Координатор: Татяна Жекова

Образование: психологическо –  магистър по психология (ВТУ); педагогическо – бакалавър по Социална педагогика със специализация по психология (ШУ); медицинско – бакалавър по Здравни грижи (ИПЗК);  СКЕНАР – терапевт І –во ниво,  октомври,  2005 г.; ІІ – ниво  март, 2009 г.
Сертифициран хипнотизатор и хипнотерапевт (Българска Асоциация по Хипноза) и клиничен хипнотерапевт (Българска Асоциация по Клинична Комуникация и Хипноза). Дипломиран психодрама асистент (ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“).
psy_tan@abv.bg
тел.: 0888 503 888

Кратка справка за клон СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ на портфолиото:

1. Задължава ни да бъдем отговорни за своите действия и е специфично средство за публичност и комуникативност.

2. Изразените по такъв начин нагласи и отговорности осигуряват рамка, необходима за формулирането на целите и задачите на ПР-специалиста (промоция и реклама), за определяне на бюджет, за подбор на качествени професионалисти, за подготовка на съответни програми, проекти и за оценка въздействието им.

Портфолио на ДПРБ-Русе

Нашата история:

Съгласно Стратегията за развитие на регионални структури (клонове) на ДПРБ, обсъдена и приета на редовно заседание на УС на 26. 02. 2007 г., след проведено учредително събрание се състоя официално откриване на Регионален клон – Русе.

    Събитето се състоя на 27. 03. 2008 г. в мотел „Рай“ в присъствието на над 40 психолози  от Русе, гости от русенската общественост и русенския бизнес, както и председателя на ДПБ д-р Пламен Димитров и доц. д-р Иван Иванов (ВТУ). Приветствия бяха поднесени от д-р Пламен Димитров, Татяна Жекова – координатор на клона и поднесен поздравителен адрес от Кмета на Община – Русе.

Оттогава участваме  в редица местни инициативи с цел популяризиране на професията на психолога в обществения живот на града: ” Ден на отворените врати” и директна среща с хората, „ Отворена комуникация” – уъркшопи с участието на деца и възрастни. Първоюнска инициава съвместно с Младежки дом за безплатни  консултации на деца и родители. Статии към местни издания по актуални теми и др.

Нашата мисия:

Да повишим качеството и имиджа на психологията в Русенски регион.

Нашите цели:

  • Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото.
  • Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги.
  • Запознаване на широката общественост с дейността на Дружеството и в частност с работата на психолозите.
  • Популяризиране на грижите за психичното здраве като също толкова важни, колкото тези за физическото.
  • Информиране на обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога.
  • Грижа за бъдещето на младите хора, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация.
  • Защита на професионалните интереси на психолозите.
  • Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други.
  • Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които не противоречат на законите на Република България.

Нашата визия: ДПРБ-Русе ще осигури висококачествени професионални услуги в сферата на Психологията и Психотерапията в Русенски регион.

Нашата стратегия: Ние ще постигнем своята визия, като използваме метода на Стратегическия маркетинг. Безкомпромисно ще задоволяваме изцяло нуждите на потребителя. Ще превърнем хората, с които работим в наши посланици. Ще заемем водеща позиция сред гилдията в страната и ще гарантираме превъзходни резултати за потребителите на нашите услуги.

Нашите ценности:

Потребители:
Ние уважаваме гледната точка на клиента за проблема.
Отчитаме неговият индивидуален жизнен опит и предпочитания.
Обсъждаме само тези аспекти от проблема, за които клиента иска да говори.
Спазваме златното правило за строга конфиденциалност.
Вярваме във възможностите на човек да се справи с възникналите трудности.

Кадри: Нашите успехи зависят от личности, доказали своя висок професионализъм, работещи в сферата на Психологията и Психотерапията, винаги с готовност за реорганизация на своето работно време с оглед подпомагане дейността на ДПРБ-Русе.

Отговорности: Ние очакваме отлично представяне на нашите специалисти и сме отговорни за своите действия. Нашите Лидери  са си поставили ясни цели и очаквания. Те подкрепят, осигуряват и търсят непрекъсната обратна връзка.

Граждански отношения:
Ние подкрепяме общините в Русенски регион, където планираме да развием своята дейнос.
Ще се придържаме към най-високи стандарти на етично поведение.
Поемаме отговорност за провеждане на въвеждащи обучения и последващи трениги с тематично и общо съдържание и надграждащ характер, предназначени за широк кръг професионалисти, доброволци и представители на структури на Гражданското общество, работещи в полето на превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Нашите предпочитания:

Да подпомагаме специалистите в областта на социалните науки, да информираме обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога.
Да организираме семинари, курсове, лекции и тренинги, да предоставяме експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място – социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика.
Да работим с други неправителствени организации в страната и чужбина, с цел повишаване качеството и имиджа на психологията в Русенски регион и популяризиране на делото ѝ.

Нашата среда за реализация:

Град Русе и региона.

Нашите ресурси:

Висококвалифицирани специалисти  работещи в сферата на психологията и психотерапията – индивидуално, групово, фамилно и детско-юношеско психологическо консултиране.

Нашите силни страни:

ДПРБ-Русе разполага със специалисти, обучавани в различни психотерапевтични направления, работещи в сферата на индивидуално, групово и корпоративно консултиране, психологическо подпомагане и терапия при емоционални и личностни проблеми.

Членове:
Ангелова, Младенка Ангелова
Ангелова-Барболова,
Николина Станчева
Беджева, Диана Богомилова
Василева, Нина Венелинова
Владимирова, Анелия Ангелова
Динева, Ваня
Жекова, Татяна
Иванова, Звезделина Великова

Минкова, Марита Ангелова
Митева-Чорбаджийска, Кремена Петрова
Моллова, Десислава Сашева
Пенчева, Миглена Иванова
Тодорова, Боряна Богословова
Чешмеджиева, Петя Георгиева

Асициирани членови:
Хаджиева, Станислава Върбанова