Председател: Румен Димитров Рачев – Магистър

Психолог, възпитаник на Софийски университет „Св. Кл. Оридски“ – Научноизследователски сектор и Медицинска академия, София – База 1, „Социална психиатрия“.
Основател и председател последователно на: Софийско Дружество за Психично Здраве, Институт по Училищна Психология, Колеж по Семейни Отношени, Национална Асоциация за Психично Здраве, Балканска Фондация за Психично Здраве и др.
Сътрудник на Световна Федерация за Психично Здраве – Световна Здравна Организация. Автор на магистърска програма и съосновател на департамент: Български Институт за Отношения между Хората/БИОХ/ – Нов Български Университет.
Консултант на Омбудсмана по въпросите на психичното здраве.
Директор на телевизия и автор на телевизионен психодраматичен театър.
Съосновател  в партньорство със Зерка и Джонатан Морено на Международна Академия Дж. Л. МОРЕНО на позиция  Директор. Психотерапевт  в клиника Канчелов.
Автор на първите български филми в областа на психологията, представени на Шестия и Седмия Национални конгрес по психология. Организатор на Първия и Втория Международен психологически филмов фестивал, проведени по време на Осмия и Деветия Конгреси по психология в България. Автор на проект „Създаването на филми като психотерапия“.

e-mail: rumen-d-rachev@abv.bgl

Секретар: Мария  Василева Джигрева – Магистър

Инженер – магистър ; „ Международни икономически отношения“ – магистър;  „ Счетоводство и контрол“ – магистър.
Участник и партньор в проектите:
„Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част първа“,  „Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част втора“, „Фройд за начинаещи с психодрама техники – Пролет 2017 година. Част първа“, „ПСИХОЛОГИЧЕН КИНО-ТЕАТЪР .  Животът на Дж. Л. МОРЕНО в резюме „ ,  „Как да създадем филм за Адлер-психология, обучение чрез участие за начина?“, „Първи международен  психологически филмов фестивал“ в рамките на VIII  международен Конгрес по психология , „Как да създадем филм ПСИХОЛОГИЯ на ЛЮБОВТА? Обучение чрез участие в процеса“ , „Кинодетектор на душата“, „Втори международен психологически филмов фестивал с основна тема „Създаването на филми като психотерапия“  в рамките на IX международен  Конгрес по психология , „Филмът на моя живот“.

e-mail: mariadzhigreva@abv.bg

КЛУБ „Кинопсихология“

Протокол от Общо събрание на членовете на Клуб „Кинопсихология“
София, 10 януари 2022 г.

Днес, 10.01.2022 г., в интернет платформата ZOOM, онлайн, се проведе Общо събрание на членовете на Клуб „Кинопсихология“ към Дружеството на психолозите в Република България.

Общото събрание се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за извършената работа;
 2. Избиране на Председател и Секретар;
 3. Предложение за идеен проект на Трети психологически филмов фестивал;

Учредителното събрание се председателства от Румен Рачев, при протоколчик Мария Джигрева.

На събранието присъстваха общо 8 члена – приложен списък.

Членовете обсъдиха, гласуваха и приеха следните решения:

 1. Обсъди се Годишен отчет на групата по психодрама с основна дейност – „Създаване на филми като психотерапия“. Работният процес на групата включва предоставяне на защитено пространство, в което се изгражда доверие и членовете на групата имат свободата да споделят, а конфиденциалността е основен приоритет, позовавайки се на етичните норми на БАП. В изминалият модул “ Любов“, всички от участниците заявиха желание да разкажат и съпреживеят отново, техни съкровени случки от миналото. След представянето на отделните сценарии, групата предлага проиграване на някои от значимите моменти, чрез които авторът може да разбере и осмисли по различен начин, улавяйки интерпретациите на своите колеги (не само думите, но и емоционалните реакции). По този начин групата подлага на дискусия мненията на всички и чрез психоаналитичният подход, прави връзка с подсъзнателните процеси и така формира по-висока зрялост. За постигане на по-ефективна терапевтична работа, в този проект участват и други видове изкуства, като музика и кино. Това съчетание от психоанализа, музика и картини от филми, цели да покаже историята на всеки автор да оживее и предаде посланието към публиката, така, че да предизвика лечебен ефект. Серията от филми, които групата ще представи има амбицията да затвърди и популяризира иновативният метод – „Създаване на филми като психотерапия“, не само за определени професии, но и за широката общественост.

