Ключов регулатор в приписването на компетенции за изпълнение на психологическите дейности във всяка Секция на Дружеството са стандартите за изпълнение. Те се дефинират в съответствие с обективните изисквания на дейността и се приемат от Общите събрания по Секции и Общото събрание на Дружеството.

Стандартите включват някои задължителни показатели, както и специфични за дадена психологическа практика изисквания:

  1. Задължително входящо образование.
  2. Стаж (изискван).
  3. Степени на професионална квалификация – ведомствени, законови и пр.
  4. Заетост – специфика на изпълняваните функции (професиограма).
  5. Произтичащи от дейността стандарти – професионални компетентности, необходими знания и умения за изпълняване на дейността, психограма.
  6. Необходимо надграждащо обучение.
  7. Етични и междуличностни стандарти на взаимоотношения и взаимодействия.
  8. Водене на документация и нейното управление.
  9. Права и задължения на членовете на ДПРБ съгласно Устава.
  10. Свързани стандарти – ведомствени и законови.

Задължително съображение при определяне на стандартите е тяхният динамичен статус, т. е. изменението им във времето, следващо развитието на професиите, психологията, задачите пред специалистите, промяна на обслужвания обект, социалната поръчка към психологията.

Стандартите служат за оценка и контрол на качеството на изпълнение на психологическите дейности. Те са критерий за правоспособност на психолога, в дадена професионална област, а също така основа за оценка степента на неговата професионална квалификация. Ориентир са за учебните програми по психология, за квалификационните и преквалификационните курсове на специалистите, за задачите на продължаващото през целия живот обучение.

Забележка!
Частните стандарти за изпълнение на психологическите дейности по Секции са представени в страниците им на настоящия сайт:
– http://psychology-bg.org;
– Структури;
– Секциия …