Секция: Клинична психология и психотерапия

Начало/Секция: Клинична психология и психотерапия
Секция: Клинична психология и психотерапия2021-07-12T22:53:18+03:00

Председател: Проф. дпсн Ваня Матанова
e-mail: matanovavanya@gmail.com

Работи в областта на клиничната психология, психотерапията и невропсихологията. Професор по клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски”, когнитивно-поведенчески психотерапевт, член на Дисертационния съвет по Клинична психология на Санкт-Петербургския Държавен Университет.
Директор на Институт за психично здраве и развитие, председател на Българската асоциация по клинична и консултативна психология, на Българската асоциация по дислексия и президент на фондация „Клинична психология в действие”.
Главен редактор на списание „Клинична и консултативна психология”, член на редакционния съвет на Българско списание за психиатрия, на списание Когнитивно-поведенческа психотерапия, на сп. Medical Psychology in Russia.
Специализирала в Русия, Англия, Ирландия, Шотландия, Белгия. Автор на 12 монографии и на над 200 научни статии.

Секретар: д-р Николай Бонев
e-mail: nikolaimbonev@gmail.com

Клиничен психолог и преподавател в магистърската програма по „Клинична психология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на психоаналитичната терапия и психоанализата, травмата и загубата, образа на тялото – развитие и нарушения. Член е на „Дружеството за психоаналитична терапия“ и кандидат на обучителната му програма; член е на редакционната колегия на списанието по „Клинична и консултативна психология“.
Специализирал оценка и категоризация на привързаността. Дипломиран съдия в областта на оценката на привързаността при възрастни (Дания, Копенхаген и САЩ, Калифорния – „Mills College“).

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Клинична психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция „Клинична психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

III Национален Конгрес по Клинична психология с международно участие – 15-18 октомври 2020 г.

Място за провеждане на Конгреса – Парк-хотел Витоша, София.

Форматът за провеждане на Конгреса е хибриден – предоставя се възможност на делегатите за участие на място или дистанционно (онлайн).

– Делегатите с присъствие в Парк хотел „Витоша“ ще получат делегатските си материали (книжка-програма) на мястото на събитието, възможност за участие в научни сесии и в изложение на фирми спонсори, участие в кафе паузи и обеди.

 – Делегатите, участващи чрез онлайн връзка ще получат код за достъп до научни сесии, пакет делегатски материали (книжка-програма + брошури на спонсори), изпратени чрез куриерска услуга, възможност за писмено задаване на въпроси към презентиращите лектори.

Срок за изпращане на резюмета – 30 юни 2020 г.
Срок за изпращане на електронните постери под формата на Power Point презентации, готови за излъчване – 15 септември 2020 г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА III НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Кратка справка за Секция Клинична психология и психотерапия

На 03. 06. 2020 г., онлайн се проведе събрание за учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България. На срещата присъстваха: проф. Ваня Матанова, проф. Орлин Тодоров, д-р Златомира Костова, д-р Николай Бонев, Мартин Колев.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

  1. Предложение за учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България.
  2. Предложение за избор на председател на секция Клинична психология и психотерапия.
  3. Предложение за избор на секретар на секция Клинична психология и психотерапия.

По точка 1. Проф. Матанова мотивира необходимостта от създаването на секция Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България. Тя отбеляза успехите на клиничните психолози и психотерапевти и все по-нарастващата необходимост от легитимирането на правоимащи клинични психолози и психотерапевти. Във връзка с това е необходимо създаването на легитимна структура, отговаряща за създаването на стандарти и контролираща практиката в областта на психичното здраве. Участващите в срещата единодушно подкрепиха направеното предложение.

Участващите в учредителното събрание решиха:

Всички гласуваха единодушно ЗА учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България.

По точка 2 от проф. Тодоров беше направено предложение , за председател на секцията да бъде избрана проф. дпсн Ваня Матанова.

Участващите приеха единодушно за председател на секция Клинична психология и психотерапия проф. дпсн Ваня Матанова.

По точка 3 проф. Матанова предложи за секретар на секция Клинична психология и психотерапия да бъде избран д-р Николай Бонев.

Участващите гласуваха единодушно за секретар на секция Клинична психология и психотерапия д-р Николай Бонев.

Приоритетни цели пред Секция Клинична психология и психотерапия:

  1. Доизграждане структурата на Секцията и привличане за съвместна работа на членовете на Дружеството – клинични психолози и психотерапевти.
  2. Разработване на професионални стандарти в областта на клиничната психология и психотерапията.

 

Учредители:

проф. Ваня Матанова,

проф. Орлин Тодоров,

д-р Златомира Костова,

д-р Николай Бонев,

Мартин Колев,

Веселина Неделчева.