Председател: Проф. дпсн Ирина Зиновиева

Професор в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доктор на психологическите науки. Активности: гост-изследовател в Оксфордския университет – Нафийлд Колидж, Брюкселския свободен университет, Католическия университет в Брюксел, Института за социални и хуманитарни науки на Холандската академия на науките във Васенар и Университета „Рене Декарт“ в Париж. В продължение на пет години работи в Брюксел като консултант за Брюкселското регионално правителство по проблемите на привличането и задържането на високо квалифицирани специалисти, а също и върху повишаването на привлекателността на Брюксел за икономиката на знанието. Участва като организационен консултант и мениджър на проекти за Европейската комисия – Брюксел, Съвета на Европа – Страсбург, Юнисис Корпорейшън – Лондон, Сейвил енд Холдсуърс – Париж, централите на Уникредит Булбанк и на Българската Телекомуникационна компания в София.
Проф. Зиновиева е автор на 5 книги, от които 2 на английски език, както и на множество публикации в авторитетни международни издания. Участвала е в изследователски проекти в 17 европейски страни и САЩ.

sectin1@psychology-bg.org

СТАНДАРТИ – ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Обща психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Членство в Секция Обща психология се присъжда в следните случаи:

  1. На общо основание: при наличие на психологическо образование или научна степен, придобити в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС): a) бакалавър по психология; b) магистър по психология; c) доктор по психология; d) научна степен доктор на психологическите науки.
  2. Специализирано членство: при наличие на тясна ориентация и квалификация в определена частна психологическа област, невключена в останалите пет секции, доказано със специализирано образование, научна и практическа работа, надграждащо обучение или по друг начин, което се отразява изрично в Регистъра към Секционната принадлежност на участника.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция„Обща психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

Кратка справка за Секция Обща писхология:

Членове: