Координатор: Доц. Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

Висше образование: Дефектология с придобита квалификация Дефектолог-логопед, Психология, квалификация по Клинична и консултативна психология, доктор по Педагогическа и възрастова психология.
Доцент по Педагогическа и възрастова психология.
Преподавател, Философски факултет, катедра „Психология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Ръководител Катедра „Психология“.
Друг опит: средно образование с математическа насоченост специалност Оператор-програмист на ЕИМ; СОУ за деца с нарушен слух – гр. София, Възпитател, Учител; Учител по психология и училищен психолог; ДМСГД – гр. Дебелец и Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново.

brachkova@gbg.bg

Среща на психолози от Велико Търново с УС на ДПРБ

В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите в Република България, приета на Общото събрание – 18.10.2021 г., Управителният съвет, съвместно с Регионалните клонове и Висшите учебни заведения по места  стартира поредица от срещи с университетски преподаватели, практикуващи психолози и студенти по психология в цялата страна.

Тема на срещите е „Регулацията на професионалната дейност на психолозите, заложена в Устава на ДПРБ“.

В деня на стартирането на кампанията за прием на членове в Секциите на Дружеството – 15.11.2021 г. – с психолозите от Велико Търново в платформата Zoom беше организирана среща на психологическата общност от града с членове на Управителния съвет на ДПРБ, на която бяха представени новите регулативни подходи, залегнали в Устава:

 1. Условия за пълноправно членство в Дружеството.
 2. Секционна структура на организация на Дружеството.
 3. Стандарти за изпълнение на психологически дейности.
 4. Регистър – секционна организация.
 5. Тестов комитет.
 6. Контрол.
 7. Санкции.
 8. Регионални клонове.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СРЕЩАТА В PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Втората част на срещата беше посветена на планираните конкретни действия по внедряването на Секционната организация в работата на всяка отделна Секция на Дружеството и сроковете за това:

ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

    1.    Набелязване на Секционна комисия         31 Октомври
    2.    Окончателно дефиниране на Стандартите         15 Ноември
    3.    Кампания за набиране на членове за Секцията         от 15 Ноември до 15 Декември
    4.    Класиране за членство в Секцията         от 15 Декември до 15 Януари
    5.    Провеждане на Общо събрание на Секцията         от 15 Януари до 31 Януари

.

Засегната беше и темата за „Българското списание по психология”. Бяха подчертани неговите големи възможности не само да популяризира научните постижения на членовете на Дружеството в психологията, но и да допринася за тяхното професионално и кариерно израстване. Беше отправена покана за изпращане на материали за списанието, като авторите се съобразяват със следните срокове:

СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТ

    28 февруари – 2022         Краен срок за предаване на материалите
    01-15 март – 2022         Изработване на Рецензии
    16-31 март – 2022         Корекции от авторите след рецензиите
    01-30 април – 2022         Редактиране и страниране
    01-15 май – 2022         Отпечатване

.

Третата част беше посветена на въпроси на участниците и обратна информация за резултатите от срещата.

Въпроси и отговори:

 1. Проблем ли е, ако човек иска да членува и в друга организация – например, аз се готвя за психотерапевт и дали ще мога да членувам в психотерапевтично сдружение?”

Няма причина членуването в друга психологическа или непсихологическа асоциация, да е препятствие за членство в Дружеството на психолозите, стига да не е антисоциална. Няма конфликт на интереси. Напротив на лице е допълване на приносите, щом са от полза за обществото.

 1. Има ли възможност за студентите още преди да се дипломират да членуват в Дружеството на психолозите?”

За тях Уставът предвижда „асоциирано членство”. Те се вписват във втората част на Регистъра, заплащат половин членски внос, имат ограничени права в Общото събрание, но когато се дипломират, членството им се трансформира в „редовно”.

 1. Медицинската психология, дали влиза в някоя от Секциите, защото я няма като дисциплина никъде в тях?

