ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КЛОН БУРГАС

Координатор: Светозар Димитров

Завършил Немска гимназия в Бургас. Висше образование: СУ „Сж. Кл. Охридски“ – магистаратури Клинична и консултативна психология, социална – и политическа психология и психология на образованието, развитието и културата.
Докторант на НБУ в програма Обща психология (психоаналитична перспектива) с дисертация на тема „Психичен капацитет при шизофренни пациенти“.
Квалифициран психодрама-терапевт, психоаналитично-ориентиран психотерапевт, самостоятелен член на БАП, съ-учредидтел на психодрама институт ДЕА.
Униврситетски преподавател – асистент по психология, активен участник в пилотна бакалавърска програма по психология към Университет „Проф.д-р А.Златаров“ Бургас.
Обучител и супервизор в клинична психология и процесна психотерапия.
Работи в сферата на групови процеси и динамика, групово-динамични и процесно-ролеви тренинги, супервизия и квалификация на хуманитарни специалисти, респ. педагози.

e-mail: psychologia.bourgas@gmail.com
GSM 0877 023263

Среща „Бургаски психолози – УС на ДПРБ“

По инициатива на социална група „Национална мрежа за създаване на закон за психолозите” на 24 юни 2021 се състоя среща на психолози от „Националната мрежа”, Регионален клон Бургас и Бургаски свободен университет с членове на Управителния съвет на ДПРБ. Домакин на срещата, която премина в дух на сътрудничество и взаимно разбирателство, беше Бургаски свободен университет.


Тема на срещата: „Какво Дружеството на психолозите може да направи за вас? Проектозаконът и неговите специфики! Какво законът трябва да регулира?

Въведение:

Законът представлява съвременна демократична форма на регулация качеството на психологическите услуги не чрез рестрикции, а чрез информация и прозрачност за квалификацията на психолозите, потвърдена от Секционната комисия, Стандартите и Регистъра.

Законът за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите – регулативен документ, опора за авторитета на всеки добросъвестен специалист пред пациенти, клиенти, обществото като цяло.

Истинският контрол и селекция са предоставени на работодателя, който избира на кой специалист от Регистъра, да гласува доверие и да възложи отговорности.

Засегнати въпроси:

 1. Защо е нужно, след като е дипломиран като психолог от акредитирано висше учебно заведение, квалификацията на специалиста да трябва да се потвърждава от Дружеството на психолозите?

Законът има като първостепенна цел осигуряването на високо качество и ефективност на психологическата помощ на лица и социални групи, обект на психологически дейности (пациенти и клиенти).

С дипломирането си като бакалавър, магистър или доктор психологът получава своя лиценз за работа като специалист от самия ВУЗ и по право се вписва в Секция 1 „Обща психология” на ДПРБ и в Регистъра на правоспособните психолози. Ангажиментите на ВУЗ за квалификацията на специалиста се изчерпват дотук.

Дружеството на психолозите поема тази задача оттам нататък:

В процеса на обучение психолозите получават най-различна квалификация – както по съдържание, така и по степен. Това изисква отнасянето им към конкретна специализирана Секция (2÷6) и ранг, предвиден в нея, и вписване в Регистъра с цел информиране на клиентите на психологически услуги за нивото на психолога при избор на специалист.

От своя страна вписването в Регистъра подлежи и на периодична верификация с годините, поради рискове от деквалификация при продължително неупражняване на професията. Предвидена е пререгистрация на всеки 5 години, базирана преди всичко на 3 показателя: получено през изминалия период образование; трудова заетост през годините; продължаващо професионално развитие. Според спецификата на Секцията може да има и други показатели, предвидени и заложени в Стандартите ѝ.

Предвид стремежа за повишаване качеството на психологическите услуги, Секциите имат и ред функции, насочени към поддържане и развитие професионалния потенциал на своите членове: супервизирана практика; подготовка на супервайзъри; научна и изследователска дейност; продължаващо професионално развитие; организиране семинари, срещи, конференции.

 1. Как законът се справя с неравенството между подготовката на бакалаври и магистри?

