Председател: Проф. дпсн Ирина Зиновиева

Професор в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доктор на психологическите науки. Активности: гост-изследовател в Оксфордския университет – Нафийлд Колидж, Брюкселския свободен университет, Католическия университет в Брюксел, Института за социални и хуманитарни науки на Холандската академия на науките във Васенар и Университета „Рене Декарт“ в Париж. В продължение на пет години работи в Брюксел като консултант за Брюкселското регионално правителство по проблемите на привличането и задържането на високо квалифицирани специалисти, а също и върху повишаването на привлекателността на Брюксел за икономиката на знанието. Участва като организационен консултант и мениджър на проекти за Европейската комисия – Брюксел, Съвета на Европа – Страсбург, Юнисис Корпорейшън – Лондон, Сейвил енд Холдсуърс – Париж, централите на Уникредит Булбанк и на Българската Телекомуникационна компания в София.
Проф. Зиновиева е автор на 5 книги, от които 2 на английски език, както и на множество публикации в авторитетни международни издания. Участвала е в изследователски проекти в 17 европейски страни и САЩ.

sectin1@psychology-bg.org

Съпредседател: Проф. дпсн Сава Джонев

От 2019 г. председател на ДПРБ. Образование: Софийски университет – Физика (Астрономия), Софийски университет – Психология. Специализации в сферата на психологията: университет Билефелд – Германия; университет Отто фон Герике – Магдебург, Германия; Щефанщифт училище – Хановър, Германия; „Мрежа за усъвършенстване на обучението по психология в европейското висше образование” – Флоренция, Италия и Единбург, Шотландия. Академична и административна кариера: доцент към катедра „Социология“ на СУ „Св. Кл. Охридски”; професор към катедра „Психология“ на СУ „Св. Кл. Охридски”;  заместник декан по обучението при Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, председател на СНС по Психология към ВАК, председател на Програмния комитет на ІV, V, VІ, VІІ, VІІI Конгрес по психология и председател на Организационния комитет на IX Конгрес. Публикации в сферата на социалната и организационната психология, количествените и качествените методи за измерване в социалните науки. Практика като организационен консултант в бизнеса и в подготовката на кансултанти по организационно развитие, мениджъри и специалисти по УЧР.

office@psychology-bg.org

СТАНДАРТИ – ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Обща психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Членство в Секция Обща психология се присъжда в следните случаи:

  1. На общо основание: при наличие на психологическо образование или научна степен, придобити в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС): a) бакалавър по психология; b) магистър по психология; c) доктор по психология; d) научна степен доктор на психологическите науки.
  2. Специализирано членство: при наличие на тясна ориентация и квалификация в определена частна психологическа област, невключена в останалите пет секции, доказано със специализирано образование, научна и практическа работа, надграждащо обучение или по друг начин, което се отразява изрично в Регистъра към Секционната принадлежност на участника.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция„Обща психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

Кратка справка за Секция Обща писхология:

Членове:

1. На общо основание: Всички редовно вписани в публичния Регистър психолози по право са членове на Секция „Обща психология“.

2. Специализирано членство: при наличие на тясна ориентация и квалификация в определена частна психологическа област, невключена в останалите пет секции, доказано със специализирано образование, научна и практическа работа, надграждащо обучение или по друг начин, се отразява изрично в Регистъра към Секционната принадлежност на участника.