Председател: Румен Димитров Рачев – Магистър

Психолог, възпитаник на Софийски университет „Св. Кл. Оридски“ – Научноизследователски сектор и Медицинска академия, София – База 1, „Социална психиатрия“.
Основател и председател последователно на: Софийско Дружество за Психично Здраве, Институт по Училищна Психология, Колеж по Семейни Отношени, Национална Асоциация за Психично Здраве, Балканска Фондация за Психично Здраве и др.
Сътрудник на Световна Федерация за Психично Здраве – Световна Здравна Организация. Автор на магистърска програма и съосновател на департамент: Български Институт за Отношения между Хората/БИОХ/ – Нов Български Университет.
Консултант на Омбудсмана по въпросите на психичното здраве.
Директор на телевизия и автор на телевизионен психодраматичен театър.
Съосновател  в партньорство със Зерка и Джонатан Морено на Международна Академия Дж. Л. МОРЕНО на позиция  Директор. Психотерапевт  в клиника Канчелов.
Автор на първите български филми в областа на психологията, представени на Шестия и Седмия Национални конгрес по психология. Организатор на Първия и Втория Международен психологически филмов фестивал, проведени по време на Осмия и Деветия Конгреси по психология в България. Автор на проект „Създаването на филми като психотерапия“.

e-mail: rumen-d-rachev@abv.bgl

Секретар: Мария  Василева Джигрева – Магистър

Инженер – магистър ; „ Международни икономически отношения“ – магистър;  „ Счетоводство и контрол“ – магистър.
Участник и партньор в проектите:
„Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част първа“,  „Фройд за начинаещи с психодрама техники. Част втора“, „Фройд за начинаещи с психодрама техники – Пролет 2017 година. Част първа“, „ПСИХОЛОГИЧЕН КИНО-ТЕАТЪР .  Животът на Дж. Л. МОРЕНО в резюме „ ,  „Как да създадем филм за Адлер-психология, обучение чрез участие за начина?“, „Първи международен  психологически филмов фестивал“ в рамките на VIII  международен Конгрес по психология , „Как да създадем филм ПСИХОЛОГИЯ на ЛЮБОВТА? Обучение чрез участие в процеса“ , „Кинодетектор на душата“, „Втори международен психологически филмов фестивал с основна тема „Създаването на филми като психотерапия“  в рамките на IX международен  Конгрес по психология , „Филмът на моя живот“.

e-mail: mariadzhigreva@abv.bg

Кратка справка за Секция Кино-психология

На 18.01.2021 г., се състоя УЧРЕДИТЕЛНО събрание на Секция: „Кинопсихология“ към Дружестовото на психолозите на Република България.

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на секция към Дружеството на психолозите на Република България. Избор на име на секцията;
2. Вземане на решение относно целите на секцията и средствата за постигането им;
3. Вземане на решение относно органите на секцията. Мандат;
4. Приемане на стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на кинопсихологията;
5. Разни.

Учредителното събрание се председателства от Румен Рачев, при протоколчик – Мария Джигрева.

Учредителите гласуваха и приеха следните РЕШЕНИЯ:

1.1. След обосноваване на необходимостта от учредяване на секция във връзка с дейността по създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапевтична дейност, учредителите с единодушие приеха решение по учредяване на секция по професионално направление към Дружеството на психолозите на Република България.

1.2. С мнозинство се прие името на секцията: „Кино-психология“. На английски името на секцията се изписва по следния начин: Film based Psychology.

2.1. Учредителите набелязаха следните цели на секция: „Кинопсихология“:

 Популяризиране дейността на секцията, а именно създаването на филми/видеоклипове като форма на психотерапия, не само сред психологическата общност, а и сред по-широк кръг специалисти в обществото;

 Намиране на съмишленици и нови членове, развитие на общност от професионалисти и любители в областта на Кинопсихологията;  Създаване на творческа среда за съхраняване и развитие на дейността на членовете на секцията;

 Развиване на научно-изследователска дейност чрез използване методите на Кинопсихологията. Обучение на новите членове на секцията и други съмишленици.

2.2. Основните средства за постигане целите на секцията ще бъдат:

 Организиране на групови психотерапевтични курсове;

 Организиране на периодични срещи, семинари, уебинар и конгреси;

 Организиране и провеждане на Международен психологически филмов фестивал;

 Установяване на контакти и отношения с психолози от различни професионални направления, специалисти и експерти в други сфери на обществения живот, национални и международни организации и институции;

 Публикуване и разпространение на материали с текстово, аудио и видеосъдържание с цел популяризиране дейността на секцията.

3.1. Секция „Кинопсихология“ ще функционира чрез следните органи:

 Общо събрание на членовете на секцията;

 Председател на секцията;

 Секретар на секцията.

3.2. Председателят и Секретарят се избират от Общото събрание на членовете, в настоящия случай от Учредителното събрание, за срок от 1 (една) година, с възможност да бъдат преизбирани без ограничение.

3.3. Учредителното събрание избра за Председател на секцията Румен Рачев.

3.4. Учредителното събрание избра за Секретар на секцията Мария Джигрева.

4. Учредителното събрание прие стандарти за изпълнение на психологически дейности в сферата на Кинопсихологията.

5. Учредителното събрание възложи на Секретаря на секцията да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите от настоящото Учредително събрание решения и да заяви за вписване към ДПРБ новосъздадената секция: „Кинопсихология“.

С изчерпване на дневния ред Учредителното събрание без закрито.

Основната  цел на секцията е чрез  психодраматични, психоаналитични  и други методи , чрез  творчеството на участниците, проигравайки в защитена среда вълнуващите ги несъзнавани  проблеми,  да създадат  филми, видеоклипове, имащи  терапевтичен  ефект за създателите  и авторите.

Учредители:

Мария Джигрева

Мария Ковачева

Мирела Денева

Милена Христова

Румен Рачев

Румина Бауърс

Софи Баланова