Председател: Доц. д-р Неделчо Лазаров Стойчев

Завършил психология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Криминален психолог. Старши комисар. От 1992 до 1997 г. е психолог в Института по психология на МВР. Между 1997 и 1998 г. е научен сътрудник I степен. В периода 1998 – 2009 г. е началник на сектор в Института по психология. Между 2009 и 2013 г. е директор на Института по психология. От 2014 до 2016 г. е заместник-ректор на Академията на МВР.
От 2016 до 2019 г. е ректор на Академията.

nstoychev_59@mail.bg

Секретар: Петя Димитров Петрова

Завършила право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и магистратура по социална и юридическа психология във Философски факултет.

Член на Адвокатската колегия и действащ адвокат.

Член на Ревизионната комисия на Дружеството на психолозите.

p.petrova@mail.bg

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

В СФЕРАТА НА КРИМИНАЛНАТА И ЮРИДИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ

Кратка справка за Секция: Криминална и юридическа психология

В  дискусия на проведена през 2011 г. кръгла маса на тема „Проблеми на съдебнопсихологичните експертизи“ участват 37 психолози, юристи и психиатри. Между тях са: доцент П. Петкова, В. Рушанова – съдия от Софийски апелативен съд, професор Ив. Григоров, вещото лице Г. Кирилов, доцент Вл. Велинов.

На тази среща се взема решение „Да се създаде секция по съдебна психология към Дружеството на психолозите”. За ръководител на секцията е избран проф. К. Гайдаров.

През годините секцията проявява променлива активност. Понастоящем тя възобновява своята дейност във връзка с реформата в структурата и функциите на Дружеството на психолозите в Република България, предизвикана от концепцията на „Закона за дейността на психолозите“, която отчита спецификата на различните психологически направления и налага необходимостта от различни, често несъвместими стандарти за качественото и ефективно изпълнение на отделните психологически професии. Неизбежни следствия от тази концепция са профилирането  на стандартите по психологически направления, демократизация на взаимоотношенията между различните професионални направления, раздвижването на професионалните елити и привличането им за законотворческа дейност.

В това отношение Секция „Криминална и юридическа психология” има важна мисия – както при отчитане спецификата на психологията в тези сфера при изработването на стандарти за изпълнение, така и като методическо ръководство по отношение на другите Секции в процеса на подготовката на „Закон за дейността на психолозите“.

В тази връзка Секцията си поставя за цел решаването на няколко най-належащи задачи:

 1. Привличане на членове и приобщаването на психолозите от сферата на криминалната и юридическата практика към решаване настоящите задачи пред Дружеството на психолозите в РБ.
 2. Активно участие в изработването на стандарти за образователната, практическата, научно-изследователската и теоретичната работа в сферата криминалната, пенитенциарната и юридическата психология, в съдебнопсихологичната експертиза и т. н.
 3. Излъчване на състав от високо мотивирани, образовани и доказани в практиката експерти, които да формират Секционна комисия, ангажирана с управлението на дейностите, залегнали в Секцията „Криминална и юридическа психология”.
 4. Да дава методическа и експертна подкрепа на членовете на секцията при решаване на различни техни проблеми.
 5. Да организира стажове, продължаващо обучение и квалификация на млади специалисти, нуждаещи се от наставничество при навлизане в професията.
 6. Активно да участва в интеграцията на различните социални институции при възникване на кризисни ситуации и събития.
 7. Да работи за повишаване правната култура на обществото, превенция на престъпленията, за утвърждаване на ново морално-етичното обществено съзнание.
  .

Членове:

Доц. Неделчо Стойчев

Доц. Валери Тодоров

Доц. Емил Маджаров

проф. Георги Карастояов

Тотьо Боев

Петя Петрова

Благородна Бунева

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
В СФЕРАТА НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА ПСИХОЛОГИЯ

1. Задължителна минимална образователно-квалификационна степен:

бакалавър по специалност  „Психология“

2. Стаж:

 1. не се изисква стаж като психолог;
 2. наличието на стаж като психолог е допълнителен кредит.

3. Степени на професионална квалификация и критерии за приписването им са в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС) – т. 1О:

 1. бакалавър;
 2. бакалавър & магистър;
 3. бакалавър & магистър & доктор по психология;
 4. доктор на психологическите науки.

