар.
 3. Разни.

За председател на събранието беше избрана Е. Алексиева. Тя представи мотивите за предложението и даде думата на участниците за обсъждане.

Предложението беше дискутирано активно от всички участници и беше подкрепено единодушно.
По т. 2 председателят даде думата за предложения. Р. Крумова-Пешева предложи за председател на секцията да бъде избрана Е. Алексиева като се аргументира с нейните професионални умения и отдадеността ѝ на работата по създаването и поддържането на високото качество на магистърската програма по клинична психология в НБУ, с организаторските й и административни способности.

Е. Алексиева благодари за високата оценка и от своя страна предложи Р. Крумова-Пешева също да бъде избрана за председател с аргумента, че Р. Крумова има големи заслуги за развитието именно на психосоматиката и психоаналитичната практика, т. е. предложението на Е. Алексиева беше секцията да се ръководи от двама съпредседатели по подобие на други секции.

Всички присъстващи приеха идеята за съпредседателско ръководство на секцията и подкрепиха единодушно избора на Е.Алексиева и Р. Крумова-Пешева за съпредседатели.

За секретар на секцията Р. Крумова-Пешева предложи Т. Боев – ръководител на лабораторията по психология в ГДИН към Министерството на правосъдието, специалист-експерт с безспорни заслуги за развитието и поддържането на високи професионални стандарти в практикуването на професията в рамките на това ведомство. Предложението беше подкрепено единодушно от присъстващите.

В т. 3 беше дискутирано създаването на фейсбук-група, чрез която да се улесни комуникацията между членовете, както и предстоящите професионални събития, които биха били интересни за членовете на секцията.

Непосредствени задачи пред Секция Психосоматика и психоаналитична психология:

 1. Привличане членовете на Дружеството с отношение кам психосоматиката и психоаналитична психология за съвместна работа в Секцията.
 2. Разработване на професионални стандарти в областта на психосоматиката и психоаналитична психология.
 3. Участие в IX Международен конгрес по психология – 13, 14, 15 ноември 2020 г.

С това събранието завърши своята работа.

Водил протокола:
Р. Крумова-Пешева
11. 08. 2020 г.