Дружеството на психолозите поддържа публичен Регистър на правоспособните психолози в Република България.

Заедно със Закона за психологическата дейност и Устава за устройството и функциите на ДПРБ предстои и приемането на нова структура на Регистъра на психолозите в Република България, която да съдържа информация за всички по-важни характристики, очертаващи професионалния профил на психологическите кадри.

Правоспособен психолог е всеки специалист, притежаващ поне една от изброените образователни или научни степени: бакалавър по психология; магистър по психология; доктор по психология; или лица с научна степен доктор на психологическите науки, получени в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС).

Публичният характер на Регистъра изпълнява функцията на каталог на правоспособните психолози, на справочник за тяхната квалификация и компетентности, на свидетелство за законна принадлежност към психологическата общност и на документ, удостоверяващ правота да практикуваш психологически функции, съобразно признатия професионален профил в Секцията на вписване на специалиста.

При дипломиране всеки психолог придобива правото да бъде вписан в Регистъра на психолозите в Република България в Секция „Обща психология”, където изискванията за регистрация се свеждат основно до образователното равнище. За вписване в профилираните Секции на Дружествто се изисква удовлетворяването на специфичните стандарти, които гарантират ефективното и безпроблемно упражняване на професията в съответното направление на психологическата практика.

В регистъра се вписват следните данни за психолозите:

  1. имена по документ за самоличност;
  2. адрес за кореспонденция и адрес на месторабота;
  3. уникален номер в регистъра;
  4. образователни и/или научни степени и завършени обучителни, квалификационни и други курсове;
  5. професионални направления на членство в Секционната структура на Дружеството;
  6. отличия/наказания, определени по реда на настоящия закон и Устава на ДПРБ.