Председател: Доц. д-р Неделчо Лазаров Стойчев

Завършил психология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Криминален психолог. Старши комисар. От 1992 до 1997 г. е психолог в Института по психология на МВР. Между 1997 и 1998 г. е научен сътрудник I степен. В периода 1998 – 2009 г. е началник на сектор в Института по психология. Между 2009 и 2013 г. е директор на Института по психология. От 2014 до 2016 г. е заместник-ректор на Академията на МВР.
От 2016 до 2019 г. е ректор на Академията.

nstoychev_59@mail.bg

Секретар: Петя Димитров Петрова

Завършила право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и магистратура по социална и юридическа психология във Философски факултет.

Член на Адвокатската колегия и действащ адвокат.

Член на Ревизионната комисия на Дружеството на психолозите.

p.petrova@mail.bg

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
В СФЕРАТА НА КРИМИНАЛНАТА И ЮРИДИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ

Членове:

Доц. Неделчо Стойчев

Доц. Валери Тодоров

Доц. Емил Маджаров

проф. Георги Карастояов

Тотьо Боев

Петя Петрова

Благородна Бунева

Румен Рашков

Калоян Мяшков

Анна Малиновская

Кристина Сунгарска

Николай Иванов

Супервизия:

доц. Неделчо Стойчев

доц. Емил Маджаров

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Криминална и юридическа психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция „Криминална и юридическа психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

Кратка справка за Секция: Криминална и юридическа психология

В  дискусия на проведена през 2011 г. кръгла маса на тема „Проблеми на съдебнопсихологичните експертизи“ участват 37 психолози, юристи и психиатри. Между тях са: доцент П. Петкова, В. Рушанова – съдия от Софийски апелативен съд, професор Ив. Григоров, вещото лице Г. Кирилов, доцент Вл. Велинов.

На тази среща се взема решение „Да се създаде секция по съдебна психология към Дружеството на психолозите”. За ръководител на секцията е избран проф. К. Гайдаров.

През годините секцията проявява променлива активност. Понастоящем тя възобновява своята дейност във връзка с реформата в структурата и функциите на Дружеството на психолозите в Република България, предизвикана от концепцията на „Закона за дейността на психолозите“, която отчита спецификата на различните психологически направления и налага необходимостта от различни, често несъвместими стандарти за качественото и ефективно изпълнение на отделните психологически професии. Неизбежни следствия от тази концепция са профилирането  на стандартите по психологически направления, демократизация на взаимоотношенията между различните професионални направления, раздвижването на професионалните елити и привличането им за законотворческа дейност.

В това отношение Секция „Криминална и юридическа психология” има важна мисия – както при отчитане спецификата на психологията в тези сфера при изработването на стандарти за изпълнение, така и като методическо ръководство по отношение на другите Секции в процеса на подготовката на „Закон за дейността на психолозите“.

В тази връзка Секцията си поставя за цел решаването на няколко най-належащи задачи:

  1. Привличане на членове и приобщаването на психолозите от сферата на криминалната и юридическата практика към решаване настоящите задачи пред Дружеството на психолозите в РБ.
  2. Активно участие в изработването на стандарти за образователната, практическата, научно-изследователската и теоретичната работа в сферата криминалната, пенитенциарната и юридическата психология, в съдебнопсихологичната експертиза и т. н.
  3. Излъчване на състав от високо мотивирани, образовани и доказани в практиката експерти, които да формират Секционна комисия, ангажирана с управлението на дейностите, залегнали в Секцията „Криминална и юридическа психология”.
  4. Да дава методическа и експертна подкрепа на членовете на секцията при решаване на различни техни проблеми.
  5. Да организира стажове, продължаващо обучение и квалификация на млади специалисти, нуждаещи се от наставничество при навлизане в професията.
  6. Активно да участва в интеграцията на различните социални институции при възникване на кризисни ситуации и събития.
  7. Да работи за повишаване правната култура на обществото, превенция на престъпленията, за утвърждаване на ново морално-етичното обществено съзнание.
    .