Координатор: Пламен Илиянов Петков
E-mail: klonsliven@gmail.com

Психолог/психотерапевт под супервизия. Бакалавърска степен по психология в НБУ, както и магистърска степен по „Организационна и социална психология“. Завършена семестриално магистърска степен и от Академията на МВР, специалност „Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“. GCDF сертифициран кариерен консултант.
Психотерапевт под супервизия съм в направлението „психодрама“ (психодрама-асистент).
Интереси в сферата на социалната, организационната и индустриална психология, когнитивна психология и психотерапия.
Работи като психолог към Център за обществена подкрепа, град Сливен и е кандидат-докторант към БАН, ИИНЧ в секция „Социална, трудова и консултативна психология“.

Секретар:
Силвия Паскова Спасова
Асоцииран член – студент по психология.
E-mail: Spasovasb01@gmail.com

Зам.-секретар:
Кремена Рускова Събева

Асоцииран член – студент по психология.
E-mail: k.sabeva@outlook.com

Кратка справка за Клон СЛИВЕН:

Днес, 25.05.2022 г, в гр. Сливен се проведе учредително събрание на Регионален клон – Сливен на Дружеството на психолозите в Република България. На събранието присъстваха 14 психолози от града, които единодушно изразиха желание да създадат клон към Дружеството на психолозите, да станат негови членове-учредители и в който да привлекат колегите си от региона за активно професионално общуване.

Гости на събранието:
Проф. Сава Джонев – председател на Дружеството на психолозите в Република България;
Г-н Стою Недин – зам.-председател на Дружеството.

Дневен ред:

 1. Учредяване на клон към ДПРБ – Сливен:
  • Избор на координатор на Регионален клон – Сливен;
  • Избор на протоколчик;
  • Избор на секретар;
  • Набелязване на стратегия за работа на клона.
 1. Функции на клоновете на ДПРБ в ситуацията на регулирана професия.
 2. EuroPsy сертификацията – условия за кандидатстване и процедура.
 3. Значение на интервизията в практиката на психолозите. Организиране, методически насоки и супервизия на процесите.

Изказвания:

По 1. точка за координатор на Регионален клон Сливен бе предложен Пламен Петков. Други предложения не постъпиха. След гласуване единодушно с 14 гласа „За“ учредителното събрание взе
РЕШЕНИЕ: Избира за координатор на Регионален клон Сливен Пламен Петков.
За протоколчик на заседанията на Регионален клон Сливен бе предложена Биляна Стоянова.
След гласуване единодушно с 14 гласа „За“ учредителното събрание взе
РЕШЕНИЕ: Избира за протоколчик  Биляна Стоянова.
За секретар на Регионален клон Сливен бе предложена Силвия Спасова. Други предложения не постъпиха. След гласуване единодушно с 14 гласа „За“ учредителното събрание взе
РЕШЕНИЕ: Избира за секретар на Регионален клон Сливен Силвия Спасова.
Координаторът Пламен Цветков предложи в екипа на Регионален клон Сливен да бъде включен и заместник-секретар. След обсъждане и гласуване с 14 гласа „За“ Учредителното събрание взе
РЕШЕНИЕ: Избира за заместник-секретар на Регионален клон Сливен Кремена Събева.
Относно стратегията за работа на клона се възприе идеята за ежемесечни срещи в последния четвъртък от 17:30 часа за обсъждане на въпроси от общ интерес и значение. Председателят на ДПРБ увери присъстващите, че Дружеството ще осигури наемането на залата до края на годината, за да подпомогне старта в работата на клона.

По 2. точка проф. Сава Джонев  разясни какви са функциите на клоновете на ДПРБ в ситуацията на регулирана професия. Обстойно се обсъдиха мотивите за учредяване на Регионален клон Сливен. Набелязани бяха основните акценти в Стратегията за развитие на местната структура, която ще бъде разработена от сформирания екип: професионална подкрепа, обмяна на опит, срещи със специалисти от други места, кроскултурни изследвания.

По 3. точка проф. Джонев запозна колегията с EuroPsy сертификацията – изисквания, критерии, възможности за израстване. Обърна внимание на рисковете, които носи деквалификацията  и на възможностите, които дава EuroPsy сертификацията.
Пламен Цветков постави въпроса за колегите само с магистратура по психология. Казусът остана отворен, с идеята да бъде обследван и дискутиран в бъдеща среща, но беше отбелязано, че задължителното изискване за EuroPsy сертификацията са: 300 ECTS, 7500 часа учебна заетост, съдържателно съответствие на изучаваните дисциплини на EuroPsy регламентацията, както и една година практика (60 ECTS /1500 часа) под супервизия!

По 4. точка г-н Стою Недин представи възможностите стратегията на клона да включи организиране на интервизия и  щрихира полезността на подобни групи в практиката на психолозите. Даде методически насоки за организирането на тези процеси: изясни функциите на медиатора, на докладващия свой казус и на групата. Ангажира се с провеждане на първия семинар за интервизия на клона.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколирал: Биляна Стоянова

Председател на ДПРБ – Регионален клон Сливен: Пламен Петков

Членове-учредители:

Пламен Илиянов Петков – координатор

Силвия Паскова Спасова – секретар

Кремена Рускова Събева – зам.-секретар

Биляна Янкова Стоянова

Димитринка Петкова Петкова

Емне Редвиева Боя

Пламен Христов Гагамов

Ралица Стойкова Димитрова

Симпатизанти-учредители:

Вилиана Станиславова Станилова

Десислава Миткова Дженкова

Моника Дойчинова Симеонова-Ингилизова

Радина Стоянова Байнашева

Силвия Димова Петрова