ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КЛОН БУРГАС

Координатор: Светозар Димитров

Завършил Немска гимназия в Бургас. Висше образование: СУ „Сж. Кл. Охридски“ – магистаратури Клинична и консултативна психология, социална – и политическа психология и психология на образованието, развитието и културата.
Докторант на НБУ в програма Обща психология (психоаналитична перспектива) с дисертация на тема „Психичен капацитет при шизофренни пациенти“.
Квалифициран психодрама-терапевт, психоаналитично-ориентиран психотерапевт, самостоятелен член на БАП, съ-учредидтел на психодрама институт ДЕА.
Униврситетски преподавател – асистент по психология, активен участник в пилотна бакалавърска програма по психология към Университет „Проф.д-р А.Златаров“ Бургас.
Обучител и супервизор в клинична психология и процесна психотерапия.
Работи в сферата на групови процеси и динамика, групово-динамични и процесно-ролеви тренинги, супервизия и квалификация на хуманитарни специалисти, респ. педагози.

e-mail: psychologia.bourgas@gmail.com
GSM 0877 023263

Кратка справка за клон ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ:

  • ДПРБ – Бургас е първата регионална структура на съсловната организация на професионалните психолози в България, създадена с учредително събрание с кворум от 14 колеги през 2007год. в сградата на бившия Учителски институт в града. От самото си създаване клонът свързва работещите психолози на територията на Бургас и областта с редовен календарен живот на работни срещи, които представят опита в различни сфери на професионална ангажираност и специфични умения, както и презентации на съществуващи професионални психологични практики.
  • Сред активните членове на структурата са представени всички основни направления на съвременната приложна психология – клинична- и консултативна психология; училищна психология; трудова – и организационна психология, както и транспортна психология, пенитенциарна психология, съдебна психология – експертна дейност; практика по медиация; обучение и преподаване на психологични знания и умения във ВУЗ;
  • В колегията на Дружеството на психолозите в Бургас са разпознати специалисти с квалифициран опит в областта на индивидуалната и групова психотерапия, както и такива в процес на обучение и формиране в различни модалности на психотерапия и психологично консултиране – психоаналитично ориентирана психотерапия, Юнгиански-ориентирана психотерапия; когнитивно – поведенческа психотерапия; позитивна психотерапия; хипнотерапия; по отношение на груповите методи  – психодрама, социометрия и практически ролеви тренинг, интеракционна групова терапия; групово – динамичен психологически тренинг, тийм-билдинг и организационно консултиране; налице са колеги със защитена степен „доктор по психология”, както и такива с преподавателска титла „доцент”и „професор” по психология; област на специален интерес и компетентности е психологичното консултиране и корекционна работа в детско – юношеска възраст
  • ДПРБ – клон Бургас разпознава и подкрепя индивидуални и групови психологични практики, осъществявани в различни държавни и общински институции, НПО-сектор и самостоятелни инициативи
  • В приоритетите на структурата са представянето и взаимното обогатяване с актуален психологичен опит в колегията, както и организирането на годишен обучителен календар за опознаване и утвърждаване на стандарти за професионална психологическа дейност – критерии EuroPsy, кодекс за професионална етика и др.
  • До 2014 година е налице постоянна активна практика по изслушване и приемане на документи за кандидатстване в ДПРБ на нови колеги с активен състав от близо 30 активни регистрирани психолози от 2015 година тази процедура е пренасочена към УС на Дружеството, понастоящем членове са колеги, дипломирани в различни университети, преподаващи психология.
  • Структурата на ДПРБ в Бургас поддържа свой вътрешен организационен живот и работна кореспонденция чрез e-mail списък, вкл.  чрез създаването на профил на групата в социалната мрежа Facebook; пример за интензивен и динамичен неформален социален живот на колегията, разпознат в годините като неформален „Клуб на психолога”
  • ДПРБ – Бургас поддържа партньорски отношения с Община – Бургас, в резултат от което месечните работни срещи се случват в общинско пространство на територията на Културен център „Морско казино”; психологичната колегия работи по план за изграждане на устойчиви отношения с ключови институции в социалната, образователната, здравната и съдебната сфера на територията на Бургаска област
  • Благодарение на натрупания организационен и експертен опит през 2013 година колегията взе решение да подготви и проведе публичен Форум: „Дни на отворените врати. Представяне на дейността на психолозите в Бургас пред Бургаската общественост” в съ-организация между ДПРБ и Община Бургас. На събитието партнираха водещи образователни, социални, здравни, културни, различни стопански и неправителствени организации. В работата на Форума взеха участие повече от 30 дипломирани психолози, работещи в различни сфери на публичния живот и консултантски практики, вкл. и студенти-доброволци към СМПБ „04.-и Април”-Бургас и обща посещаемост от над 300 граждани. Бяха представени практики и професионални психологични компетентности във всички основни направления на съвременната психология, при проведени 6 уоркшопа, 1 тренинг и 7 презентации с дискусии. Форумът се проведе в атмосфера на висока колегиална и обществена подкрепа и демонстрира силен потенциал за по-нататъшни представяния на практики и секции на Колегията

Форумът бе посрещнат с изключителен интерес, както от страна на колегите, така и на гражданите, с обща посещаемост от над 300 лица. Бяха представени практики и професионални психологични компетентности във всички основни направления на съвременната психология, при проведени 6 уоркшопа, 1 тренинг и 7 презентации с дискусии.

Секциите обхващаха сферите на: психологическо консултиране при деца и възрастни; Психотерапия – аналинична психология, психодрама, когнитивно-поведенческа и пр. Кризистна интервенция и психология на екстремалното поведение; Работа с жертви на насилие – деца; възрастни; Работа с трафик на хора – в т.ч. защитени жилища; Кариерно консултиране; Училищно консултиране; Психологическа работа в квалификация на учители; Управление на хора; Развитие на социални умения – вкл. обучения за родители; Иновативни психологични практики за ранно развитие и отглеждане на деца; Психометрия и психодиагностика.

Форумът се проведе в атмосфера на висока колегиална и обществена подкрепа, и демонстрира силен потенциал за по-нататъшни представяния на практики и събития на Колегията.

Членове:

Аврамова, Добринка Минкова
Атанасова, Сталина Панчева
Бакалов, Пламен Иванов
Бахчеванова, Райна Атанасова
Вълчева, Мариана Петкова
Димитров, Светозар
Димитрова, Даниела Димитрова
Дуганов, Любен Атанасов
Зафирова, Ивилина Парушева
Карастоянова, Светлана Йорданова
Колева, Антония Денкова
Костадинова, Златка Кирова
Найденова, Александра

Недева-Белчева, Валентина Митрева
Неделчева-Николова, Веселина Яниславова
Петкова, Галина Христова
Петрова, Илияна Александрова
Пехливанян, Даниела Георгиева
Попова, Недялка Кирова
Радева, Антоанета Георгиева
Радева, Десислава Любомирова
Райнова, Виолина Веселинова
Станева, Камелия
Стефанова, Стоянка Иванова
Тодорова, Гергана Василева
Христова, Здравка Димитрова
Янева, Тодорка Байчева
Янев, Светозар Добрев