ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  “ПСИХОЛОГИЯ”

 ОРГАНИЗИРАТ

X-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ:

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ`2011

П Р О Г Р А М А    Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А 

 Варна, 24 26 юни 2011 г

 За да свалите програмата на конференцията, натиснете върху текста ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА по-горе