Стандартите, изработени във всяка Секция ще дават възможност за оценка нивото на подготовка на всеки психолог, неговите компетенции и зона на доверие, която му се делегира. Това се отразява в Регистъра посредством ранга, предвиден за степенуване професионалната квалификация на специалистите в Секцията. Той ще бъде видим и ще представлява важно основание за избор на специалист при назначаването на психолози.

 1. Защо не Държавата, а Дружеството да регулира тези механизми на работа на психолозите?

Беше преценено, че комплексността и сложността на психологическата дейност изисква много задълбочени познания при нейната регулация, за управлението на която познанията на чиновниците в Държавния апарат са недостатъчни.

 1. Какво казва законът за правото на хората с ТЕЛК да изпълняват своята професия?

Проблемите на хората с трайна неработоспособност, вид и степен на увреждане, се третират от „Закона за хората с увреждания”, с който прилагането на „Законът за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” напълно ще се съобразява.

В Секциите случаите на подобно неработоспособност ще бъдат разглеждани от Секционните комисии през призмата на възможностите на човека да изпълнява конкретни дейности – за едни може да бъде здравословно възпрепятстван, но за други да е напълно подходящ. Тези случаи ще се решават съобразно изискванията на „Закона за здравословни и безопасни условия на труд”, както по отношение на психолога, така и по отношение на привлечените в психологическите услуги лица.

 1. Защо е необходимо задължително да има застраховки за психолозите?

Тези застраховки са групови, на много по-ниска стойност от индивидуалните и защитават интересите на психолога в случай, че в резултат на негова неуспешна намеса е нанесена вреда, доказана по съдебен ред.

 1. Защо, според закона, глобите при наказания отиват в Дружеството на психолозите, а не в бюджета на Държавата?

Няма основание глобите да отиват в Държавата, защото не се налагат от нея.

По принцип въпросът за налагането на глобите и тяхната величина подлежи на консултиране с юристи и гласуване на Общо събрание. Нашата позиция клони към това те да са с минимален размер или с големината на материалната оценка на нанесената щета, ако въобще останат.

Кратка справка за клон ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ:

 • ДПРБ – Бургас е първата регионална структура на съсловната организация на професионалните психолози в България, създадена с учредително събрание с кворум от 14 колеги през 2007год. в сградата на бившия Учителски институт в града. От самото си създаване клонът свързва работещите психолози на територията на Бургас и областта с редовен календарен живот на работни срещи, които представят опита в различни сфери на професионална ангажираност и специфични умения, както и презентации на съществуващи професионални психологични практики.
 • Сред активните членове на структурата са представени всички основни направления на съвременната приложна психология – клинична- и консултативна психология; училищна психология; трудова – и организационна психология, както и транспортна психология, пенитенциарна психология, съдебна психология – експертна дейност; практика по медиация; обучение и преподаване на психологични знания и умения във ВУЗ;
 • В колегията на Дружеството на психолозите в Бургас са разпознати специалисти с квалифициран опит в областта на индивидуалната и групова психотерапия, както и такива в процес на обучение и формиране в различни модалности на психотерапия и психологично консултиране – психоаналитично ориентирана психотерапия, Юнгиански-ориентирана психотерапия; когнитивно – поведенческа психотерапия; позитивна психотерапия; хипнотерапия; по отношение на груповите методи  – психодрама, социометрия и практически ролеви тренинг, интеракционна групова терапия; групово – динамичен психологически тренинг, тийм-билдинг и организационно консултиране; налице са колеги със защитена степен „доктор по психология”, както и такива с преподавателска титла „доцент”и „професор” по психология; област на специален интерес и компетентности е психологичното консултиране и корекционна работа в детско – юношеска възраст
 • ДПРБ – клон Бургас разпознава и подкрепя индивидуални и групови психологични практики, осъществявани в различни държавни и общински институции, НПО-сектор и самостоятелни инициативи
 • В приоритетите на структурата са представянето и взаимното обогатяване с актуален психологичен опит в колегията, както и организирането на годишен обучителен календар за опознаване и утвърждаване на стандарти за професионална психологическа дейност – критерии EuroPsy, кодекс за професионална етика и др.
 • До 2014 година е налице постоянна активна практика по изслушване и приемане на документи за кандидатстване в ДПРБ на нови колеги с активен състав от близо 30 активни регистрирани психолози от 2015 година тази процедура е пренасочена към УС на Дружеството, понастоящем членове са колеги, дипломирани в различни университети, преподаващи психология.
 • Структурата на ДПРБ в Бургас поддържа свой вътрешен организационен живот и работна кореспонденция чрез e-mail списък, вкл.  чрез създаването на профил на групата в социалната мрежа Facebook; пример за интензивен и динамичен неформален социален живот на колегията, разпознат в годините като неформален „Клуб на психолога”
 • ДПРБ – Бургас поддържа партньорски отношения с Община – Бургас, в резултат от което месечните работни срещи се случват в общинско пространство на територията на Културен център „Морско казино”; психологичната колегия работи по план за изграждане на устойчиви отношения с ключови институции в социалната, образователната, здравната и съдебната сфера на територията на Бургаска област
 • Благодарение на натрупания организационен и експертен опит през 2013 година колегията взе решение да подготви и проведе публичен Форум: „Дни на отворените врати. Представяне на дейността на психолозите в Бургас пред Бургаската общественост” в съ-организация между ДПРБ и Община Бургас. На събитието партнираха водещи образователни, социални, здравни, културни, различни стопански и неправителствени организации. В работата на Форума взеха участие повече от 30 дипломирани психолози, работещи в различни сфери на публичния живот и консултантски практики, вкл. и студенти-доброволци към СМПБ „04.-и Април”-Бургас и обща посещаемост от над 300 граждани. Бяха представени практики и професионални психологични компетентности във всички основни направления на съвременната психология, при проведени 6 уоркшопа, 1 тренинг и 7 презентации с дискусии. Форумът се проведе в атмосфера на висока колегиална и обществена подкрепа и демонстрира силен потенциал за по-нататъшни представяния на практики и секции на Колегията