Създадени са повече от 9 клипа, които ще бъдат в основата на Третия психологически филмов фестивал.

 1. За председател бяха предложени 3 кандидатури : Румен Рачев, Веселин Димитров и Мария Ковачева. С шест гласа за председател бе избран Румен Рачев.

За секретар се гласува за Мария Джигрева и Петя Станева с пет гласа бе избрана Мария Джигрева.

 1. Обсъди се провеждането на Трети психологически филмов фестивал.

Секретар-протоколист: Мария Джигрева                         Председател: Румен Рачев

 

Присъстващи членове

 • Румен Рачев
 • Румина Бауърс
 • Веселин Димитров
 • Мария Джигрева
 • Юри Попов
 • Мария Ковачева
 • Петя Станева
 • Таня Рейн

Кратка справка за Клуб Кино-психология

На 18.01.2021 г., се състоя УЧРЕДИТЕЛНО събрание на Клуб: „Кинопсихология“ към Дружестовото на психолозите в Република България.

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на клуб към Дружеството на психолозите на Република България. Избор на име на клуба;
2. Вземане на решение относно целите на клуба и средствата за постигането им;
3. Вземане на решение относно органите на клуба. Мандат;
4. Приемане на стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на кинопсихологията;
5. Разни.

Учредителното събрание се председателства от Румен Рачев, при протоколчик – Мария Джигрева.

Учредителите гласуваха и приеха следните РЕШЕНИЯ:

1.1. След обосноваване на необходимостта от учредяване на клуб във връзка с дейността по създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапевтична дейност, учредителите с единодушие приеха решение по учредяване на клуб по професионално направление към Дружеството на психолозите на Република България.

1.2. С мнозинство се прие името на клуба: „Кино-психология“. На английски името на клуба се изписва по следния начин: Film based Psychology.

2.1. Учредителите набелязаха следните цели на клуба „Кинопсихология“:

 Популяризиране дейността на клуба, а именно създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапия, не само сред психологическата общност, а и сред по-широк кръг специалисти в обществото;

 Намиране на съмишленици и нови членове, развитие на общност от професионалисти и любители в областта на Кинопсихологията;

 Създаване на творческа среда за съхраняване и развитие на дейността на членовете на клуба;

 Развиване на научно-изследователска дейност чрез използване методите на Кинопсихологията. Обучение на новите членове на клуба и други съмишленици.

2.2. Основните средства за постигане целите на клуба ще бъдат:

 Организиране на групови психотерапевтични курсове;

 Организиране на периодични срещи, семинари, уебинар и конгреси;

 Организиране и провеждане на Международен психологически филмов фестивал;

 Установяване на контакти и отношения с психолози от различни професионални направления, специалисти и експерти в други сфери на обществения живот, национални и международни организации и институции;

 Публикуване и разпространение на материали с текстово, аудио и видеосъдържание с цел популяризиране дейността на клуба.

3.1. Клуб „Кинопсихология“ ще функционира чрез следните органи:

 Общо събрание на членовете на клуба;

 Председател на клуба;

 Секретар на клуба.

3.2. Председателят и Секретарят се избират от Общото събрание на членовете, в настоящия случай от Учредителното събрание, за срок от 1 (една) година, с възможност да бъдат преизбирани без ограничение.

3.3. Учредителното събрание избра за Председател на клуба Румен Рачев.

3.4. Учредителното събрание избра за Секретар на клуба Мария Джигрева.

4. Учредителното събрание прие стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на Кинопсихологията.

5. Учредителното събрание възложи на Секретаря на клуба да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите от настоящото Учредително събрание решения и да заяви за вписване към ДПРБ новосъздадения клуб „Кинопсихология“.

С изчерпване на дневния ред Учредителното събрание без закрито.

Основната  цел на клуба е чрез  психодраматични, психоаналитични  и други методи , чрез  творчеството на участниците, проигравайки в защитена среда вълнуващите ги несъзнавани  проблеми,  да създадат  филми, видеоклипове, имащи  терапевтичен  ефект за създателите  и авторите.

Учредители:

Мария Джигрева

Мария Ковачева

Мирела Денева

Милена Христова

Румен Рачев

Румина Бауърс

Софи Баланова