Председател: Румен Димитров Рачев – Магистър

Психолог, възпитаник на Софийски университет „Св. Кл. Оридски“ – Научноизследователски сектор и Медицинска академия, София – База 1, „Социална психиатрия“.
Основател и председател последователно на: Софийско Дружество за Психично Здраве, Институт по Училищна Психология, Колеж по Семейни Отношени, Национална Асоциация за Психично Здраве, Балканска Фондация за Психично Здраве и др.
Сътрудник на Световна Федерация за Психично Здраве – Световна Здравна Организация. Автор на магистърска програма и съосновател на департамент: Български Институт за Отношения между Хората/БИОХ/ – Нов Български Университет.
Консултант на Омбудсмана по въпросите на психичното здраве.
Директор на телевизия и автор на телевизионен психодраматичен театър.
Съосновател  в партньорство със Зерка и Джонатан Морено на Международна Академия Дж. Л. МОРЕНО на позиция  Директор. Психотерапевт  в клиника Канчелов.
Автор на първите български филми в областа на психологията, представени на Шестия и Седмия Национални конгрес по психология. Организатор на Първия и Втория Международен психологически филмов фестивал, проведени по време на Осмия и Деветия Конгреси по психология в България. Автор на проект „Създаването на филми като психотерапия“.

e-mail: rumen-d-rachev@abv.bgl

Секретар: Мария  Василева Джигрева – Магистър

Инженер – магистър ; „ Международни икономически отношения“ – магистър;  „ Счетоводство и контрол“ – магистър.
Участник и партньор в проектите:
„Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част първа“,  „Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част втора“, „Фройд за начинаещи с психодрама техники – Пролет 2017 година. Част първа“, „ПСИХОЛОГИЧЕН КИНО-ТЕАТЪР .  Животът на Дж. Л. МОРЕНО в резюме „ ,  „Как да създадем филм за Адлер-психология, обучение чрез участие за начина?“, „Първи международен  психологически филмов фестивал“ в рамките на VIII  международен Конгрес по психология , „Как да създадем филм ПСИХОЛОГИЯ на ЛЮБОВТА? Обучение чрез участие в процеса“ , „Кинодетектор на душата“, „Втори международен психологически филмов фестивал с основна тема „Създаването на филми като психотерапия“  в рамките на IX международен  Конгрес по психология , „Филмът на моя живот“.

e-mail: mariadzhigreva@abv.bg

Кратка справка за Клуб Кино-психология

На 18.01.2021 г., се състоя УЧРЕДИТЕЛНО събрание на Клуб: „Кинопсихология“ към Дружестовото на психолозите в Република България.

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на клуб към Дружеството на психолозите на Република България. Избор на име на клуба;
2. Вземане на решение относно целите на клуба и средствата за постигането им;
3. Вземане на решение относно органите на клуба. Мандат;
4. Приемане на стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на кинопсихологията;
5. Разни.

Учредителното събрание се председателства от Румен Рачев, при протоколчик – Мария Джигрева.

Учредителите гласуваха и приеха следните РЕШЕНИЯ:

1.1. След обосноваване на необходимостта от учредяване на клуб във връзка с дейността по създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапевтична дейност, учредителите с единодушие приеха решение по учредяване на клуб по професионално направление към Дружеството на психолозите на Република България.

1.2. С мнозинство се прие името на клуба: „Кино-психология“. На английски името на клуба се изписва по следния начин: Film based Psychology.

2.1. Учредителите набелязаха следните цели на клуба „Кинопсихология“:

 Популяризиране дейността на клуба, а именно създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапия, не само сред психологическата общност, а и сред по-широк кръг специалисти в обществото;

 Намиране на съмишленици и нови членове, развитие на общност от професионалисти и любители в областта на Кинопсихологията;

 Създаване на творческа среда за съхраняване и развитие на дейността на членовете на клуба;

 Развиване на научно-изследователска дейност чрез използване методите на Кинопсихологията. Обучение на новите членове на клуба и други съмишленици.

2.2. Основните средства за постигане целите на клуба ще бъдат:

 Организиране на групови психотерапевтични курсове;

 Организиране на периодични срещи, семинари, уебинар и конгреси;

 Организиране и провеждане на Международен психологически филмов фестивал;

 Установяване на контакти и отношения с психолози от различни професионални направления, специалисти и експерти в други сфери на обществения живот, национални и международни организации и институции;

 Публикуване и разпространение на материали с текстово, аудио и видеосъдържание с цел популяризиране дейността на клуба.

3.1. Клуб „Кинопсихология“ ще функционира чрез следните органи:

 Общо събрание на членовете на клуба;

 Председател на клуба;

 Секретар на клуба.

3.2. Председателят и Секретарят се избират от Общото събрание на членовете, в настоящия случай от Учредителното събрание, за срок от 1 (една) година, с възможност да бъдат преизбирани без ограничение.

3.3. Учредителното събрание избра за Председател на клуба Румен Рачев.

3.4. Учредителното събрание избра за Секретар на клуба Мария Джигрева.

4. Учредителното събрание прие стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на Кинопсихологията.

5. Учредителното събрание възложи на Секретаря на клуба да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите от настоящото Учредително събрание решения и да заяви за вписване към ДПРБ новосъздадения клуб „Кинопсихология“.

С изчерпване на дневния ред Учредителното събрание без закрито.

Основната  цел на клуба е чрез  психодраматични, психоаналитични  и други методи , чрез  творчеството на участниците, проигравайки в защитена среда вълнуващите ги несъзнавани  проблеми,  да създадат  филми, видеоклипове, имащи  терапевтичен  ефект за създателите  и авторите.

Учредители:

Мария Джигрева

Мария Ковачева

Мирела Денева

Милена Христова

Румен Рачев

Румина Бауърс

Софи Баланова