Длъжностни степени:

 1. инспектор – от VII до I (най-висока) степен;
 2. главен инспектор (началник лаборатория).

4. Заетост:

 1. научноизследователска работа в сферата на пенитенциарната психология;
 2. набиране и обработка на данни;
 3. литературни обзори и проучвания;
 4. диагностика;
 5. изготвяне на психологични профили;
 6. психологическо консултиране;
 7. редактиране на психологически текстове;
 8. организиране на психологически събития;
 9. преподавателска работа;
 10. профилирани функции в психологически екипи;
 11. и др.

Работи с лица от двата пола, от всички възрастови групи в оптимално физическо и психическо състояние.

Мястото за провеждане на психологическа работа – в психологически кабинет, в зали за провеждане на групова работа и обучения.

5. Присъщи на дейността стандарти (Професионална компетентност) – изисквания към специалиста при извършване на психологически дейности:

 1. задълбочено познава основните теоретически школи и направления в психологията – класически и съвременни;
 2. притежава задълбочени познания в областта на пенитенциарната, юридическата и криминалната психология;
 3. умения за осъществяване на кризисни интервенции и водене на преговори;
 4. Умения за водене на групова работа, провеждане на тренинги, тийм билдинги и обучения.
 5. Компетентности, свързани с познаване и правилно прилагане на нормативната база при работата с правонарушители и със служители от пенитенциарната институция.
 6. цени приноса на другите психолози в проблематиката, която разработва, и не допуска плагиатство в работата си;
 7. притежава умения за ефективна работа в екип и под ръководството на водещ на екипа.

6. Общи етични стандарти и стандарти за психологическа диагностика и оценяване:

 1. Действа по професионален и етичен начин като спазва професионалните стандарти на психолозите от пенитенциарната институция.
 2. Показва дължимата загриженост към оценяваните лица и проявява чувствителност в комуникацията с тях и другите заинтересовани страни.
 3. Спазва задължителна дискретност и конфиденциалност по отношение на придобита в работата с клиента информация;
 4. Притежава необходимата компетентност да извършва психологическо оценяване.
 5. Поема отговорност за избора и използването на тестове и други методи за оценяване в извършваната от него диагностика.
 6. Съхранява надеждно тестови материали и резултати от оценявания.
 7. Избира подходящи инструменти за психологическо оценяване от утвърдените тестови батерии.
 8. Осигурява справедливостта на психологическото оценяване и равнопоставеността на участниците в него.
 9. Своевременно предоставя информация на заинтересованите страни.
 10. Провежда оценяването при спазване на настоящите професионални стандарти и техническите указания, дадени в ръководствата за администрация на инструментите за оценяване.
 11. Следва стриктно стандартизираните процедури за оценяване.
 12. Правилно разчита и интерпретира резултатите от оценяването.
 13. Съобщава резултатите от оценяването на заинтересованите страни по ясен, професионален и конструктивен начин.

7. Стандарти за психологическо консултиране:

 1. Притежава необходимите знания, умения и опит, за да изпълнява ефективно, етично и надеждно своите задължения като консултант.
 2. Поддържа и надгражда своята професионална компетентност като консултант.
 3. Разбира ползата от това редовно да участва в професионални обучения, супервизия и менторство или коучинг и да следи напредъка на науката в своята област.
 4. Притежава умения за управление на процесите в консултативната дейност.
 5. Притежава умения за консултативна работа с лица с различни потребности от различни социални групи.
 6. Притежава умения за психологическа работа с персонала в пенитенциарната институция – подбор и оценка на персонала, оценка на представянето в работата, консултиране на служители относно тяхното кариерно и личностно развитие, оценка на професионалния стрес и организационния климат и консултиране на служители по лични въпроси.
 7. Притежава умения да провежда обучения, целящи развитието на различни „меки“ умения, като комуникация, работа в екип, социални умения, ангажираност и мотивация или свързани с организационното развитие и промяна.
 8. Може да комуникира ефективно в контекста на своята консултативна работа.
 9. Води и съхранява адекватно документацията, свързана с управлението на случаите – поддържа ефективна одитна пътека и работи за непрекъснатото подобряване на качеството на своята работа.
 10. Прави редовни аналитични и критични прегледи на своята дейност.