Изготвена е Програмата на IX Международен конгрес по психология. Тя включва Откриване, представяне на научни доклади по Секции, уъркшопи, Филмов фестивал на психологическа тематика, заключителна Кръгла маса:

ПРОГРАМА – IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2020

Конгресът събра 236 психолози от всички възрасти, разпределени в 6 Секции, със 175 научни доклада, 11 форума с практико-приложен характер, 17 слушатели:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО СЕКЦИИ

Резюмета на български и английски език на докладите са представени в Сборник анотации от Конгреса.

СБОРНИК АНОТАЦИИ ОТ IX КОНГРЕС