Форумът бе посрещнат с изключителен интерес, както от страна на колегите, така и на гражданите, с обща посещаемост от над 300 лица. Бяха представени практики и професионални психологични компетентности във всички основни направления на съвременната психология, при проведени 6 уоркшопа, 1 тренинг и 7 презентации с дискусии.

Секциите обхващаха сферите на: психологическо консултиране при деца и възрастни; Психотерапия – аналинична психология, психодрама, когнитивно-поведенческа и пр. Кризистна интервенция и психология на екстремалното поведение; Работа с жертви на насилие – деца; възрастни; Работа с трафик на хора – в т.ч. защитени жилища; Кариерно консултиране; Училищно консултиране; Психологическа работа в квалификация на учители; Управление на хора; Развитие на социални умения – вкл. обучения за родители; Иновативни психологични практики за ранно развитие и отглеждане на деца; Психометрия и психодиагностика.

Форумът се проведе в атмосфера на висока колегиална и обществена подкрепа, и демонстрира силен потенциал за по-нататъшни представяния на практики и събития на Колегията.

Членове:

Аврамова, Добринка Минкова
Атанасова, Сталина Панчева
Бакалов, Пламен Иванов
Бахчеванова, Райна Атанасова
Вълчева, Мариана Петкова
Димитров, Светозар
Димитрова, Даниела Димитрова
Дуганов, Любен Атанасов
Зафирова, Ивилина Парушева
Карастоянова, Светлана Йорданова
Колева, Антония Денкова
Костадинова, Златка Кирова
Найденова, Александра

Недева-Белчева, Валентина Митрева
Неделчева-Николова, Веселина Яниславова
Петкова, Галина Христова
Петрова, Илияна Александрова
Пехливанян, Даниела Георгиева
Попова, Недялка Кирова
Радева, Антоанета Георгиева
Радева, Десислава Любомирова
Райнова, Виолина Веселинова
Станева, Камелия
Стефанова, Стоянка Иванова
Тодорова, Гергана Василева
Христова, Здравка Димитрова
Янева, Тодорка Байчева
Янев, Светозар Добрев