Координатор: проф. дпсн Валери Стоянов

Преподавател по психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. От 2001 до 2008 г. е ръководител на психофизиологична лаборатория и Председател на комисия за психологичен подбор на кандидатите за студенти и курсанти на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
Бил е Председател на общото събрание на Факултет “Навигационен” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна и Член на Контролния съвет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
От 1999 г. до 2019 г. е преподавател по експериментална психология във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
В периода 2013 – 2019 г. е заместник-ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, по учебната дейност.
От декември 2019 г. е на основен трудов договор в кат. „Мениджмънт и логистика“ на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“.
Член е на редакционната колегия на Българското списание по психология и на  научно-практическото списание „Пенитенциарная наука”, което се издава от  „Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний”, Руска Федерация.
Основните изследвания са в областта на методологията на научните изследвания в областта на психологията, организационната и военната психология.

v_stoyanov.rm@abv.bg

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2022
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

В РАМКАТА НА ЛЯТНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – ВСУ

.

Организационен комитет
Председател: доц. д-р Красимир Иванов
Заместник-председател: доц. д-р Бойчо Бойчев
Организационен секретар: доц. д-р Мария Петрова
Членове:
проф. д.пс.н. Галя Герчева
проф. д.пс.н. Румен Стаматов
доц. д-р Ивайло Лазаров
доц. д-р Ваня Христова
доц. д-р Мария Петрова
доц. д-р Даниела Карагяурова
доц. д-р Миглена Кръстева
доц. д-р Йоанна Недялкова

.

Научен комитет
Председател: доц. д-р Красимир Иванов
Заместник-председател: доц. д-р Петър Нешев
Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
Членове:
проф. д.пс.н. Галя Герчева
доц. д-р Михаил Беребин
доц. д-р Анна Штрахова
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
доц. д-р Павлина Петкова
проф. д. м. н. Риналдо Шишков

ПРОГРАМА
XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И
СОЦИАЛНА ПРАКТИКА“

СБОРНИК ДОКЛАДИ
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ –
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Кратка справка за Клон СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ:

Регионалният клон във Варна е учреден на 14 март 2011 г. Сред инициаторите на учредяването са Валери Стоянов, Галя Герчева, Иван Александров, Лидия Йорданова и Павел Павлов. При учредяването Павел Павлов – психолог от гр. Добрич, предлага регионалният клон да не се ограничава до гр. Варна и областта, а да включи и гр. Добрич. Предложението е прието единодушно. Сред приоритетните цели на клона са разширяване на членската маса, синхронизиране на квалификацията и компетентностите на психолозите с изискванията на Европейската федерация на психологическите асоциации на държавите членки на Европейския съюз, както и презентиране на възможностите на гилдията за подобряване на психичното благополучие на хората в областта и усилия в посока подобряване на разбирането за ролята на психологията в ежедневието на хората.

За постигане на тези цели през годините, след учредяване на клона, редовно се провеждат срещи на Председателя на дружеството с психолозите от региона по проблеми касаещи психологическите практики и квалификацията на психолозите. Първата среща е осъществена непосредствено след учредяването на клона и е на тема „EuroPsy сертификат – нови европейски стандарти за професионална правоспособност на практикуващите психолози”. Срещата се осъществява в рамките на 10-та Международна научна конференция „ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ`2011“, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“.

Втората важна регионалната среща на членовете на Дружеството на психолозите в България в гр. Варна/Добрич с Председателя на дружеството по това време д-р Пламен Димитров, е на тема „Психологията – регулирана професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на професионалната правоспособност на психолозите“.  Срещата се провежда на 7 ноември 2015 г. (събота) от 09.30 до 14.30 ч. Присъстват десетки психолози от Варна, Добрич и Шумен. Работната задача на Регионалната среща – дискусия на психолозите е в професионалната общност на българските психолози да бъдат обсъдени в най-широк, демократичен и открит формат принципите и структурно-функционалният  модел за регулацията на професията „психолог“ в контекста на актуално действащите Европейски стандарти за признаване на квалификацията и сертифициране на правоспособността за самостоятелно упражняване на професията „психолог“, които българската държава, професионалната общност на психолозите в България и Дружеството на психолозите в България са длъжни да прилагат и институционализират. На открито обсъждане е поставен вариант на проекто-закон за съсловната организация на психолозите в Република България преди поредното му представяне пред депутатите в Народното събрание от УС на ДПБ до края на 2015 г. Дебатите са продължителни, трудни и с много емоции. Не се постига консенсус по обсъжданите проблеми.

Следващата среща на Председателя на дружеството с психолози от региона е на 30 март 2018 г. (петък) от 16.00 до 18.00 ч., Темата за дискусия е: „Българските психолози за Европейско развитие на професията в България“. Дискусията преминава плодотворно и със съществени предложения за правната регламентация на професията и психологическите практики.

През първите години от съществуването си, Регионалният клон на дружеството приема десетки нови членове от Варна и Добрич, а в определен момент и от Шумен. Впоследствие приемането се осъществява от централата на дружеството.

Добра практика за годините на съществуване си на Регионалния клон, е ежемесечното (със съществени прекъсвания) функциониране на група за споделяне на опит на практикуващи психолози.

От основаването си, регионалният клон на Дружеството на психолозите във Варна/Добрич подкрепя  организационно и с научни съобщения провеждането на редица научни форуми. Сред най-известните са: Научна конференция на тема „Общуването в професията на учителя“, състояла се на 26 и 27 март, 2011 г. във Варна, конференцията  „СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”, 2012 г., организирани от Център за обучение, консултации и тренинг – zconsult, гр. Варна, както и ежегодната конференция на ВСУ „Черноризец Храбър“ – „ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“.

 

Членове:

Атанасов, Вълчо Атанасов
Благоева, Диана Димитрова
Братинова, Анелия
Вълчев, Цветан Николов
Вълчев, Валентин Илиев
Генчев, Христо Василев
Георгиев, Димитър Борисов
Георгиева, Галина Петрова
Георгиева, Сирма Бойкова
Гочкова, Цветелина Петкова
Динева, Тинка Николова
Дянков, Ивелин Дянков
Иванова, Вероника Андреева
Иванова, Жулиета Ангелова
Иванова, Теодора Стоева
Йорданова, Лидия
Калдерон-Георгиева, Светослава Олег
Кирилова, Веселина Дамянова

Ковачева, Галина Илиева
Ковачева, Стела Бориславова
Колев, Николай Огнянов
Костова-Пашова, Стефка Василева
Кътева-Димитрова, Мария Георгиева
Лапаков, Свилен
Михайлова, Нели Костадинова
Младенова, Мария Димитрова
Рогашка, Мая
Симеонова, Малина Богомилова
Спасова, Татяна Спасова
Стефанова, Ивелина Борисова
Стойкова, Дарина Великова
Стоянов, Валери Стоилов
Стоянова, Цветанка Атанасова
Тодорова, Десислава
Филипова, Аделина Иванова
Христова, Кремена Атанасова
Хугасиян-Хачмерян, Аница Карник
Шаралиева, Мина Иванова