Уважаеми колеги,

От 5 август 2022 г., след като успешно премина през проверка за съответствие с изискванията за научно публикуване, съпоставими с тези в Web of Science, Българско списание по психология е включено в престижната база данни на Central and Eastern European Online Library – CEEOL (Централна и Източноевропейска Онлайн Библиотека).

Списанието получи одобрение за включване в базата данни на CEEOL без формални корекции и препоръки. Това би било невъзможно без съобразяването със строгите научни критерии, прилагани от редакционната колегия на списанието и рецензентите.

CEEOL е създадена през 1999 г. и през последните години се утвърди като най-влиятелното хранилище за публикации в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. За разлика от натиска върху научната общност за публикуване на научните изследвания на английски език, от самото си създаване CEEOL се застъпва за запазване и насърчаване на публикуването на родните езици на авторите и прави публикуваното на повече от 50 езика – съдържание достъпно за научната общност от цял свят. Процесът на разпространение на съдържанието в CEEOL включва и следните системи за индексиране и търсене: Google Scholar, ProQuest ́s Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma, EBSCO ́s EDS Discovery Service and Knowledge Base, TDNet и OCLC. Партньорството на CEEOL с Clarivate Analytics (собственик на Web of Science) позволява на редакторите на Web of Science да имат достъп до платформата CEEOL за по-лесен анализ, подбор и индексиране на списанията в CEEOL, които представляват интерес за общността на Web of Science.

Каним всички специалисти, разработващи практически или теоретични теми на психологията, да публикуват резултатите от своята работа на страниците на списанието, което от 1973 г. е официален печатен орган на Дружеството на психолозите. Призоваваме ви да съхраним заедно престижния имидж на списанието и публикациите в него с високо стойностни материали!

За да ви улесним в разработването и в техническото оформление на вашите публикации, насочваме вниманието ви към „Изисквания към авторите, поместени на сайта на ДПРБ. Стриктното спазване на стандартите, поместени там, е задължително условие за публикуване в списанието!

Изпращайте материалите си на имейла на Дружеството – office@psychology-bg.org. Срокът за предаване на статии за отпечатване в броя 2023 г. е 28 февруари 2023 г.

Спорна работа и до скоро!

Главен редактор на Българско списание по психология
Проф. Г. Карастоянов