Щом висшето образование е по психология, без значение от кой университет е, стига да е акредитиран, това дава право за членство в Дружеството. Мястото на такъв кандидат вероятно е в Секция „Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия”, която включва: Клиничен психолог, Здравен психолог, Специална психология, Консултативен психолог, Психолог с психотерапевтична квалификация. Мястото на Медицинската психология е в тази Секция.
По обхватно беше пояснено, че идеята на регулацията е да се даде автономия на Секциите, които сами да формират своя предмет на дейност, своята среда и професионално поведение. Че някои моменти ще бъдат допълвани в процеса на развитие на Секционната структура в подзаконови актове, наредби, правилници.

В обратната информация от присъстващите беше отбелязано задоволството от подобна форма на общуване, където да се изяснява в доброжелателна атмосфера и дружелюбен тон същността на регулацията, залегнала в Устава. Изразена беше надеждата, че така нещата се случват по-лесно и, че в бъдеще тези срещи следва да се превърнат в редовна форма на общуване между ръководството и членовете на Дружеството .

Кратка справка за клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Протокол от проведено учредително събрание на клон Велико Търново
към Дружеството на психолозите в Република България
 

Днес, 15.05.2020 г. в гр. Велико Търново се проведе учредително събрание на Клон Велико Търново на Дружеството на психолозите в Република България.

На събранието присъстваха:

 1. Доц. д-р Милена Емилова Моцинова – Бръчкова – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
 2. Доц. д-р ПресиянСветозаров Бургов – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
 3. Ас. д-р Доротея Росенова Дунева – преподавател в катедра „Психология“, Философски факултет на ВТУ
 4. Симона Бориславова Трифонова – докторант попсихология, ВТУ
 5. Стела Кънчева Серафимова – психолог към ДПБ – с. Церова кория, магистърска програма „Приложна психология“ към ВТУ

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на ДПРБ учредителното събрание избра за  Координатор на Регионалния клон – Велико Търново доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова, за секретар доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов.

Определи като територия на действието си гр. Велико Търново и Великотърновска община. Определи за  седалище на Регионалния клон на ДРУЖЕСТВОТО  гр. Велико Търново и предлага на Управителния съвет и Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО да утвърдят с официално решение създаването на Регионалния клон – Велико Търново.

15.05.2020г.                          Протоколирал: гл. ас. Доротея Дунева
гр. В. Търново                      Утвърдил: доц. д-р Милена Моцинова – Бръчкова

Великотърновски университет  „Св.Св.Кирил и  Методий” –
Катедра „Психология“
Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков”
E-mail:psychology_club@abv.bg; телефон: 089 583 1137

ПОКАНА

за участие във ШЕСТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Отвътре-навън: народопсихология и глобализация“
8-9 май 2020год.

Организатори:

Катедра „Психология“ и Студентски клуб по Психология „Доц.д-р Илия Стойков“

Важни срокове:

До 05.04.2020 г.  – заявка за участие, с резюме на доклада до 250 думи на български,английски  или руски език, изпратено на e-mail адрес: psychology_club@abv.bg

До 12.04.2020 г. – обратна информация за потвърждение на участието Ви

До 30.04.2020 г. – изпращане на целия научен труд на e-mail адрес: psychology_club@abv.bgи получаване на официалната програма на посочен от Вас e-mail.

Работни езици: български, английски и руски език

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕНЯМА!

Публикуване на докладите
Изнесените доклади и постери, оформени съгласно изискванията, ще бъдат публикувани в електронен научен сборник. Университетът запазва правото си да не публикува материали, които не отговарят на изискванията.

Важно: Докладите на участниците-студенти е задължително да бъдат написани със съдействие на научен ръководител. Заявки за участие без посочен научен ръководител няма да бъдат приети.

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Мелина Попова /председател/
GSM:089 680 5799
e-mail: melinsita@gmail.com

Намерете ни във Facebook:

https://www.facebook.com/PsychologyClubVTU/

Членове:

Бораджиева, Елена Атанасова
Велева, Олга Петкова
Марчева-Йошовска, Петя Веселинова
Минчев, Милчо Николаев
Моцинова-Бръчкова, Милена Емилова
Николова, Грета Иванова
Хаджиева, Ангелина Тодорова
Цанова, Люба Стефанова
Стефанова, Стела Димитрова