Секция: Клинична психология и психотерапия

Секция: Клинична психология и психотерапия2023-05-09T00:01:23+03:00

Председател: Проф. дпсн Ваня Матанова
e-mail: matanovavanya@gmail.com

Работи в областта на клиничната психология, психотерапията и невропсихологията. Професор по клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски”, когнитивно-поведенчески психотерапевт, член на Дисертационния съвет по Клинична психология на Санкт-Петербургския Държавен Университет.
Директор на Институт за психично здраве и развитие, председател на Българската асоциация по клинична и консултативна психология, на Българската асоциация по дислексия и президент на фондация „Клинична психология в действие”.
Главен редактор на списание „Клинична и консултативна психология”, член на редакционния съвет на Българско списание за психиатрия, на списание Когнитивно-поведенческа психотерапия, на сп. Medical Psychology in Russia.
Специализирала в Русия, Англия, Ирландия, Шотландия, Белгия. Автор на 12 монографии и на над 200 научни статии.

Секретар: д-р Николай Бонев
e-mail: nikolaimbonev@gmail.com

Клиничен психолог и преподавател в магистърската програма по „Клинична психология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на психоаналитичната терапия и психоанализата, травмата и загубата, образа на тялото – развитие и нарушения. Член е на „Дружеството за психоаналитична терапия“ и кандидат на обучителната му програма; член е на редакционната колегия на списанието по „Клинична и консултативна психология“.
Специализирал оценка и категоризация на привързаността. Дипломиран съдия в областта на оценката на привързаността при възрастни (Дания, Копенхаген и САЩ, Калифорния – „Mills College“).

ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“

За членство в Секция „Клинична психология“ могат да кандидатстват само редовни членове на Дружеството на психолозите в Република България, които отговарят на стандартите за членство в Секцията. Кандидатите подават Заявление за регистрация (при първоначално включване в Секцията)/пререгистрация (след изтичане на 5-годишен период), придружено с указаните в него документи.

Заявления за членство и предоставените документи се изпращат сканирани по е-поща на адрес на Председателя на Секцията, публикуван на сайта на Дружеството (http://psychology-bg.org – Структури – Секции – Секция „Клинична психология“).

Спазване на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Секционните стандарти, Етичния кодекс и Устава е неотменно задължение на всеки член на Секцията!

Учредители:

проф. Ваня Матанова,
проф. Орлин Тодоров,
д-р Златомира Костова,
д-р Николай Бонев,
Мартин Колев,
Веселина Неделчева.

Членове:

Николай Георгиев Коларов
Ваня Маркова Динева
Митко Димитров Шошев
Карина Антонова Бялкова
Анелия Методиева Милошова
Христина Георгиева Дамянова
Златомира Георгиева Костова
Светла Николаева Стайкова
Ралица Емилова Михайлова
Надежда Любомирова Маркова
Андреа Жужанна Атанасова
Анета Петрова Атанасова
Велислава Николаева Николова

Елена Георгиева Николова
Мартин Валентинов Колев
Мая Руменова Кавалова
Ирина Руменова Вълнева
Елена Владимирова Тодорова
Ангела Венциславова Иванова
Николай Младенов Бонев
Венцислав Даниелов Ангелов
Ивайла Кирилова Георгиева
Цветелина Руменова Александрова-Тодорова
Елена Пенчева
Иванка Любомирова Митева
Милена Маринова
проф. дпсн Румяна Крумова-Пешева
Анелия Асенова Димитрова
Теодора Златкова Колева
Стефка Гигова
Искрен Георгиев Исаев

Асоциирани членове:

Мария Ганчева Методиева
Михаела-Анджела Панайотис Конду
Атанас Георгиев Ганчев

III Национален Конгрес по Клинична психология с международно участие – 15-18 октомври 2020 г.

Място за провеждане на Конгреса – Парк-хотел Витоша, София.

Форматът за провеждане на Конгреса е хибриден – предоставя се възможност на делегатите за участие на място или дистанционно (онлайн).

– Делегатите с присъствие в Парк хотел „Витоша“ ще получат делегатските си материали (книжка-програма) на мястото на събитието, възможност за участие в научни сесии и в изложение на фирми спонсори, участие в кафе паузи и обеди.

 – Делегатите, участващи чрез онлайн връзка ще получат код за достъп до научни сесии, пакет делегатски материали (книжка-програма + брошури на спонсори), изпратени чрез куриерска услуга, възможност за писмено задаване на въпроси към презентиращите лектори.

Срок за изпращане на резюмета – 30 юни 2020 г.
Срок за изпращане на електронните постери под формата на Power Point презентации, готови за излъчване – 15 септември 2020 г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА III НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Кратка справка за Секция Клинична психология и психотерапия

На 03. 06. 2020 г., онлайн се проведе събрание за учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България. На срещата присъстваха: проф. Ваня Матанова, проф. Орлин Тодоров, д-р Златомира Костова, д-р Николай Бонев, Мартин Колев.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

  1. Предложение за учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България.
  2. Предложение за избор на председател на секция Клинична психология и психотерапия.
  3. Предложение за избор на секретар на секция Клинична психология и психотерапия.

По точка 1. Проф. Матанова мотивира необходимостта от създаването на секция Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България. Тя отбеляза успехите на клиничните психолози и психотерапевти и все по-нарастващата необходимост от легитимирането на правоимащи клинични психолози и психотерапевти. Във връзка с това е необходимо създаването на легитимна структура, отговаряща за създаването на стандарти и контролираща практиката в областта на психичното здраве. Участващите в срещата единодушно подкрепиха направеното предложение.

Участващите в учредителното събрание решиха:

Всички гласуваха единодушно ЗА учредяване на секция по Клинична психология и психотерапия към Дружеството на психолозите в Република България.

По точка 2 от проф. Тодоров беше направено предложение , за председател на секцията да бъде избрана проф. дпсн Ваня Матанова.

Участващите приеха единодушно за председател на секция Клинична психология и психотерапия проф. дпсн Ваня Матанова.

По точка 3 проф. Матанова предложи за секретар на секция Клинична психология и психотерапия да бъде избран д-р Николай Бонев.

Участващите гласуваха единодушно за секретар на секция Клинична психология и психотерапия д-р Николай Бонев.

Приоритетни цели пред Секция Клинична психология и психотерапия:

  1. Доизграждане структурата на Секцията и привличане за съвместна работа на членовете на Дружеството – клинични психолози и психотерапевти.
  2. Разработване на професионални стандарти в областта на клиничната психология и психотерапията.

 

Go to Top